5411 Sayılı Bankacılık Kanunu – Bölüm 1

 

 

BANKACILIK KANUNU1

(1 Kasım 2005 tarih ve 25983 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmı

s

tır)

Kanun No. 5411 Kabul Tarihi : 19.10.2005

B

ĐRĐNCĐ

KISIM

Genel Hükümler

Amaç

MADDE 1-

Bu Kanunun amacı, finansal piyasalarda güven ve istikrarın

sağlanmasına, kredi sisteminin etkin bir sekilde çalısmasına, tasarruf sahiplerinin hak

ve menfaatlerinin korunmasına iliskin usûl ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2-

Türkiye’de kurulu mevduat bankaları, katılım bankaları, kalkınma ve

yatırım bankaları, yurt dısında kurulu bu nitelikteki kurulusların Türkiye’deki subeleri,

finansal holding sirketleri, Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları

Birliği, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Tasarruf Mevduatı Sigorta

Fonu ve bunların faaliyetleri bu Kanun hükümlerine tâbidir.

Özel kanunlarla kurulmus olan bankalar hakkında da kanunlarında yer alan hükümler

saklı kalmak kaydıyla bu Kanun hükümleri uygulanır.

Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler tatbik olunur.

 

 

 

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3-

 

Bu Kanunun uygulanmasında;

Đ

 

liskili Bakan: Basbakan veya görevlendireceği Devlet Bakanını,

Kurul: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunu,

Kurum: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,

Baskan: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Baskanını,

Merkez Bankası: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Sirketini,

Fon: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunu,

Fon Kurulu: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulunu,

Fon Baskanı: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu Baskanını,

Kredi kurulusu: Mevduat bankalarını ve katılım bankalarını,

1

 

5472, 5667, 5754 ve 5766 sayılı Kanunlar ile değistirilmistir.

2

Kurulus birlikleri: Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliğini,

Banka: Mevduat bankaları ve katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarını,

Mevduat bankası: Bu Kanuna göre kendi nam ve hesabına mevduat kabul etmek ve

kredi kullandırmak esas olmak üzere faaliyet gösteren kuruluslar ile yurt dısında

kurulu bu nitelikteki kurulusların Türkiye’deki subelerini,

Katılım bankası: Bu Kanuna göre özel cari ve katılma hesapları yoluyla fon toplamak

ve kredi kullandırmak esas olmak üzere faaliyet gösteren kuruluslar ile yurt dısında

kurulu bu nitelikteki kurulusların Türkiye’deki subelerini,

Kalkınma ve yatırım bankası: Bu Kanuna göre mevduat veya katılım fonu kabul etme

sında; kredi kullandırmak esas olmak üzere faaliyet gösteren ve/veya özel

kanunlarla kendilerine verilen görevleri yerine getiren kuruluslar ile yurt dısında

kurulu bu nitelikteki kurulusların Türkiye’deki subelerini,

Finansal holding sirketi: Đçlerinden en az bir tanesi bir kredi kurulusu olmak sartıyla

bağlı ortaklıklarının tümü veya çoğunluğu kredi kurulusu veya finansal kurulus olan

 

s

 

irketi,

S

 

ube: Elektronik islem cihazlarından ibaret birimler hariç olmak üzere, bankaların

bağımlı bir parçasını olusturan ve bu kurulusların faaliyetlerinin tamamını veya bir

kısmını kendi basına yapan, sabit ya da seyyar bürolar gibi her türlü isyerini,

Merkez sube: Yurt dısında kurulu bir bankanın Türkiye’de açtığı subeyi, birden fazla

s

 

ubenin olması hâlinde ise Kuruma bildirilecek ve Kurulca onaylanacak subeyi,

Fon bankası: Mülga 3182 sayılı Bankalar Kanunu, bu Kanunla yürürlükten kaldırılan

4389 sayılı Bankalar Kanunu ve bu Kanun uyarınca temettü hariç ortaklık hakları ile

yönetimi ve denetimi Fona intikal eden bankalar ile Fonun çoğunluk hissesine sahip

olduğu bankaları,

Finansal kurulus: Kredi kurulusları dısında kalan ve sigortacılık, bireysel emeklilik

veya sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak veya bu Kanunda yer alan faaliyet

konularından en az birini yürütmek üzere kurulan kuruluslar ile kalkınma ve yatırım

bankaları ve finansal holding sirketlerini,

Kontrol: Bir tüzel kisinin; sermayesinin, asgarî yüzde ellibirine sahip olma sartı

aranmaksızın, çoğunluğuna doğrudan veya dolaylı olarak sahip olunması veya bu

çoğunluğa sahip olunmamakla birlikte imtiyazlı hisselerin elde bulundurulması veya

diğer hissedarlarla yapılan anlasmalara istinaden oy hakkının çoğunluğu üzerinde

tasarrufta bulunulması suretiyle veya herhangi bir suretle yönetim kurulu üyelerinin

karara esas çoğunluğunu atayabilme ya da görevden alma gücünün elde

bulundurulmasını,

Ana ortaklık: Kontrolündeki ortaklıklar ile Kurul tarafından belirlenen usûl ve

esaslarla tanımlanan ortaklıkların finansal tablolarını kendi nezdinde konsolide eden

banka veya finansal holding sirketini,

3

Bağlı ortaklık: Ana ortaklığın kontrolü altında faaliyet gösteren ortaklıkları,

Nitelikli pay: Bir ortaklığın sermayesinin veya oy haklarının doğrudan veya dolaylı

olarak yüzde on veya daha fazlasını teskil eden paylar ile bu oranın altında olsa dahi

yönetim kurullarına üye belirleme imtiyazı veren payları,

Hâkim ortak: Bir ortaklığı doğrudan ya da dolaylı olarak, tek basına veya birlikte

kontrol eden gerçek veya tüzel kisiyi,

Yöneticiler: Bankanın yönetim kurulu, denetim komitesi ve kredi komitesi baskan ve

üyeleri ile genel müdür, genel müdür yardımcıları ve imza yetkisine sahip

mensuplarından; bölge müdürleri, sube müdürleri ve genel müdürlük merkez

teskilatında yer alan bölüm, kısım, grup ve bunlara esdeğer isimler altında faaliyet

gösteren birimlerin yöneticilerini,

Mevduat: Yazılı ya da sözlü olarak veya herhangi bir sekilde halka duyurulmak

suretiyle ivazsız veya bir ivaz karsılığında, istendiğinde ya da belli bir vadede geri

ödenmek üzere kabul edilen parayı,

Tasarruf mevduatı: Mevduat bankaları nezdinde açtırılan, gerçek kisilere ait ve

münhasıran çek keside edilmesi dısında ticari islemlere konu olmayan mevduat

hesaplarını,

Özel cari hesap: Katılım bankalarında açılabilen ve istenildiğinde kısmen veya

tamamen her an geri çekilebilme özelliği tasıyan ve karsılığında hesap sahibine

herhangi bir getiri ödenmeyen fonların olusturduğu hesapları,

Katılma hesabı: Katılım bankalarına yatırılan fonların bu kurumlarca

kullandırılmasından doğacak kâr veya zarara katılma sonucunu veren, karsılığında

hesap sahibine önceden belirlenmis herhangi bir getiri ödenmeyen ve anaparanın

aynen geri ödenmesi garanti edilmeyen fonların olusturduğu hesapları,

Katılım fonu: Katılım bankaları nezdinde açtırılan gerçek ve tüzel kisilere ait özel cari

hesap ve katılma hesaplarında yer alan parayı,

Destek hizmeti kurulusu: Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde Merkez Bankası

tarafından kurulmus ya da Merkez Bankası bünyesinde faaliyet gösterenler ile

Sermaye Piyasası Kurulunun denetiminde bulunan takas, saklama ve merkezi kayıt

hizmeti kurulusları hariç, bu Kanun kapsamındaki kuruluslara ana hizmetlerinin

uzantısı veya tamamlayıcısı niteliğinde hizmet veren kurulusları,

Kıyı bankacılığı: Bankacılık faaliyetleri, kurulu bulunulan ülke harici ile sınırlı

tutulan veya ülke genelinde uygulanan ekonomik ve malî mevzuata tâbi olmayan ya

da kurulu bulunulan ülkede yerlesik olanlardan mevduat ve fon kabulünün

yasaklandığı bankacılığı,

 

Đ

 

fade eder.

Faaliyet konuları

4

MADDE 4-

Bankalar, diğer kanunlarda öngörülen hükümler saklı kalmak kaydıyla

asağıda belirtilen faaliyetleri gerçeklestirebilirler:

a) Mevduat kabulü.

b) Katılım fonu kabulü.

c) Nakdî, gayrinakdî her cins ve surette kredi verme islemleri.

d) Nakdî ve kaydî ödeme ve fon transferi islemleri, muhabir bankacılık veya çek

hesaplarının kullanılması dahil her türlü ödeme ve tahsilat islemleri.

e) Çek ve diğer kambiyo senetlerinin istirası islemleri.

f) Saklama hizmetleri.

g) Kredi kartları, banka kartları ve seyahat çekleri gibi ödeme vasıtalarının ihracı ve

bunlarla ilgili faaliyetlerin yürütülmesi islemleri.

h) Efektif dahil kambiyo islemleri; para piyasası araçlarının alım ve satımı; kıymetli

maden ve tasların alımı, satımı veya bunların emanete alınması islemleri.

i) Ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mala, kıymetli

madenlere ve dövize dayalı; vadeli islem sözlesmelerinin, opsiyon sözlesmelerinin,

birden fazla türev aracı içeren basit veya karmasık yapıdaki finansal araçların alımı,

satımı ve aracılık islemleri.

j) Sermaye piyasası araçlarının alım ve satımı ile geri alım veya tekrar satım taahhüdü

islemleri.

k) Sermaye piyasası araçlarının ihraç veya halka arz yoluyla satısına aracılık islemleri.

l) Daha önce ihraç edilmis olan sermaye piyasası araçlarının aracılık maksadıyla alım

satımının yürütülmesi islemleri.

m) Baskaları lehine teminat, garanti ve sair yükümlülüklerin üstlenilmesi islemleri

gibi garanti isleri.

n) Yatırım danısmanlığı islemleri.

o) Portföy isletmeciliği ve yönetimi.

p) Hazine Müstesarlığı ve/veya Merkez Bankası ve kurulus birlikleri nezdinde

olusturulan bir sözlesme kapsamında üstlenilen yükümlülükler çerçevesinde alım

satım islemlerine iliskin piyasa yapıcılığı.

r) Faktöring ve forfaiting islemleri.

s) Bankalararası piyasada para alım satımı islemlerine aracılık.

5

t) Finansal kiralama islemleri.

u) Sigorta acenteliği ve bireysel emeklilik aracılık hizmetleri.

v) Kurulca belirlenecek diğer faaliyetler.

Mevduat bankaları birinci fıkranın (b) ve (t), katılım bankaları (a), kalkınma ve

yatırım bankaları (a) ve (b) bentlerinde belirtilen faaliyetleri gerçeklestiremezler.

 

Dolaylı pay sahipli

ğ

i

MADDE 5-

Bu Kanunun uygulanmasında, gerçek kisilere ait dolaylı pay sahipliğinin

belirlenmesinde, bir gerçek kisi ile es ve çocuklarına ve bunların sınırsız sorumlulukla

katıldıkları ortaklıklara veya bu kisi veya ortaklıkların ayrı ayrı veya birlikte kontrol

ettikleri ortaklıklara ait paylar birlikte dikkate alınır. Tüzel kisilere ait dolaylı pay

sahipliğinin belirlenmesinde, bunlara ait paylar ile bunların kontrol ettikleri

ortaklıklara ait paylar birlikte hesaplanır.

Bu maddenin uygulanmasına iliskin usûl ve esaslar Kurul tarafından belirlenir.

 

 

 

 

 

Đ

 

KĐNCĐ

KISIM

Đ

 

zne Tâbi Đs

lemler

B

ĐRĐNCĐ

BÖLÜM

Kurulu

s ve Faaliyet Đ

zinleri

Kurulu

s veya Türkiye’de s

ube ve temsilcilik açma izni

MADDE 6-

Türkiye’de bir bankanın kurulmasına veya yurt dısında kurulmus bir

bankanın Türkiye’deki ilk subesinin açılmasına, bu Kanunda öngörülen sartların

yerine getirilmesi kaydıyla Kurulun en az bes üyesinin aynı yöndeki oyuyla alınacak

kararla izin verilir.

Đ

 

zin için yapılacak basvurulara ve iznin verilmesine iliskin usûl ve esaslar Kurulca

çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Đzne iliskin karar, basvurunun yapıldığı ya da

basvuruda eksiklik bulunması hâlinde, istenilen bilgi ve belgelerin tamamlandığı

tarihten itibaren üç ay içinde ilgiliye bildirilir. Eksikliklerin altı ay içinde

giderilmemesi hâlinde basvuru geçersiz hale gelir.

Türkiye’de münhasıran kıyı bankacılığı faaliyetinde bulunmak üzere banka kurulması

veya yurt dısında kurulu bankalarca bu amaçla sube açılması, bunların faaliyet

alanları ile finansal raporlama ve denetim usûlleri ve faaliyetlerinin geçici veya

sürekli olarak durdurulması hususları Kurul kararıyla belirlenir.

Yurt dısında kurulu bankalar, mevduat veya katılım fonu kabul etmemek ve Kurulca

belirlenecek esaslara göre faaliyet göstermek kaydıyla, Kurulun izni ile Türkiye’de

temsilcilik açabilirler.

 

Kurulu

s s

artları

MADDE 7-

Türkiye’de kurulacak bir bankanın;

a) Anonim sirket seklinde kurulması,

6

b) Hisse senetlerinin nakit karsılığı çıkarılması ve tamamının nama yazılı olması,

c) Kurucularının bu Kanunda belirtilen sartları haiz olması,

d) Yönetim kurulu üyelerinin bu Kanunun kurumsal yönetim hükümlerinde belirtilen

nitelikleri ve plânlanan faaliyetleri gerçeklestirebilecek meslekî tecrübeyi haiz olması,

e) Öngörülen faaliyet konularının plânlanan malî, yönetim ve organizasyon yapısı ile

uyumlu olması,

f) Nakden ve her türlü muvazaadan âri olarak ödenmis sermayesinin en az otuzmilyon

Yeni Türk Lirası olması,

g) Ana sözlesmesinin bu Kanun hükümlerine uygun olması,

h) Kurumun etkin denetimini engellemeyecek seffaf ve açık bir ortaklık yapısı ve

organizasyon semasına sahip olması,

i) Konsolide denetimini engelleyici nitelikte herhangi bir hususun bulunmaması,

j) Öngörülen faaliyet konularına ait is plânlarını, kurulusun malî yapısı ile ilgili

projeksiyonlarını sermaye yeterliliğini de içerecek sekilde, ilk üç yıl için bütçe plânını

ve yapısal örgütlenmesini gösteren bir faaliyet programını iç kontrol, risk yönetimi ve

iç denetim sistemi de dahil olmak üzere ibraz etmesi,

s

 

arttır.

Kalkınma ve yatırım bankaları için ödenmis sermaye, birinci fıkranın (f) bendinde

belirtilen tutarın üçte ikisinden az olamaz.

Bu maddenin uygulamasına iliskin usûl ve esaslar Kurulca belirlenir.

 

Kurucularda aranan

s

artlar

MADDE 8-

Bankaların kurucu ortaklarının;

a) 2004 sayılı Đcra ve Đflas Kanunu hükümlerine göre müflis olmaması, konkordato

ilân etmis olmaması, uzlasma suretiyle yeniden yapılandırma basvurusunun tasdik

edilmis olmaması ya da hakkında iflasın ertelenmesi kararı verilmis olmaması,

b) Bu Kanunun 71 inci maddesi uygulanan bankalarda veya bu Kanunun yürürlüğe

girmesinden önce Fona devredilmis olan bankalarda nitelikli paya sahip olmaması

veya kontrolü elinde bulundurmaması,

c) Tasfiyeye tâbi tutulan bankerler ile iradî tasfiye haricinde tasfiyeye tâbi tutulan

finansal kuruluslarda, faaliyet izni kaldırılan kalkınma ve yatırım bankalarında,

ortaklarının temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi Fona intikal eden

veya bankacılık yapma ve mevduat ve katılım fonu kabul etme izin ve yetkileri

kaldırılan kredi kuruluslarında, Fona intikalinden veya bankacılık yapma ve mevduat

7

ve katılım fonu kabul etme izin ve yetkileri kaldırılmadan önce nitelikli paya sahip

olmaması veya kontrolü elinde bulundurmaması,

d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramıs olsalar bile mülga 765 sayılı Türk

Ceza Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca ağır hapis veya bes yıldan fazla hapis, 5237

sayılı Türk Ceza Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca üç yıldan fazla hapis cezasıyla

cezalandırılmamıs olması veya mülga 3182 sayılı Bankalar Kanununun, bu Kanunla

yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun, bu Kanunun ve 2499 sayılı

Sermaye Piyasası Kanununun ve ödünç para verme isleri hakkında mevzuatın hapis

cezası gerektiren hükümlerine muhalefet yahut mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunu,

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu veya diğer kanunlar uyarınca basit veya nitelikli

zimmet, zimmet, irtikâp, rüsvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye

kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı

sında kalan kaçakçılık suçları, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıstırma,

karapara aklama veya Devletin sahsiyetine karsı islenen suçlar ile Devlet sırlarını

açığa vurma, Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karsı

suçlar, Devletin güvenliğine karsı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin isleyisine

karsı suçlar, milli savunmaya karsı suçlar, Devlet sırlarına karsı suçlar ve casusluk,

yabancı devletlerle olan iliskilere karsı suçlar, vergi kaçakçılığı suçlarından veya bu

suçlara istirakten hükümlü bulunmaması,

e) Gerekli malî güç ve itibara sahip bulunması,

f) Đsin gerektirdiği dürüstlük ve yeterliliğe sahip olması,

g) Tüzel kisi olması hâlinde, risk grubu ile birlikte ortaklık yapısının seffaf ve açık

olması,

s

 

arttır.

Bankaların tüzel kisi kurucu ortaklarının doğrudan veya dolaylı olarak nitelikli paya

sahip gerçek kisi ortaklarının bu maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (f)

bentlerinde yer alan sartları tasıması gerekir.

Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlasmalarla kurulmus çok taraflı kredi

kurulusları ve finansal kuruluslar hakkında bu maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c)

bentleri uygulanmaz.

 

Merkezi yurt dı

sında bulunan bankaların Türkiye’de sube açma s

artları

MADDE 9-

Kurulca belirlenen usûl ve esaslar çerçevesinde gerekli izni alarak

Türkiye’de sube açmak suretiyle faaliyet gösterecek yurt dısında kurulu bir bankanın;

a) Merkezinin bulunduğu ülkede esas faaliyetlerinde yasaklamanın bulunmamıs

olması,

b) Merkezinin bulunduğu ülkenin yetkili denetim merciinin Türkiye’de faaliyet

göstermesine iliskin olumsuz görüsünün bulunmaması,

c) Ödenmis sermayesinin Türkiye’ye tahsis edilen kısmının 7 nci maddede belirtilen

miktardan az olmaması,

8

d) Müdürler kurulu üyelerinin, kurumsal yönetim hükümlerinde belirtilen sartları ve

plânlanan faaliyetleri gerçeklestirebilecek meslekî tecrübeyi haiz olmaları,

e) Đzin kapsamındaki faaliyet konularına ait is plânlarını, ilk üç yıl için bütçe plânını

ve yapısal örgütlenmesini gösteren bir faaliyet programını ibraz etmesi,

f) Dahil olduğu grubun ortaklık yapısının seffaf ve açık olması,

s

 

arttır.

Merkezinin bulunduğu ülkedeki yerel düzenlemelere aykırılıkları nedeniyle faaliyeti

yasaklanan konularda faaliyet izni verilmez.

Faaliyet izni

MADDE 10-

Bu Kanunun 6 ncı maddesi çerçevesinde kurulus veya Türkiye’de sube

açma izni alan bankaların, Kuruldan ayrıca faaliyet izni alması sarttır. Bir beyanname

ile yapılacak basvuru üzerine verilecek izin, Kurul tarafından aksi kararlastırılmıs

olmadıkça, 4 üncü maddede belirtilen bütün faaliyetleri aynı maddenin son

fıkrasındaki sınırlamalar çerçevesinde kapsar. Verilen faaliyet izinleri Resmî

Gazetede yayımlanır. Kararın, ilk izin basvurusunun yapıldığı tarihten itibaren en geç

üç ay içinde verilmesi gerekir.

Kurum, bu Kanun ve bu Kanuna dayanılarak yapılan düzenlemelerdeki sartları

tasımayanlara gerekli düzeltmeleri yapmaları ve eksiklikleri tamamlamaları için altı

ayı geçmemek üzere süre verir. Bu süre içinde yeniden basvuranlar hakkında yapılan

inceleme sonucunda durumları uygun bulunmayanlara verilmis olan kurulus izni

geçersiz olur ve sonuç yazılı olarak bildirilir. Kurulus izni almıs olan bankaların

faaliyete geçebilmesi için;

a) Sermayesinin nakit olarak ödenmis ve plânlanan faaliyetleri gerçeklestirebilecek

düzeyde olması,

b) Kurucuları tarafından 7 nci maddede belirtilen asgarî sermayenin yüzde onu

tutarındaki sisteme giris payının en az dörtte birinin Fon hesabına yatırıldığına dair

belgenin ibraz edilmesi,

c) Faaliyetlerinin kurumsal yönetim hükümlerine uygunluğunu sağlaması ve yeterli

personel ve teknik donanıma sahip olması,

d) Yöneticilerinin, kurumsal yönetim hükümlerinde belirtilen nitelikleri haiz olması,

e) Kurulca faaliyet konularını yürütebilecek yeterliliğe sahip olunduğu kanaatine

varılması,

gerekir.

Sisteme giris payının ödenmeyen kısmının, faaliyete geçis tarihinden itibaren Kurulca

belirlenecek ödeme plânı çerçevesinde Fon hesabına yatırılacağına iliskin

taahhütnamenin Kuruma ibrazı zorunludur. Sisteme giris payı bir defaya mahsus

9

olmak üzere alınır. Banka hissedarları sisteme giris payının ödenmesinden

müteselsilen sorumludurlar.

Bu maddenin uygulanmasına iliskin usûl ve esasları belirlemeye Kurul yetkilidir.

 

Kurulu

s

izninin iptali

MADDE 11-

Bir bankanın kurulus izni;

a) Đznin gerçeğe aykırı beyanlarla alınmıs olması,

b) Kurulus izninin verildiği tarihten itibaren dokuz ay içerisinde faaliyet izni için

basvurulmaması,

c) Kurulus izninden vazgeçildiğinin beyan edilmesi,

d) Đznin verilmesinde aranan sartların, faaliyete geçilinceye kadar kaybedilmesi,

e) Faaliyet izni alınamamıs olması,

f) Đradi olarak bu Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen faaliyetlerin tümünden

vazgeçilmesi ve iradi tasfiyenin tamamlanması,

g) Devrolunan bankanın birlesme veya bölünme islemlerinin tamamlanması,

h) Bu Kanunun 106 ncı maddesi kapsamında tasfiye veya iflas takibatının

tamamlanması,

hâllerinden herhangi birinin gerçeklesmesi durumunda, Kurulun en az bes üyesinin

aynı yöndeki oyuyla alınan kararla iptal edilir.

Faaliyet izninin iptali veya sınırlandırılması

MADDE 12-

Bir bankanın, faaliyet izninin gerçeğe aykırı beyanlarla alınmıs olması

veya faaliyet izninin alınmasından itibaren altı ay içinde faaliyete geçilmemesi ya da

bir yıl içinde kesintisiz altı ay süre ile faaliyette bulunulmamıs olması hâlinde faaliyet

izni iptal edilir. Faaliyet izninin alındığı tarihten itibaren bir ay içerisinde ilgili

kurulus birliğine üye olunmaması veya sisteme giris payının kalan taksitlerinin Fon

hesabına yatırılmamıs olması ve bu yükümlülüklerin Kurum tarafından yapılan

uyarıya rağmen yerine getirilmemesi durumunda, bu Kanunun 4 üncü maddesinin

birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri dısında kalan faaliyet konuları Kurulca tek tek

sınırlanabilir.

Bu kararlar ilgililere yazılı olarak bildirilir ve Resmî Gazetede yayımlanır.

Türkiye’de subesi bulunan yurt dısında kurulu bankaların, kurulu bulundukları ülkede

herhangi bir nedenle faaliyet izninin kaldırılması, faaliyetlerinin durdurulması, iflas

veya tasfiyelerine karar verilmesi veya konkordato ilân etmeleri hâlinde, bunların

Türkiye’deki subelerinin faaliyet izinleri Kurul tarafından kaldırılır.

10

Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) veya (b) bentleri kapsamında bir

kredi kurulusuna verilen yetkinin Kurul tarafından kaldırılması, faaliyet izninin

kaldırılması hükmündedir.

 

Yurt içinde

s

ube açma

MADDE 13-

Bu Kanunda yer alan kurumsal yönetim hükümleri ile koruyucu

hükümler dikkate alınarak, Kurulca belirlenecek esaslara uyulması ve Kuruma

bildirilmesi kaydıyla yurt içinde sube açılması serbesttir. 2

Sınır ötesi faaliyetler

MADDE 14-

Türkiye’de kurulan bankaların, kıyı bankacılığı bölgeleri de dahil olmak

üzere yurt dısında sube veya temsilcilik açmaları, ortaklık kurmaları veya kurulmus

ortaklıklara katılmaları, bu Kanunda yer alan kurumsal yönetim hükümleri ile

koruyucu hükümlere ve Kurulca belirlenecek esaslara uyulması kaydıyla Kurulun

iznine tâbidir.

 

Ba

ğımsız denetim, değerleme, derecelendirme ve destek hizmeti kurulus

larının

yetkilendirme izni

MADDE 15-

Bankaların bağımsız denetim, değerleme, derecelendirme ve destek

hizmeti faaliyetlerini gerçeklestirecek olan kurulusların yetkilendirilmesine,

yetkilerinin geçici veya sürekli olarak kaldırılmasına Kurulca karar verilir. Buna

iliskin usûl ve esaslar ilgili meslek birliklerinin görüsü alınarak Kurulca belirlenir.

 

 

 

Đ

 

KĐNCĐ

BÖLÜM

Ana Sözle

smeye Đlis

kin Hükümler

Ana sözle

sme değis

iklikleri

MADDE 16-

Bankaların ana sözlesme değisikliklerinde Kurumun uygun görüsü

aranır. Kurumca uygun görülmeyen değisiklikler genel kurulda karara bağlanamaz.

Kurumun uygun görüsü alınmaksızın yapılan ana sözlesme değisiklikleri Ticaret

Siciline tescil edilemez. Ana sözlesme değisikliği için bu Kanun ve ilgili diğer

mevzuatta öngörülen izin, onay veya olumlu görüs basvuruları, yetkili mercilerce

onbes is günü içinde cevaplandırılır.

Bankalar ana sözlesmelerini güncel olarak internet sayfalarında yayınlar. Ana

sözlesmelerin güncellestirilmesi, değisikliklerin gerçeklestiği tarihten itibaren on is

günü içerisinde yapılmak zorundadır.

Sermaye artırımları

MADDE 17-

Sermaye artırımlarının, her türlü muvazaadan âri olarak, ilgili

mevzuatla ilâve edilmesine izin verilen kaynaklar hariç, iç kaynaklara basvurulmadan

nakden ödenmesi sarttır. Sermaye artırımının Ticaret Siciline tescil edilmesinde

Kurumun uygun görüsü aranır.

Sermayenin mevzuata aykırı olarak artırıldığı tespit edilen kısmı, özkaynak hesabında

dikkate alınmaz.

Bu madde kapsamında sermaye artırımına iliskin usûl ve esaslar Kurulca belirlenir.

2

 

5472 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile değistirilmistir.


Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Etiketler:
Eklenme Tarihi: 7 Mayıs 2009

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın