5411 Sayılı Bankacılık Kanunu – Bölüm 4

 

YEDİNCİ KISIM

Kanunî Yükümlülükler

Sırların saklanması

MADDE 73-

Kurul baskan ve üyeleri ile Kurum personeli, Fon Kurulu baskan veKISIM

üyeleri ile Fon personeli görevleri sırasında öğrendikleri bankalara ve bunların bağ

ortaklık, istirak, birlikte kontrol edilen ortaklıkları ve müsterilerine ait sırları bu

Kanuna ve özel kanunlarına göre yetkili olanlardan baskasına açıklayamaz ve

kendilerinin veya baskalarının yararlarına kullanamazlar. Kurumun dısarıdan destek

hizmeti aldığı kisi ve kuruluslar ile bunların çalısanları da bu hükme tâbidir. Bu

yükümlülük görevden ayrıldıktan sonra da devam eder.

Bu Kanun hükümleri uyarınca Kurumun, yurt dısındaki muadili denetim mercileri ile

düzenleyeceği mutabakat zabıtları çerçevesinde vereceği bilgi ve belgeler birinci

fıkradaki sır kapsamında değildir. Kurul düzenleyeceği mutabakat zabıtları veya

zabıtlar dısında elde edeceği sırların korunmasını sağlamakla görevlidir. Kurumun

32

elde edeceği sır niteliğindeki bilgi ve belgeler, kurulus ve faaliyet izni verilmesinde,

faaliyetlerin denetiminde, düzenlemelere uyulup uyulmadığının izlenmesinde ve

Kurul kararlarına karsı açılacak idarî davaların görülmesinde kullanılabilir. Kurumun

bu fıkra kapsamında elde edeceği sır niteliğindeki bilgi ve belgeler hiçbir kisi, kurum

ve kurulusa verilemez. Mahkeme kararına bağlanmıs sır kapsamına giren bilgilerin

verilmesinden Kurum sorumlu tutulamaz.

Bankaların ortakları, yönetim kurulu üyeleri, mensupları, bunlar adına hareket eden

kisiler ile görevlileri, sıfat ve görevleri dolayısıyla öğrendikleri bankalara veya

sterilerine ait sırları, bu konuda kanunen açıkça yetkili kılınan mercilerden

baskasına açıklayamazlar. Bankaların destek hizmeti aldığı kurulus ve çalısanları

hakkında da bu hüküm uygulanır. Bu yükümlülük görevden ayrıldıktan sonra da

devam eder. 22/4/1926 tarihli ve 818 sayılı Borçlar Kanunu, 13/6/1952 tarihli ve 5953

sayılı Basın Mesleğinde Çalısanlarla Çalıstıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi

Hakkında Kanun, 20/4/1967 tarihli ve 854 sayılı Deniz Đs Kanunu ile 22/5/2003 tarihli

ve 4857 sayılı Đs Kanunu kapsamında çalıstırılan isçi, gemiadamı ve gazetecinin ücret,

prim, ikramiye ve bu nitelikte her çesit istihkak ödemelerinin özel olarak açılan banka

hesabına yapılması halinde, bu hesaplara iliskin bilgi ve belgelerin Çalısma ve Sosyal

Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Hazine Müstesarlığı ile bunlara bağlı kurum

ve kuruluslara verilmesi sırrın ifsaı sayılmaz. Bu bilgi ve belgelerin verilmesine

iliskin usûl ve esaslar Çalısma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı,

Hazine Müstesarlığından sorumlu Devlet Bakanlığı ile Bankacılık Düzenleme ve

Denetleme Kurumunca belirlenir.3

Kredi kurulusları ve finansal kurulusların destek hizmeti kurulusları ile aralarında

akdedecekleri yazılı sözlesmeler çerçevesinde bu kurulusların müsterilerinin risk

durumlarının izlenmesi, değerlendirilmesi, kontrolü ve müsteri hizmetlerinin yerine

getirilmesi nedeniyle yapılacak bilgi ve belge alısverisi ile hizmet temini ve ayrıca

kredi kurulusları ve finansal kurulusların kendi aralarında doğrudan doğruya veya en

az bes banka tarafından kurulacak sirketler vasıtasıyla yapacakları her türlü bilgi ve

belge alısverisi bu hükmün dısındadır.

 

Đ

 

 

tibarın korunması

MADDE 74-

5187 sayılı Basın Kanununda belirtilen araçlarla ya da radyo,

televizyon, video, internet, kablolu yayın veya elektronik bilgi iletisim araçları ve

benzeri yayın araçlarından biri vasıtasıyla; bir bankanın itibarını kırabilecek veya

s

 

 

öhretine ya da servetine zarar verebilecek bir hususa kasten sebep olunamaz ya da bu

yolla asılsız haber yayılamaz.

Etik ilkeler

MADDE 75-

Bankalar ile bunların mensupları; bu Kanuna, ilgili düzenlemelere,

kurulus amaç ve politikalarına uygun olarak faaliyetlerin icra edilmesini temin etmeye

ve yönetimde adalet, doğruluk, dürüstlük ve sosyal sorumluluğu esas almaya yönelik

etik ilkelere uymakla yükümlüdürler.

Etik ilkeler, kurulus birlikleri tarafından Kurulun uygun görüsü alınmak suretiyle

belirlenir.

 

s

teri hakları

 

3

 

 

5754 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi ile değistirilmistir.

 

33

MADDE 76-

Bankalar, müsterilerinin, verilen hizmetlerden kaynaklanan her türlü

sorularına cevap verecek bir sistem kurmakla ve bu hizmetle ilgili bilgiyi

sterilerine bildirmekle yükümlüdür. Bankalar, kredi sözlesmelerinin onaylı bir

örneğini müsterilerine vermek zorundadır. Talepleri hâlinde müsteri ile yapılan diğer

islemlere iliskin her türlü belgenin bir örneği de müsterilere verilir.

Bu Kanunun 4 üncü maddesinde yer alan faaliyet konularına iliskin olarak, bankalar

ile bireysel müsterileri arasında akdedilecek sözlesmelerin sekil ve içeriğinde yer

alması gereken asgarî hususlar ile tip sözlesmelerin uygulanacağı islemler Kurulun

uygun görüsü alınarak kurulus birlikleri tarafından belirlenir. 4077 sayılı Tüketicinin

Korunması Hakkında Kanun hükümleri saklıdır.

Bankaların, kimliklerini ve vergi numaralarını belgelemeyen müsterileri adına

mevduat, katılım fonu, kredi ve her ne ad altında olursa olsun hesap açmaları,

sözlesme düzenlemeleri, havale ve kambiyo hizmetleri ile diğer bankacılık ve malî

hizmetleri vermeleri yasaktır. Bu fıkranın uygulanmasına iliskin usûl ve esaslar

Kurumun görüsü alınarak Malîye Bakanlığınca düzenlenir. Bu fıkra hükmüne ve

Malîye Bakanlığınca yapılan düzenlemelere uymayanlar hakkında 2.4.1998 tarihli ve

4358 sayılı Kanunun 5 inci maddesi hükmünün uygulanması bu Kanunun kovusturma

usûlü hükümlerine tâbi değildir.

 

 

 

SEK

ĐZĐNCĐ

KISIM

Kalkınma ve Yatırım Bankaları ve Finansal Holding

S

irketi

Kalkınma ve yatırım bankalarına ili

s

kin hükümler

MADDE 77-

Kalkınma ve yatırım bankaları, bu Kanunun 54, 55, 56, 57, 61, 63, 64,

106 ilâ 129 uncu maddeleri, 130 uncu maddesinin (a) bendi, 131 ilâ 142 nci

maddeleri hariç olmak üzere diğer hükümlerine tâbidir.

 

Finansal holding

s

irketi

MADDE 78-

Kurul, finansal holding sirketlerinin kapsamını belirlemeye ve

kurulmasını zorunlu tutmaya; sermaye yeterliliği, iç sistemler, konsolide denetim ve

denetimin koordinasyonuna iliskin usûl ve esasları belirlemeye yetkilidir. Kurulca

belirlenen kapsama girmekle birlikte finansal holding sirketi kurması zorunlu

tutulmayan bir grubun tâbi olacağı hükümleri tespite Kurul yetkilidir.

Finansal holding sirketleri hakkında, Kurulca belirlenecek usûl ve esaslar

çerçevesinde bu Kanunun 14, 15, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 78, 93,

95 ve 96 ncı madde hükümleri ve bu maddelere iliskin ceza hükümleri uygulanır.

Finansal holding sirketleri bakımından belirlenecek standart oranlar ve sınırlamalar

ile yapılacak hesaplamalar yalnızca konsolide bazda dikkate alınır.

 

 

DOKUZUNCU KISIM

Kurulu

s

Birlikleri

Türkiye Bankalar Birli

ği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliğ

i

MADDE 79-

Mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankaları, tüzel kisiliği haiz

ve kamu kurumu niteliğinde meslek kurulusu olan Türkiye Bankalar Birliğine; katılım

34

bankaları ise aynı nitelikteki Türkiye Katılım Bankaları Birliğine, faaliyet izni

aldıkları tarihten itibaren bir ay içinde üye olmak zorundadır.

Birliklerin görev ve yetkileri

MADDE 80-

Kurulus birlikleri;

a) Mesleğin gelismesini temin etmek,

b) Meslek ilkelerini belirlemek suretiyle üyelerin birlik ve mesleğin gerektirdiği vakar

ve disiplin içinde ekonominin ihtiyaçlarına uygun olarak çalısmalarını sağlamak,

c) Üye banka mensuplarının uyacakları meslek ilkeleri ve standartlarını Kurumun

uygun görüsünü alarak belirlemek,

d) Đlgili mevzuat uyarınca alınan kararlar ile Kurumca alınması istenilen tedbirlerin

uygulanmasını takip etmek,

e) Üyeleri arasında haksız rekabeti önlemek amacıyla gerekli her türlü tedbiri almak

ve uygulamak,

f) Üyelerin ilân ve reklamlarında uyacakları esas ve sartları tür, sekil, nitelik ve

miktarları itibarıyla Kurumun uygun görüsünü alarak tespit etmek,

g) Kurum ile isbirliği yapmak suretiyle bankalar arasında ortak projelere iliskin

isbirliğini temin etmek,

h) Üyelerinin ortak menfaatlerini ilgilendiren konularda yönetim kurulu kararına

istinaden dava açmak,

i) Müsteri haklarına dair hükümlerde öngörülen sözlesmelerin sekil ve içeriklerine

iliskin usûl ve esasları belirlemek,

j) 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri ve diğer kanunlarla

tanınmıs müracaat hakları saklı kalmak kaydıyla üyeler ve bireysel müsterileri

arasındaki ihtilafların değerlendirilmesi ve çözüme kavusturulmasını temin etmek

üzere hazırlayacakları ve Kurulca onaylanan usûl ve esaslar dâhilinde hakem heyeti

olusturmak,

ile görevli ve yetkilidir.

Organlar ve statü

MADDE 81-

Kurulus birliklerinin organ seçimleri bu Kanunda öngörülen esaslar

çerçevesinde gizli oyla ve yargı gözetimi altında gerçeklestirilir. Seçim yapılacak

genel kurul toplantısından en az onbes gün önce seçimlere katılacak üye bankaları ve

temsilcilerini belirleyen liste, toplantının gündemini, yerini, gününü, saatini ve

çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya iliskin hususları belirten bir

yazı ile birlikte üç nüsha olarak Yüksek Seçim Kurulunca belirlenecek seçim kurulu

baskanı hâkime tevdi edilir. Hâkim gerekli incelemeyi yaparak listeyi ve diğer

hususları onaylar; bir sandık kurulu baskanı ve iki sandık kurulu üyesi ile bunlar için

birer yedek üye atar. Oy verme islemi gizli oy, açık sayım ilkelerine göre yapılır.

35

Seçim süresinin sonunda seçim sonuçları tutanakla tespit edilip seçim sandık kurulu

baskanı ve üyeleri tarafından imzalanır. Tutanağın düzenlenmesinden itibaren iki gün

içinde seçimlere yapılacak her türlü itiraz hâkim tarafından aynı gün incelenir ve

kesin olarak karara bağlanır.

Kurulus birliklerinin organları, çalısma esasları ve faaliyetlerinin kapsamı, birliklerin

görüsünü alarak Kurumun yapacağı öneri üzerine Bakanlar Kurulu kararıyla

yürürlüğe konulacak statülerinde gösterilir. Üyeler, birliklerin statüsüne ve birlikler

tarafından alınacak karar ve tedbirlere uymak zorundadır. Kurulus birliklerinin

giderleri, statüleri gereğince tespit olunan oy sayısına göre üyelere dağıtılır. Üyeler,

kendilerine düsen masraf paylarını statülerde belirtilen süre içinde yatırmak

zorundadır. Masraf istirak payları belirlenen süre içinde ödenmediği takdirde birlikler

tarafından icra yoluyla tahsil olunur. Masraf istirak paylarının ödenmesine dair

kararlar 2004 sayılı Đcra ve Đflas Kanununun 68 inci maddesinde yazılı resmî belge

niteliğindedir.

Kurulus birliklerinin aldığı genel ya da özel nitelikteki karar ve tedbirlere zamanında

ve tam olarak uymayan üyeler hakkında birliklerin yönetim kurulunca ikibin Yeni

Türk Lirasından yirmibin Yeni Türk Lirasına kadar idarî para cezasına karar verilir.

 

 

 

ONUNCU KISIM

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna

Đlis

kin Hükümler

B

ĐRĐNCĐ

BÖLÜM

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Kurulu

s ve bağ

ımsızlık

MADDE 82-

Kamu tüzel kisiliğini haiz, idarî ve malî özerkliğe sahip Bankacılık

Düzenleme ve Denetleme Kurumu kurulmustur. Kurumun merkezi Ankara’dadır.

Kurum, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ile Baskanlıktan olusur.

Kurum, bu Kanunla ve mevzuatla kendisine verilen düzenleme ve denetlemeyle ilgili

görev ve yetkileri kendi sorumluluğu altında bağımsız olarak yerine getirir ve

kullanır. Kurumun kararları yerindelik denetimine tâbi tutulamaz. Hiçbir organ,

makam, merci veya kisi Kurumun kararlarını etkilemek amacıyla emir ve talimat

veremez.

Kurum, bu Kanunda ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununda

belirtilen usûl ve esaslar çerçevesinde kendisine tahsis edilen malî kaynaklarını görev

ve yetkilerinin gerektirdiği ölçüde, kendi bütçesinde belirlenen usûl ve esaslar

dahilinde serbestçe kullanır.

Kurum, görev ve yetkilerini etkin sekilde yerine getirmek amacıyla yeterli sayı ve

nitelikte personeli istihdam eder.

Kurumun malları Devlet malı hükmündedir, haczedilemez ve rehnedilemez.

Đ

 

 

KĐNCĐ

BÖLÜM

36

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu

MADDE 83-

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Kurumun karar organıdır.

Kurul; biri baskan, biri ikinci baskan olmak üzere yedi üyeden olusur. Kurul Baskanı

Kurumun da baskanıdır.

Baskanın izin, hastalık, yurt içi ve yurt dısı görevlendirme ve görevde bulunmadığı

diğer hâller ile görevden alınması durumunda ikinci baskan, onun da bulunmadığı

hâllerde Kurul tarafından belirlenecek bir üye Baskana vekâlet eder.

Üyelerin atanması

MADDE 84-

Kurul üyelerinin asağıda belirtilen sartları tasımaları zorunludur:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının (1), (4),

(5), (6) ve (7) numaralı bentlerinde belirtilen sartları tasımak.

b) 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen sartları

tasımak.

c) 26 ncı maddede yer alan çalısması yasaklananlardan olmamak.

d) Hukuk, iktisat, malîye, bankacılık, isletme, kamu yönetimi ve dengi dallarda en az

lisans düzeyinde; mühendislik alanında lisans düzeyinde öğrenim görmüs olanlar için

belirtilen alanlarda lisansüstü öğrenim görmüs olmak.

üyeler, yüksek öğrenim sonrası en az on yıl deneyim sahibi veya yukarıda sayılan

öğrenim dallarında en az on yıl öğretim üyeliği yapan kisiler arasından Bakanlar

Kurulunca atanır. Üyelerden en az birinin hukuk fakültesi mezunu, birinin ise

Kurumda baskan yardımcısı, anahizmet birimi yöneticisi veya meslek personeli olarak

çalıss olması sarttır. Bakanlar Kurulu, üyelerden birini baskan birini de ikinci

baskan olarak görevlendirir. Bakanlar Kurulunun atama kararı Resmî Gazetede

yayımlanır.

Kurul Baskan ve üyeleri, görevlerinin devamı süresince görevlerini tam bir dikkat,

dürüstlük ve tarafsızlık ile yürüteceklerine, kanun hükümlerine aykırı hareket

etmeyeceklerine ve ettirmeyeceklerine dair Yargıtay Birinci Baskanlık Kurulu

huzurunda yemin ederler. Yemin için yapılan basvuru Yargıtay tarafından acele

islerden sayılır. Kurul üyeleri, yemin etmedikçe göreve baslayamazlar.

 

Ba

s

kan ve üyelerin görev süreleri

MADDE 85-

Kurul Baskan ve üyelerinin görev süresi altı yıldır. Süreleri biten

baskan ve üyeler yeniden atanamazlar. Baskanlığın ve üyeliğin herhangi bir sebeple

bosalması hâlinde, bosalan yere 84 üncü maddede belirtilen esaslar dahilinde bir ay

içinde atama yapılır. Bu sekilde atananlar, bir defalığına tekrar atanabilir.

Kurul Baskan ve üyelerinin görev süreleri dolmadan herhangi bir nedenle görevlerine

son verilemez. Ancak, ağır hastalık veya sakatlık nedeniyle is göremeyecekleri,

atanmaları için gerekli sartları kaybettikleri veya durumlarının 86 ncı maddeye aykırı

sğü tespit edilen veya görevleri ile ilgili olarak isledikleri suçlardan dolayı

haklarında verilen mahkûmiyet kararı kesinlesen Kurul Baskan ve üyeleri süreleri

dolmadan Basbakanın onayı ile görevden alınırlar. Bunların yerlerine en geç bir ay

37

içinde atama yapılır. Ayrıca geçici is göremezlik halinin üç aydan fazla sürmesi

hâlinde, bu durumda olan üyelerin üyelikleri düser ve bunların yerlerine bir ay içinde

atama yapılır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının (5)

numaralı bendinde öngörülen suçlarla ilgili olarak haklarında ceza davası açılan Kurul

Baskan ve üyelerinden görevi basında kalması sakıncalı görülenler, Bakanlar Kurulu

tarafından tedbiren görevden uzaklastırılabilir. Görevden uzaklastırılan Kurul Baskan

ve üyeleri hakkında Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. Bu

s

 

 

ekilde geçici olarak bosalan üyeliklere, 84 üncü maddedeki sartları tasıyanlar

arasından, tedbiren görevden uzaklastırılan üye göreve dönünceye ve her halükârda

söz konusu üyenin üyelik süresini geçmemek üzere Bakanlar Kurulunca atama

yapılabilir.

Yasaklar

MADDE 86-

Kurul Baskan ve üyeleri, asli görevlerini aksatmayan bilimsel amaçlı

yayın, ders ve konferans ile telif hakları hariç Kurumdaki resmî görevlerinin

yürütülmesi dısında kalan resmî veya özel hiçbir görev alamaz, dernek, vakıf,

kooperatif ve benzeri yerlerde yöneticilik yapamaz, ticaretle uğrasamaz, serbest

meslek faaliyetinde bulunamaz, Kurumun düzenlemek ve denetlemekle yetkili olduğu

sektör veya alanla ilgili ortaklıklarda pay sahibi olamaz, hakemlik ve bilirkisilik

yapamazlar.

Kurul Baskan ve üyeleri göreve baslamadan önce kendilerinin veya es ve velâyeti

altındaki çocuklarının sahibi bulunduğu menkul kıymetlerden Hazine tarafından

çıkarılan borçlanmaya iliskin olanlar hariç Kurumun düzenlemek ve denetlemekle

sorumlu olduğu kurulusların her türlü sermaye piyasası araçlarını es, evlatlık, üçüncü

dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları dısındakilere otuz gün

içinde satmak suretiyle elden çıkarmak zorundadır. Kurul üyeliklerine atanmalarından

itibaren otuz gün içinde bu fıkraya uygun hareket etmeyen üyeler, üyelikten çekilmis

sayılır. Bu durum, Kurul kararı ile tespit edilir ve iliskili Bakana bildirilir.

Kurul Baskan ve üyeleri, görevlerinden ayrılmalarını izleyen iki yıl içinde Kurumun

denetlemekle ve düzenlemekle görevli olduğu sektör ve alandaki özel kuruluslarda

görev alamazlar. Bu fıkra hükmüne uymayanlara 2531 sayılı Kamu Görevlerinden

Ayrılanların Yapamayacakları Đsler Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen

cezalar verilir.

Kurul Baskan ve üyeleri ve diğer personel, Kurumla ilgili gizlilik tasıyan bilgileri ve

ticari sırları, görevlerinden ayrılmıs olsalar bile kanunen yetkili kılınan mercilerden

baskasına açıklayamazlar, kendilerinin veya baskalarının menfaatine kullanamazlar.

Kurul Baskan ve üyeleri 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüsvet ve

Yolsuzluklarla Mücadele Kanununa tâbidir.

 

Kurulun çalı

s

ma esasları

MADDE 87-

Kurul en az haftada bir defa olmak üzere, gerekli hallerde toplanır.

Toplantıyı Kurul Baskanı, yokluğunda ikinci baskan yönetir. Toplantının gündemi

Baskan, yokluğunda ikinci baskan tarafından hazırlanarak toplantıdan en az bir gün

önce Kurul üyelerine bildirilir. Gündem maddelerine geçmeden önce Baskan

38

tarafından Kurumun faaliyetleri hakkında Kurula bilgi verilir. Gündeme yeni madde

eklenebilmesi için toplantı baslamadan önce bir üyenin öneride bulunması ve önerilen

maddenin gündeme eklenmesinin Kurulca kabul edilmesi gerekir.

Geçerli mazereti olmaksızın bir takvim yılında toplam üç toplantıya katılmayan veya

bir toplantıya katıldığı halde Kurul kararlarını süresi içinde imzalamayan veya karsı

oy gerekçesini süresi içinde yazılı olarak bildirmeyen Kurul üyeleri üyelikten çekilmis

sayılır. Bu durum, Kurul kararı ile tespit edilir ve iliskili Bakana bildirilir.

Kurul en az bes üyenin hazır bulunması ile toplanır ve bu Kanunda belirtilen özel

nisap gerektiren haller dısında en az dört üyenin aynı yöndeki oyuyla karar alır.

Üyeler çekimser oy kullanamaz. Toplantıda karar yeter sayısı sağlanamadığı

durumlarda, izleyen toplantılarda oylarda esitlik olması hâlinde Baskanın bulunduğu

tarafın oyu üstün sayılarak karar alınır. Kurul kararı tutanakla tespit edilir ve karar

tutanağı toplantı esnasında veya en geç toplantıyı izleyen isgünü, toplantıya katılan

tüm üyeler tarafından imzalanır.

Herhangi bir nedenle üye sayısının Kurulun karar almasını imkânsız kılacak bir

sayıya düsmesi hâlinde, toplantı nisabı sağlanacak sekilde bir ayı geçmemek üzere,

kıdem sırasına göre, Kurum baskan yardımcıları vekâlet eder. Bu madde hükmüne

istinaden Kurul üyeliği görevini yürüten Kurum baskan yardımcılarının malî ve özlük

haklarında bir değisiklik olmaz.

Bu Kanunda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, Kurul kararı, alındığı toplantı

tarihinden itibaren en geç onbes gün içinde gerekçeleri, varsa karsı oy gerekçeleri ve

imzaları ile birlikte tekemmül ettirilir.

Kurul Baskan ve üyeleri kendisi, esi, evlatlıkları ve üçüncü derece dahil kan ve ikinci

derece dahil kayın hısımlarıyla ilgili konularda müzakere ve oylamaya katılamazlar.

Bu durum karar metninde ayrıca belirtilir.

Kurul toplantıları gizlidir. Đhtiyaç duyulması hâlinde görüslerinden yararlanmak üzere

uzman kisiler Kurul toplantısına davet edilebilir. Ancak Kurul kararları toplantıya

sardan katılanların yanında alınamaz.

Kurulun düzenleyici kararları tekemmül etmesinden itibaren en geç yedi isgünü içinde

iliskili Bakanlığa ve yayımlanmak üzere Basbakanlığa gönderilir. Bu kararlar

gönderildiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde Resmî Gazetede yayımlanır. Bu

Kanunda öngörülen hükümler saklı kalmak üzere, denetleyici nitelikteki kararlar

internet ortamı basta olmak üzere uygun vasıtalarla kamuoyuna duyurulur. Kurul,

yayımlanması ülke ekonomisi ve kamu düzeni açısından sakıncalı olan denetleyici

nitelikteki kararların yayımlanmamasına karar verebilir.

Kurul üyeleri ile Kurum personelinin uyacakları meslekî ve etik ilkeler ile Kurulun

çalısma usûl ve esaslarına iliskin diğer hususlar Kurul tarafından çıkarılacak

yönetmelikle düzenlenir.

Kurulun görev ve yetkileri

MADDE 88-

Kurul bu Kanun ve diğer mevzuatta belirtilen görevler yanında

asağıdaki görevleri yapar ve yetkileri kullanır:

39

a) Düzenlemek ve denetlemekle görevli olduğu sektör veya alanla ilgili uluslararası

ilke ve standartlarla uyumlu ikincil düzenlemeleri yapmak ve kararlar almak.

b) Kurumun stratejik plânını, performans ölçütlerini, amaç ve hedeflerini, hizmet

kalite standartlarını belirlemek, insan kaynakları ve çalısma politikalarını olusturmak,

Kurumun hizmet birimleri ve bunların görevleri hakkında öneride bulunmak.

c) Kurumun stratejik plânı ile amaç ve hedeflerine uygun olarak hazırlanan bütçe

teklifini görüsmek ve karara bağlamak.

d) Kurumun performansını ve malî durumunu gösteren raporları onaylamak.

e) Baskanın önerisi üzerine, baskan yardımcıları ve daire baskanlarını atamak.

f) Tasınmaz alımı, satımı, kiralanması konularındaki önerileri görüsüp karara

bağlamak.

g) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ba

skanlık Tes

kilatı

Ba

s

kan

MADDE 89-

Kurumun en üst yöneticisi olan Baskan, Kurumun genel yönetim ve

temsilinden sorumludur.

Baskanın görev ve yetkileri sunlardır:

a) Kurul toplantılarının gündemini, gün ve saatini belirlemek, toplantıları idare etmek,

gündeme alınmayan basvurular hakkında gerekli islemleri yapmak ve bunlara iliskin

olarak Kurula bilgi vermek.

b) Kurul kararlarının yayımlanmasını veya tebliğini sağlamak, bu kararların gereğinin

yerine getirilmesini temin etmek ve uygulanmasını izlemek.

c) Hizmet birimlerinden gelen önerilere son seklini vererek Kurula sunmak.

d) Kurulun belirlediği stratejilere, amaç ve hedeflere uygun olarak, Kurumun yıllık

bütçesi ile malî tablolarını hazırlamak.

e) Hizmet birimlerinin, verimli ve uyumlu bir biçimde çalısmasının en üst düzeyde

organizasyonu ve koordinasyonunu sağlamak, Kurum hizmet birimleri arasında

çıkabilecek görev ve yetki sorunlarını çözmek.

f) Yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak, amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine

göre faaliyetlerin değerlendirilmesini yaptırmak ve bunları Kurula sunmak.

g) Kurumun faaliyet gösterdiği alanda strateji, politikalar ve ilgili mevzuat ile

Baskanlığın ve çalısanların performans ölçütleri hakkında değerlendirme yapmak.

40

h) Kurumun diğer kuruluslarla iliskilerini yürütmek ve Kurumu temsil etmek.

i) Kurul tarafından atanması öngörülenler dısındaki Kurum personelini atamak.

j) Kurum baskanı adına imzaya yetkili personelin görev ve yetki alanını belirlemek.

k) Kurumun yönetim ve isleyisine iliskin diğer görevleri yerine getirmek.

Baskan, Kurula iliskin olmayan görev ve yetkilerinden bir bölümünü, sınırlarını

açıkça belirlemek ve yazılı olmak kaydıyla alt kademelere devredebilir.

 

Ba

s

kan yardımcıları

MADDE 90-

Baskana baskanlığa iliskin görevlerinde yardımcı olmak üzere Kurul

kararıyla üç baskan yardımcısı atanır. Baskan yardımcılarından biri, yerinde denetim

ve gözetimle görevli birimlerden sorumlu olur. Baskan yardımcılarının 84 üncü

maddede belirtilen sartları tasıması gerekir.

Baskan yardımcıları gerektiğinde sınırlarını yazılı olarak açıkça belirlemek sartıyla

görev ve yetkilerinden bir kısmını alt kademelere devredebilir.

Kurumun hizmet birimleri

MADDE 91-

Kurumun hizmet birimleri, daire baskanlıkları seklinde teskilatlanmıs

 

anahizmet, danısma ve yardımcı hizmet birimlerinden olusur. Ancak, daire

baskanlıklarının sayısı onu geçemez. Đliskili Bakanın onayı ile bu sayının yarısını

geçmemek kaydıyla Kurulca daire baskanlıkları olusturulabilir.4

Hizmet birimleri, bu Kanunda belirtilen faaliyet alanı, görev ve fonksiyonlara uygun

olarak Kurumun teklifi ve Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan yönetmelikle

belirlenir.

Anahizmet birimi olarak Strateji Gelistirme Daire Baskanlığı kurulur. Hukuk, basın

ve halkla iliskiler, yönetim ve finans gibi alanlarda ihtiyaca göre sayıları toplam

onbesi5 geçmemek üzere Baskanlık müsaviri görevlendirilebilir.

Đ

 

 

nsan kaynakları ve eğitim, idarî ve malî isler ve benzeri faaliyetleri yürütmek üzere

Destek Hizmetleri Daire Baskanlığı kurulur. Bu daire baskanlığında biri Kurulun özel

büro hizmetlerinde kullanılmak üzere en çok dört adet müdürlük kurulabilir.

Kurum, düzenlemekle görevli olduğu alanın yoğun olduğu illerde olmak ve sayısı üçü

geçmemek kaydıyla Bakanlar Kurulu kararıyla yurt içi temsilcilik açabilir.

Kurum personeli

MADDE 92-

Bu Kanun ile Kuruma verilen görevlerin gerektirdiği sürekli görev ve

hizmetler, bankalar yeminli murakıpları ve yardımcıları, bankacılık uzman ve

yardımcıları, hukuk uzman ve yardımcıları ile bilisim uzman ve yardımcılarından

olusan meslek personeli ve idarî personel eliyle yürütülür. Kurumun her türlü

 

4

 

 

5667 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile değistirilmistir.

5

 

 

5667 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile değistirilmistir.

41

personelinin bu Kanunun 84 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi hariç, diğer

bentlerinde yer alan nitelikleri tasımaları zorunludur.

Baskan yardımcıları, daire baskanları, müdürler, baskanlık müsavirleri ve meslek

personeli kadro karsılığı sözlesmeli statüde istihdam edilir. Kadro karsılığı sözlesmeli

çalısan Kurum personeli ücret, malî ve sosyal haklar dısında, diğer personel ise her

türlü hak ve yükümlülükleri yönünden 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbidir.

Bu Kanunun ekinde yer alan (I) sayılı cetveldeki toplam kadro sayısı geçilmemek

üzere, kadro unvan ve derecelerinin değistirilmesi ile bu kadroların kullanılmasına

iliskin esas ve usûlleri belirlemeye Kurul yetkilidir. Ancak, meslek personeli dısında

kalan Kurum personelinin unvan değisiklikleri 190 sayılı Genel Kadro ve Usûlü

Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerde yer alan kadro

unvanlarıyla sınırlı olarak yapılır.

Kurumun anahizmet birimlerinde uzmanlık gerektiren islerde meslek personeli

çalıstırılması esastır. Anahizmet, danısma ve yardımcı hizmet birimlerinde istihdam

edilecek personelin nitelikleri Baskanın teklifi üzerine Kurul tarafından belirlenir.

Kurumda yönetici, müsavir ve meslek personeli unvanlarını haiz olmayan personelin

oranı bu Kanunun eki cetvellerde yer alan toplam kadro sayısının yüzde otuzunu

geçemez.

Kurumda, meslek personeli sayısının yüzde onunu geçmeyecek sekilde, sektörde en

az on yıl meslekî tecrübesi olanlar ile Kurumun faaliyet alanına iliskin konularda

doktor unvan ve derecesini alanlar arasından yeteri kadar uzman personel, hizmet

veya vekâlet akdi hükümlerine göre çalıstırılabilir.

Kurum personeli baska kamu kurum ve kuruluslarında geçici olarak

görevlendirilemez.

Bankacılık, hukuk ve bilisim uzman yardımcılığı ile bankalar yeminli murakıp

yardımcılığına atanacaklar merkezî yarısma sınavıyla belirlenenler arasından seçilir.

Uzman yardımcılığı ve bankalar yeminli murakıp yardımcılığına atananlar ikinci yılın

sonunda yetki sınavına tâbi tutulurlar. Yetki sınavı ile bu sınavda basarılı olanların

yetkilerine iliskin usûl ve esaslar Kurul tarafından belirlenir. Uzman yardımcılığı ve

bankalar yeminli murakıp yardımcılığına atananlar, üç yıl çalısmak ve olumlu sicil

almak kaydıyla Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az

(C) düzeyinde veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan yabancı

dil puanı alması, yeterlik sınavında basarılı olması ve konuları ile ilgili

hazırlayacakları uzmanlık tezinin olusturulacak jüri tarafından kabul edilmesi hâlinde

ilgisine göre bankacılık, hukuk ve bilisim uzmanı ile bankalar yeminli murakıbı

olarak atanır ve bunlara bir defaya mahsus olmak üzere bir derece yükseltilmesi

uygulanır. Mazereti olmaksızın tez hazırlamayan veya sınava girmeyen veya sınavda

iki defa basarısız olanlar diğer kamu kurum ve kuruluslarındaki öğrenim durumlarına

uygun kadrolara atanmak üzere Devlet Personel Baskanlığına bildirilir.

Kurumun meslek ve idarî personelinin yeterlik ve yarısma sınavları, nitelikleri ile

çalısma usûl ve esasları ile ilgili diğer hususlar Kurum tarafından çıkarılacak bir

yönetmelikle belirlenir.


Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+


Eklenme Tarihi: 7 Mayıs 2009

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın