5411 Sayılı Bankacılık Kanunu – Bölüm 5

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluk

Kurumun görev ve yetkileri

MADDE 93-

Kurum, bu Kanun ve ilgili diğer mevzuatın verdiği yetkiler

çerçevesinde finansal piyasalarda güven ve istikrarın sağlanması, kredi sisteminin

etkin bir sekilde çalısması, malî sektörün gelismesi, tasarruf sahiplerinin hak ve

menfaatlerinin korunması için;

a) Bankalar ve finansal holding sirketleri ile diğer kanunlarda ve ilgili mevzuatta yer

alan hükümler saklı kalmak kaydıyla finansal kiralama, faktoring ve finansman

s

 

irketlerinin; kurulus ve faaliyetlerini, yönetim ve teskilat yapısını, birlesme,

bölünme, hisse değisimini ve tasfiyelerini düzenlemek, uygulamak, uygulanmasını

sağlamak, uygulamayı izlemek ve denetlemek,

b) Yurt içi ve yurt dısı muadil kurumların katıldığı uluslararası malî, iktisadî ve

meslekî tesekküllere üye olmak, görev alanına giren hususlarda yabancı ülkelerin

yetkili mercileri ile mutabakat zaptı imzalamak,

c) Kanunla verilen diğer görevleri yapmak,

ile görevli ve yetkilidir.

Kurum, tasarruf sahiplerinin haklarını ve bankaların düzenli ve emin bir sekilde

çalısmasını tehlikeye sokabilecek ve ekonomide önemli zararlar doğurabilecek her

türlü islem ve uygulamaları önlemek, kredi sisteminin etkin bir sekilde çalısmasını

sağlamak üzere gerekli karar ve tedbirleri almak ve uygulamakla yükümlü ve

yetkilidir.

Kurum; her türlü faaliyetinde, kurulus kanununda verilen yetkiler saklı kalmak

kaydıyla kalkınma plânı, programlar ve hükûmet programında yer alan ilke, strateji ve

politikalara uyar.

Kurum, bu Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde kendisine verilen

yetkilerini, Kurulca tesis edilecek düzenleyici islemler veya alınacak özel nitelikli

kararlar ile kullanır.6 Kurum, Kurul kararıyla bu Kanunun uygulanmasına iliskin

yönetmelikler ve tebliğler çıkarmaya yetkilidir.

Kurum, iç düzenlemeleri dısındaki düzenleyici islemlerini yürürlüğe koymadan önce

sektör stratejisi ve politikaları ile iliskisinin kurulması bakımından iliskili Bakanlığın,

kalkınma plânı ve yıllık programla iliskisinin kurulması açısından Devlet Plânlama

Teskilatı Müstesarlığının ve diğer ilgili kurum ve kurulusların görüsünü alır. Đliskili

Bakanlık ve Devlet Plânlama Teskilatı Müstesarlığı en geç yedi gün içinde cevap

vermezse olumlu görüs verilmis sayılır.

Kurumun hazırlayacağı ikincil düzenleme taslakları en az yedi gün süreyle Kurumun

internet sayfası basta olmak üzere uygun vasıtalarla kamuoyunun bilgisine sunulur.

6

 

5472 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile değistirilmistir.

43

Özel nitelikli kararlardan gerekli görülenler doğrudan ilgili kisi ve kuruluslara ve

uygun görüldüğü takdirde Kurumun haftalık bülteni ile duyurulur.

Kamu kurum ve kurulusları, Kanun ile belirlenmis görev alanlarında Kuruma gerekli

yardımı sağlamakla yükümlüdür.

 

Sektörün geli

s

tirilmesi

MADDE 94-

Kurum, finansal hizmetler sektörünün gelistirilmesi amacıyla;

a) Đslem ve aracılık maliyetlerinin azaltılarak bankaların kârlı, verimli ve rasyonel

çalısmalarının ve finansal piyasaların tarafları arasında rekabet ortamının sağlanması,

b) Finansal sisteme rekabet gücünün kazandırılması, finansal piyasalara iliskin diğer

düzenlemeler ve uygulamalar ile bütünlesmenin gerçeklestirilmesi ve piyasanın daha

etkin isleyisinin sağlanması suretiyle etkin ve seffaf bir finansal sistemin

olusturulması,

c) Denetim ve faaliyet alanları bakımından uluslararası bankaların durumunun

yakından izlenmesi, tecrübelerinden yararlanılması,

d) Birimler, kurumlar, meslek mensupları ve uluslararası diyalog ve isbirliğinin

artırılması suretiyle malî piyasalarda meslek mensupları arasında bütünlesmenin

sağlanması,

e) Malî piyasalara iliskin düzenlemelerin ilgili taraflarla istisare edilerek hazırlanması,

hususlarında strateji belirlemeye yetkilidir.

Yerinde denetim ve gözetim

MADDE 95-

Bu Kanun hükümleri ile bu Kanun kapsamındaki kuruluslar hakkında

diğer kanunlarda yer alan hükümlerin uygulanmasının ve bu kurulusların her türlü

islemlerinin gözetimi ve yerinde denetimi ve bu Kanun kapsamındaki kurulusların

konsolide ve konsolide olmayan bazda risk yapısı, iç kontrol, risk yönetimi ve iç

denetim sistemleri ile varlıkları, alacakları, özkaynakları, borçları, kâr ve zarar

hesapları, yükümlülükleri ve taahhütleri arasındaki ilgi ve dengelerin ve malî bünyeyi

etkileyen diğer tüm unsurların ve bu kurulusların kurumsal yönetim ilkelerine uyum

seviyesinin gözetimi, tahlili ve ölçümü Kurum tarafından yapılır.

Kurum, bağımsız denetim kuruluslarınca yapılan yıllık finansal raporların yapısı,

uygunluğu ve güvenilirliğinin değerlendirilmesini de yerine getirir.

Bu Kanuna tabî kuruluslar tarafından, Kurulca belirlenen usûl ve esaslar çerçevesinde

konsolide ve konsolide olmayan bazda istenilen her türlü bilgi, belge, cetvel, rapor ve

finansal tabloların, hesap ve kayıt düzenleriyle uyumlu olarak, zamanında ve doğru

s

 

ekilde Kuruma tevdi edilmesi sarttır.

Söz konusu kuruluslarda denetim yapma yetkisi bulunanlar tarafından düzenlenen

rapor ve mütalâaların bir suretinin anılan kuruluslarca Kuruma gönderilmesi

zorunludur.

44

Kurum, incelemelerini Baskanın onayından geçmis çalısma programları ile Baskan

tarafından yapılacak görevlendirmeler çerçevesinde gerçeklestirir.

Baskan, yapılacak yerinde denetimde, Kurumun meslek personelini olusturan

bankalar yeminli murakıp ve yardımcıları, bankacılık uzmanı ve yardımcıları, bilisim

uzmanı ve yardımcıları, hukuk uzmanı ve yardımcıları arasından uygun göreceği bir

denetim ekibini görevlendirir. Kurumun yerinde denetim yapmaya yetkili meslek

personeli Ankara’da Asliye Ticaret Mahkemesinde yemin etmedikçe yerinde denetim

yapamazlar. Yerinde denetim yapan Kurumun meslek personeli denetim konularıyla

iliskili olarak bu maddede belirtilen tüm yetkileri haizdir.

Baskan, gerekli gördüğünde ve özellik arz eden konularda bağımsız denetim

kuruluslarını ilgili konu hakkında inceleme yapılması için görevlendirme yetkisini

haizdir. Bağımsız denetim yapan kurulusun denetçisi denetim konularıyla iliskili

olmak kaydıyla bu maddede belirtilen ilgili yetkileri haiz olduğu gibi, bu Kanun

kapsamındaki sırların saklanması yükümlülüklerine de tâbidir.

Kurum, bankalardan, bunların bağlı ortaklıklarından, nitelikli paya sahip oldukları

ortaklıklardan, birlikte kontrol ettikleri ortaklıklardan, subeleri ile temsilciliklerinden,

destek hizmeti kuruluslarından ve diğer gerçek ve tüzel kisilerden bu Kanun

hükümleri ile ilgili görecekleri bütün bilgileri gizli dahi olsa istemeye, bunların

vergiyle ilgili kayıtları dahil olmak üzere tüm defter, kayıt ve belgelerini incelemeye

yetkili olup, bilgi istenenler de istenilen bilgileri vermekle, defter, kayıt ve belgeleri

incelemeye hazır bulundurmakla, tüm bilgi islem sistemini denetim amaçlarına uygun

olarak Kurumun yerinde denetim yapan meslek personeline açmakla, verilerin

güvenliğini sağlamakla ve muhafaza etmek zorunda oldukları her türlü defter, belge

ve karneler ile vermek zorunda bulundukları bilgilere iliskin mikrofis, mikrofilm,

manyetik teyp, disket ve benzeri ortamlardaki kayıtlarını ve bu kayıtlara erisim veya

kayıtları okunabilir hale getirmek için gerekli tüm sistem ve sifrelerini inceleme için

ibraz etmek ve isletmekle yükümlüdür.

Kamu kurum ve kurulusları, Merkez Bankası ve benzeri kuruluslar ile Risk Merkezi

görevleriyle ilgili olarak istenecek her hürlü bilgi ve belgeyi gizli de olsa Kurumun

yerinde denetim yapan meslek personeline geciktirilmeksizin verirler. Kurul, ilgili

taraflarla bu husustaki detayları belirleyen mutabakat zaptı düzenleyebilir.

Kurum tarafından gerçeklestirilen denetimler sırasında talep edilmesi hâlinde,

bankalar tarafından iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sistemlerinde çalısanların

görevlendirilmesi dâhil olmak üzere her türlü destek sağlanır.

Diğer kanunlar uyarınca Kurumun meslek personelinin bu Kanun kapsamındaki

görevleri dısında görevlendirilmeleri, bu maddede sayılan görevleri öncelikli olmak

kaydıyla Baskan tarafından yapılır.

Kurum; bu Kanunun, Kurumun görev, yetki ve sorumluluklarına iliskin hükümlerinde

zikredilen ve 20.2.1930 tarihli ve 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma

Hakkında Kanun hükümlerine aykırı hareket eden kuruluslar ve ilgilileri hakkında,

adı geçen Kanunun ek 1 inci maddesindeki yetkilere sahip olduğu gibi tüm bankaların

kurulus kanunu hükümleri ile diğer kanunların bankalarla ilgili hükümlerinin

uygulanmasını denetlemeye de yetkilidir.

45

Bankalarda yerinde denetim yapan kisiler, bu Kanunda belirtilen düzenlemeler

sında diğer kanunlara aykırılıkları tespit ettikleri takdirde bu tespitleri ilgili

mercilere derhal bildirmek zorundadırlar.

Denetim ve gözetime iliskin usûl ve esaslar Kurulca düzenlenecek yönetmelikle

belirlenir.

Bilgi ve belge isteme

MADDE 96-

Bu Kanunun 93 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde

belirtilen kuruluslar ile ortakları, bunların bağlı ortaklıkları, nitelikli paya sahip

olduğu ortaklıkları, birlikte kontrol ettiği ortaklıkları, subeleri ile temsilcilikleri,

bağımsız denetim, değerleme ve destek hizmeti kurulusları gizli dahi olsa bu Kanunun

uygulanması ile ilgili olarak her türlü bilgi ve belgeyi Kurumun talebi üzerine

Kuruma tevdi etmekle yükümlüdür.

Kamu kurum ve kurulusları ile gerçek ve tüzel kisiler, Devletin güvenliği ve temel dıs

yararlarına karsı ağır sonuçlar doğuracak hâller ile meslek sırrı, aile hayatının gizliliği

ve savunma hakkına iliskin hükümler saklı kalmak kaydıyla özel kanunlardaki

yasaklayıcı ve sınırlayıcı hükümler dikkate alınmaksızın gizli dahi olsa Kurum

tarafından bu Kanun kapsamında verilen görevler ile sınırlı olmak üzere istenecek her

türlü bilgi ve belgeyi uygun süre ve ortamda, sürekli veya münferit olarak vermeye,

istenecek defter ve belgeleri ibraz etmeye ve incelemeye hazır bulundurmaya, tüm

bilgi islem sistemini denetim amaçlarına uygun olarak ilgili personele açmaya,

verilerin güvenliğini sağlamaya ve muhafaza etmek zorunda oldukları her türlü defter,

belge ve karneler ile vermek zorunda bulundukları bilgilere iliskin mikrofis,

mikrofilm, manyetik teyp, disket ve benzeri ortamlardaki kayıtlarını ve bu kayıtlara

erisim veya kayıtları okunabilir hale getirmek için gerekli tüm sistem ve sifreleri

incelemek için ibraz etmeye ve isletmeye mecburdurlar.

Bu madde kapsamında ilgili kisi, kurum ve kuruluslar Kurumun belirleyeceği süre

içerisinde söz konusu talebe cevap vermek ve gereken kolaylığı göstermekle

yükümlüdürler.

 

S

 

effaflık ve hesap verebilirlik

MADDE 97-

Kurumun faaliyetleri hakkındaki yıllık rapor, raporun ait olduğu dönemi

izleyen yılın mayıs ayı sonuna kadar Bakanlar Kuruluna sunulur ve kesin hesaplar ile

birlikte kamuya açıklanır. Kurum, faaliyetleri ile ilgili olarak yılda bir defa Türkiye

Büyük Millet Meclisi Plân ve Bütçe Komisyonuna bilgi verir.

Kurum, stratejilerine ve bu stratejilerin yerine getirilmesine iliskin olarak Bakanlar

Kuruluna altı ayda bir bilgi verir.

Kurum, ilgili sektörde yasanan önemli gelismelere ve bu Kanunun 93 üncü

maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen kurulusların performanslarına

iliskin olarak toplulastırılmıs bazda üç aylık süreli raporlar yayımlar. Kurum risk

yönetim politikalarını kamuya açıklar.

Kurul tarafından yapılan düzenlemeler, değisiklikleri de içerecek sekilde sürekli

olarak güncellenmek suretiyle Kurumun internet sayfasında yayınlanır.

46

Kurumca hazırlanacak süreli raporların biçim ve içerikleri ile usûl ve esasları Kurulca

belirlenir.

 

Kurumlararası i

sbirliğ

i

MADDE 98-

Para, kredi ve bankacılık politikalarının yürütülmesiyle ilgili konularda

Kurum, Hazine Müstesarlığı, Devlet Plânlama Teskilatı Müstesarlığı, Tasarruf

Mevduatı Sigorta Fonu ve Merkez Bankası karsılıklı mütalâa ve bilgi teatisinde

bulunurlar.

Kurum, Fon ve Merkez Bankası bu Kanunda belirtilen görevleri yerine getirmek

amacıyla veri tabanlarında yer alan ve birlikte üzerinde uzlasılan bilgileri gizlilik

hükümleri çerçevesinde paylasırlar.

Yabancı ülke kanunlarına göre denetime yetkili ve Kurum muadili mercilerin, kendi

ülkelerindeki finansal piyasalarda faaliyet gösteren kurulusların Türkiye’deki sube

veya ortaklıklarında denetim yapma ve bilgi talepleri ile bankaların yurt dısındaki

s

 

ube veya ortaklıklarının konsolidasyon kapsamında yer alan bilgilerine iliskin

taleplerinin, karsılıklılık ilkesi de dikkate alınarak yerine getirilmesi Kurulun iznine

tâbidir.

Kurum ayrıca, politikaların ve düzenlemelerin uyumlastırılmasına yönelik olarak,

gerekli gördüğü hâllerde yabancı ülkelerde denetim yapma ve eğitim ile personel

değisimi imkânı sağlamak üzere Kurum muadili merciler ile düzenleyeceği ikili

mutabakat zabıtları çerçevesinde veya baska yollarla finansal kuruluslarla ve finansal

piyasalarla ilgili her türlü isbirliği ve bilgi alısverisinde bulunmaya yetkilidir. Kurum,

bu mutabakat zabıtlarının usûl ve esasları hakkında kamuoyunu bilgilendirir.

Kurum, yurt dısında sube veya ortaklığı bulunan bir bankanın faaliyet iznini kaldırdığı

veya Fona devrettiği takdirde, ilgili ülkenin muadil merciine durumu ivedilikle

bildirir.

Yurt içi ve yurt dısı yetkili mercilerle denetime, bilgi paylasımına ve diğer hususlara

dair yapılacak isbirliğine iliskin usûl ve esaslar ilgili tarafların görüsü alınmak

suretiyle Kurulca belirlenir.

Finansal Sektör Komisyonu

MADDE 99-

Kurum nezdinde, Kurum, Maliye Bakanlığı, Hazine Müstesarlığı,

Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu, Fon, Rekabet Kurulu, Devlet Plânlama

Teskilatı Müstesarlığı, Đstanbul Altın Borsası, Menkul Kıymetler Borsaları, Vadeli

Đs

 

lemler ve Opsiyon Borsaları ve kurulus birlikleri temsilcilerinden olusan Finansal

Sektör Komisyonu kurulur. Komisyon, finansal piyasalardaki güven ve istikrar ile

gelismeyi temin etmek üzere, bilgi teatisini, kurumlararası isbirliği ve koordinasyonu

sağlamak, ortak politika önerilerinde bulunmak ve finans sektörünün geleceğini

ilgilendiren konulara iliskin görüs bildirmekle görevlidir.

Finansal Sektör Komisyonu en az altı ayda bir toplanır ve sonuçları hakkında

Bakanlar Kuruluna bilgi sunar. Komisyonun çalısma usûl ve esasları üye kurumların

görüsleri alınmak suretiyle Kurul tarafından belirlenir.

47

 

E

s

güdüm Komitesi

MADDE 100-

Bankacılık sisteminin genel durumu, kredi kuruluslarının denetimleri

sonucu alınacak önlemler, risk esaslı sigorta primlerinin hesaplanmasında kullanılmak

üzere kredi kuruluslarının malî bünyelerini gösteren analiz sonuçları ve ayrıca bu

bankaların mevduat ve katılım fonları hesap adetleri, sigortalı mevduat ve katılım

fonları ve toplam mevduat ve katılım fonu tutarları hakkında gerekli bilgilerin

paylasılması, Fonun görev alanına giren konularda ve islem tesis edilmesinin gerekli

olduğu hâllerde Kurum ile Fonun azamî düzeyde isbirliği yapmasını sağlamak üzere

Baskan ve Kurum baskan yardımcıları ile Fon Baskanı ve Fon baskan

yardımcılarından olusan bir esgüdüm komitesi kurulur.

Komite en az üç ayda bir defa olmak üzere, tarafların uygun göreceği sıklıkta toplanır.

Tarafların bir diğerinden talep edeceği bilgilerin ve belgelerin diğer tarafa uzlasılacak

bir süre içerisinde verilmesi esastır.

Bu Kanun hükümlerinin uygulanmasında her iki kurumu ilgilendiren konularda ve

bilgi paylasımında izlenecek usûl ve esaslar Kurum ve Fon tarafından müstereken

belirlenir.

 

 

BE

NCĐ

BÖLÜM

Çe

s

itli Hükümler

Kurumun bütçesi, hesap ve harcamaların denetimi

MADDE 101-

Kurumun gelirlerinin, giderlerini karsılaması esastır. Kurum bütçesi

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerinde belirlenen usûl ve

esaslara göre hazırlanır ve kabul edilir.

Kurumun malî yıl sonunda olusan gelir fazlaları, izleyen yılın mart ayı içinde genel

bütçeye gelir olarak aktarılır. Ancak, Kurum bütçe durumunu göz önünde

bulundurarak daha önce de aktarma yapabilir.

Kurumun bütçe yılı takvim yılıdır. Kurumun giderleri, bankalar, finansal kiralama

s

 

irketleri, faktoring sirketleri ve finansman sirketlerince bütçenin yürürlüğe

girmesinden önce katılma payı adı altında Kuruma yapılacak ödemelerle karsılanır.

Giderlere katılma payı olarak tahsil olunacak tutar, söz konusu kurulusların bir önceki

yıl sonu bilanço toplamlarının onbinde üçünü geçemez. Belirlenen süre içerisinde

ödenmeyen katılma payları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında

Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.

Kurumun iç denetimi Kurulca belirlenecek usûl ve esaslar çerçevesinde

gerçeklestirilir. Kurumun dıs denetimi hakkında 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve

Kontrol Kanunu hükümleri uygulanır.7

Kurul, Kurumun yıllık hesaplarını bir bağımsız denetim sirketine denetletebilir ve bu

durumda bağımsız denetim raporu faaliyet raporu içinde derc edilerek yayımlanır.

Kurum faaliyetlerine iliskin olarak her yılın mart ayı sonuna kadar bir önceki yıla ait

kararları, yaptığı ikincil düzenlemeler ile bunların ekonomik ve sosyal etkilerini

7

 

5667 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile değistirilmistir.

48

analiz eden bir faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporu, ayrıca Kurumun performans

hedefleri ile uygulama sonuçlarının karsılastırılmasını ve değerlendirilmesini de

içerir.

Kurumun yıllık faaliyet raporu, malî tabloları ve bütçe kesin hesabı Türkiye Büyük

Millet Meclisine sunulur. Kesinhesabın bir örneği de Maliye Bakanlığına gönderilir.

Kurum, faaliyetleri hakkında internet ortamı ve resmî bültenler aracılığıyla

kamuoyunu azamî ölçüde bilgilendirir.

 

Ücretler, malî ve di

ğ

er sosyal haklar

MADDE 102-

Kurul Baskanına Basbakanlık Müstesarı için belirlenen her türlü

ödemeler dâhil malî ve sosyal haklar tutarında aylık ücret ödenir. Basbakanlık

Müstesarına ödenenlerden, vergi ve diğer yasal kesintilere tâbi olmayanlar bu Kanuna

göre de vergi ve diğer kesintilere tâbi olmaz. Kurul üyelerine ise Kurul Baskanına

yapılan ödemelerin yüzde doksanbesi oranında aynı usûl ve esaslara göre ödeme

yapılır.

Kurumun kadro karsılığı sözlesmeli personelinin ücretleri ile diğer malî ve sosyal

hakları birinci fıkrada belirlenen ücret tavanını geçmemek üzere Kurul tarafından

tespit edilir.

Kurum personeline Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde fazla mesai ücreti ve

performansa dayalı ödül verilebilir. Her halde Kurum personeline yapılacak ödeme

tutarı birinci fıkrada belirlenen ücret tavanını geçemez.

Kurul Baskan ve üyeliklerine atananlar ile Kurum personeli hakkında 5434 sayılı

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile ek ve değisikliklerine iliskin

hükümler uygulanır. Emeklilik ve diğer bakımlardan Kurul Baskanına bakanlık

müstesarı, Kurul üyelerine bakanlık müstesar yardımcısı, Kurum baskan

yardımcılarına bakanlık genel müdürü, 1 inci dereceli daire baskanlarına bakanlık

genel müdür yardımcısı, baskanlık müsavirlerine bakanlık müsaviri, bankalar yeminli

murakıp ve yardımcılarına kazanılmıs hak aylık dereceleri itibarıyla karsılık gelen

bakanlık müfettisi ve yardımcısı, bankacılık, hukuk ve bilisim uzmanlarına kazanılmıs

hak aylık dereceleri itibarıyla karsılık gelen Basbakanlık uzmanı, bunların

yardımcılarına Basbakanlık uzman yardımcıları için tespit edilen ek gösterge ve

makam tazminatı uygulanır. Bu görevlerde geçirilen süreler makam ve temsil

tazminatı ödenmesini gerektiren görevlerde geçmis sayılır. Bu hükümler, akademik

unvanların kazanılması için gerekli sartlar saklı kalmak üzere üniversite öğretim

elemanı kadrolarından gelen Kurul Baskan ve üyeleri ile personel hakkında da

uygulanır.

Kurul baskan ve üyeliklerine atananlardan, emekliliğini hak edip talebi sonucu

emeklilik islemi tamamlanan Kurul üyelerinin üyelikleri görev süreleri sonuna kadar

devam eder. Atama yapılmadan önce kanunla kurulmus diğer sosyal güvenlik

kurumlarına bağlı olanların, istekleri hâlinde bu kurumlara bağlılıkları devam eder ve

bunlar hakkında yukarıdaki hükümler uygulanmaz.

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı dısındaki sosyal güvenlik kurumlarından emekli

olan Kurul üyeleri, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yazı ile basvurdukları

49

tarihi takip eden ayın basından itibaren Sandıkla iliskilendirilir. Bu üyelerin diğer

sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıkları kesilir ve ayrılıslarında çesitli sosyal

güvenlik kuruluslarına prim ödeyerek geçen süreleri birlestirilmek suretiyle

kendilerine 24.5.1983 tarihli ve 2829 sayılı Kanunun 8 inci maddesi uyarınca aylık

bağlanır.

Diğer personelin emeklilik açısından durumu 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti

Emekli Sandığı Kanunu ile ek ve değisikliklerine iliskin hükümler dikkate alınmak

suretiyle kıyasen belirlenir.

Kurul baskan ve üyelerine, birinci fıkraya göre belirlenen ücretlerinin tutarında,

damga vergisi hariç herhangi bir kesintiye tâbi tutulmaksızın, her ay tazminat verilir.

Kurul üyelerinin görevden ayrılması

MADDE 103-

Kurul Baskan ve üyeliklerine atananların Kurulda görev yaptıkları

sürece önceki görevleri ile olan iliskileri kesilir. Ancak, kamu görevlisi iken üyeliğe

atananlar, memuriyete giris sartlarını kaybetmemeleri kaydıyla, görev sürelerinin sona

ermesi veya görevden ayrılma isteğinde bulunmaları ve otuz gün içinde eski

kurumlarına basvurmaları durumunda atamaya yetkili makam tarafından bir ay içinde

mükteseplerine uygun bir kadroya atanır. Atama gerçeklesinceye kadar bunların

almakta oldukları her türlü ödemelerin Kurum tarafından yapılmasına devam olunur.

Bir kamu kurumunda çalısmayanlardan Kurul Baskan ve üyeliğine seçilip yukarıda

belirtilen sekilde görevi sona erenlere herhangi bir görev veya ise baslayıncaya kadar,

almakta oldukları her türlü ödemeler Kurum tarafından verilmeye devam edilir. Bu

maddede belirtilen nedenlerle üyeliği sona erenlere Kurum tarafından yapılacak

ödeme bir yılı geçemez.

Kurul baskan ve üyelerinin bu görevlerinde geçirdikleri süreler, tâbi oldukları kanun

hükümlerine göre hizmetlerinde değerlendirilir. Bu hüküm, akademik unvanların

kazanılması için gerekli sartlar saklı kalmak üzere, üniversite akademik kadrolarından

gelen Kurul baskan ve üyeleri hakkında da uygulanır.

 

Kurul üyeleri ile Kurum personelinin cezaî ve hukukî sorumlulu

ğ

u

MADDE 104-

Kurul Baskan ve üyeleri ile Kurum personelinin görevleriyle bağlantılı

olarak isledikleri iddia edilen suçlara iliskin sorusturmalar, Kurul Baskan ve üyeleri

için iliskili Bakanın, Kurum personeli için ise Baskanın izin vermesi kaydıyla genel

hükümlere göre yapılır. Kurul üyeleri ile Kurum personelinin istirak hâlinde

isledikleri iddia edilen suçlara iliskin sorusturmalarda Kurum personeli hakkında

sorusturma izni verme yetkisi iliskili Bakana aittir.

Kurul Baskan ve üyeleri ile Kurum personeli hakkında görevleriyle bağlantılı olarak

isledikleri iddia edilen suçlardan dolayı sorusturma izni verilmesi için, bu kisilerin

kendilerine veya üçüncü kisilere çıkar sağlamak veya Kuruma ya da üçüncü kisilere

zarar vermek kastıyla hareket ederek bu islemler sonucunda kendilerine veya üçüncü

kisilere çıkar sağlamıs olmaları hususunda açık ve yeterli emarelerin olması gerekir.

Sorusturma izni verilmesi hâlinde bu durum ilgililere tebliğ olunur. Sorusturmaya izin

verilmesine ya da verilmemesine dair kararlar aleyhine, tebliğ tarihinden itibaren

onbes gün içerisinde Danıstay nezdinde itiraz yoluna basvurulabilir. Đzin verilmis olsa

dahi, itiraz süresi geçene kadar veya Danıstaya yapılan itiraz sonucunda hüküm tesis

olunana kadar sorusturma baslatılamaz.

50

Kurul Baskan ve üyeleri ile Kurum personelinin, görevden ayrılmıs olsalar dahi,

görevleriyle bağlantılı olarak isledikleri iddia edilen suçlardan dolayı baslatılan

sorusturma ve kovusturmalar, ilgili üye veya personelin talebi hâlinde, bunlarla

vekâlet akdi yapmak suretiyle görevlendirilecek bir avukat tarafından takip edilir. Söz

konusu davalara iliskin dava giderleri ve Türkiye Barolar Birliğince açıklanan asgarî

ücret tarifesinde belirlenen avukatlık ücretinin onbes katını asmamak üzere avukatlık

ücreti, Kurum bütçesinden karsılanır.

Kurul Baskan ve üyeleri ile Kurum personeli aleyhine, Kurulun veya Kurumun bu

Kanunda yazılı görevlere iliskin karar, eylem ve islemleri sebebiyle, gerek

görevlerinin ifası sırasında gerek görevden ayrılmalarından sonra, açılmıs veya

açılacak her türlü tazminat ve alacak davası, Kurum aleyhine açılmıs sayılır. Bu

davalarda husumet Kuruma yöneltilir. Avukatlık ücreti ve dava giderine iliskin bu

maddenin üçüncü fıkrası hükmü bu hukuk davaları için de aynen geçerlidir.

Yargılama sonucunda Kurum aleyhine karar verilmesi ve kararın kesinlesmesi

nedeniyle Kurumun ödeme yapması hâlinde, Kurum bu meblağı, ilgililerinden talep

eder. Kurumun, yaptığı ödemeleri ilgililerinden talep edebilmesi için, bu kisiler

hakkında kusurlu olduklarına iliskin mahkeme kararının kesinlesmesi gerekir.

 

Kurul kararlarına kar

s

ı yargı yolu

MADDE 105-

Kurul kararlarına karsı açılacak idarî davalar ilk derece mahkemesi

olarak Danıstayda görülür. Danıstay, Kurul kararlarına karsı yapılan basvuruları acele

islerden sayar.

Đ

 

liskili Bakanlık, Kurulun düzenleyici nitelikteki kararlarına karsı iptal davası açabilir.

Kurul kararlarına karsı açılacak idarî davalarda yürütmenin durdurulması talepleri için

ayrıca durusma yapılır. Bu halde 2577 sayılı Đdarî Yargılama Usulü Kanununun 17

nci maddesinin (5) numaralı fıkrasındaki otuz günlük süre uygulanmaz. Yürütmenin

durdurulması talepleri, Kurumun savunması alınmadan karara bağlanamaz. Đlgili

taraflar yürütmenin durdurulması talebinin kendisine tebliğ tarihinden itibaren yedi

gün içinde savunmasını vermek zorundadır. Aksi halde savunma beklenmeksizin

karar verilir.

 

 

 

ONB

ĐRĐNCĐ

KISIM

Faaliyet

Đzni Kaldırılan ve Fona Devredilen Bankalara Đlis

kin Hükümler

Faaliyet izninin kaldırılması

MADDE 106-

Bir bankanın bu Kanun hükümlerine göre faaliyet izninin kaldırılması

hâlinde yönetim ve denetimi Fona intikal eder.

Đ

 

znin kaldırılmasına iliskin Kurul kararının Resmî Gazetede yayımlandığı tarihten

itibaren, banka hakkındaki ihtiyatî tedbir dahil her türlü icra ve iflas takibatı durur ve

yeni icra ve iflas takibi yapılamaz. Banka hakkında Fon haricinde üçüncü kisiler

tarafından açılmıs tüm dava, icra ve iflas takipleri mahkeme, icra ve iflas dairesi

tarafından derhal Fona bildirilir.

Fon, yönetim ve denetimi kendisine intikal eden bankadaki sigortalı mevduatı ve

sigortalı katılım fonunu doğrudan veya ilân edeceği baska bir banka aracılığı ile

51

ödeyerek, mevduat ve katılım fonu sahipleri yerine bankanın doğrudan doğruya

iflasını ister. Bu görev ve yetki münhasıran Fona aittir. Bu sekilde yapılacak iflas

isteminde 2004 sayılı Đcra ve Đflas Kanununun 178 inci maddesinin ikinci fıkrası ve

179 uncu maddesinin iflasın ertelenmesine iliskin hükümleri uygulanmaz.

Fonun iflas talebi hakkında 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun seri

muhakeme usulü hükümleri uygulanır ve en geç altı ay içerisinde iflas talebi hakkında

karar verilir.

Yönetim ve denetimi Fona intikal eden banka hakkında iflas kararı verilmesi hâlinde

Fon, iflas masasına 2004 sayılı Đcra ve Đflas Kanununun 206 ncı maddesinde yer alan

üçüncü sıradaki tüm imtiyazlı alacaklılardan önce gelmek üzere, ancak Devletin ve

sosyal güvenlik kuruluslarının 6183 sayılı Kanun kapsamındaki alacaklarından sonra8

imtiyazlı alacaklı sıfatıyla istirak eder. Fon, bu Kanunun uygulanması ile sınırlı olmak

üzere 2004 sayılı Đcra ve Đflas Kanununun 166 ncı, 218 inci, 219 uncu, 223 üncü, 234

üncü, 236 ncı, 249 uncu, 251 inci ve 254 üncü maddelerindeki yetki ve görevler hariç

olmak üzere iflas dairesi, alacaklılar toplantısı ve iflas idaresi görev ve yetkilerine

sahip olarak bankayı tasfiye eder.

Đ

 

flasına hükmolunan bankanın Fona olan borçları, masanın nakit durumuna göre 2004

sayılı Đcra ve Đflas Kanununun 232 nci maddesinde gösterilen sıra cetvelinin

kesinlesmesi beklenmeksizin ödenir. Alacaklılar sıra cetvelinin düzenlenmesinde Đcra

ve Đflas Kanununun 232 nci maddesinde öngörülen üç aylık sürenin yetersiz kalması

hâlinde iflas idaresinin talebi üzerine, Fon Kurulu tarafından üçer aylık ek süreler

verilebilir.

Đ

 

flas kararı verilmeyen hallerde bankanın iradi tasfiyesi, banka genel kurul kararı

aranmaksızın ve Türk Ticaret Kanununun anonim sirketlerin infisah ve tasfiyeye

iliskin hükümlerine tâbi olmaksızın tasfiye kurulu üyelerinin Fon tarafından atanması

suretiyle gerçeklestirilir.

Bu Kanunun 12 nci maddesi hükümlerine göre faaliyet izni kaldırılan yabancı banka

s

 

ubeleri hakkında da bu madde hükümleri uygulanır. Bu subelerin mevcut ve

alacaklarının yurt dısına transferine iliskin esaslar Fon tarafından belirlenir.

Fon, iflas ve/veya tasfiye masasının aktifindeki paralarla, iflas ve/veya tasfiye idaresi

sıfatıyla tahsil ettiği paraları muhafaza ve nemalandırma hususunda 2004 sayılı Đcra

ve Đflas Kanununun 9 uncu ve sair ilgili maddelerine tâbi değildir. 492 sayılı Harçlar

Kanununun 36 ncı maddesinin birinci fıkrası hükmü bu paralar için uygulanmaz.

Müflise ait menkul ve gayrimenkullerin satısında 2004 sayılı Đcra ve Đflas Kanunu,

2886 sayılı Devlet Đhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu Đhale Kanunu hükümleri

uygulanmaz.

Bu madde hükümlerinin uygulanmasına iliskin usûl ve esaslar, Kurulun görüsü

alınmak suretiyle Fon tarafından yönetmelikle düzenlenir.

Fona devredilen bankalar ile ilgili hükümler

8

 

5472 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile değistirilmistir.

52

MADDE 107-

Fon, bu Kanunun 71 inci maddesi hükümlerine göre ortaklarının

temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi kendisine devredilen bankalarla

ilgili yetkilerini maliyet etkinliğini sağlama ve malî sistemin güven ve istikrarını

koruma ilkeleri doğrultusunda kullanır.

Fon, bu Kanunun 71 inci maddesi hükümlerine göre ortaklarının temettü hariç

ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi kendisine devredilen bankanın faaliyetlerini

Fon Kurulunca belirlenecek süre ile geçici olarak durdurmaya ve/veya devir tarihi

itibarıyla düzenlenecek bilançosunu esas almak suretiyle;

a) Uygun göreceği aktiflerini, teskilatını ve aksine talebi olmayan personeli ile devir

tarihi itibarıyla mevduat bankaları bakımından mevduat toplamları en yüksek bes

bankaca uygulanan faiz oranları ortalamasını, katılım bankaları bakımından katılım

fonu toplamları en yüksek üç bankaca uygulanan getiri oranları ortalamasını

geçmemek üzere islemis faiz ve getirileri ile birlikte sigortaya tâbi tasarruf mevduatı

ve katılım fonlarını ve pasifte yer alan karsılık kalemlerini, kurulacak bir bankaya ya

da mevcut bankalardan istekli olanlara devretmeye ve aktif ve pasifi kısmen veya

tamamen devredilen bankanın faaliyet izninin kaldırılmasını Kuruldan istemeye,

b) Hisselerine sahip olmak kaydıyla ve sigorta kapsamındaki mevduat ve katılım fonu

tutarını asmamak kosuluyla malî yardım sağlamaya ve kendisine intikal eden hisseleri

temsil eden sermayeye karsılık gelen zararları devralmaya,

c) Devralınacak zararlar sonucunda hisselerinin tamamına sahip olunamaması

hâlinde, zararın ödenmis sermaye tutarından düsülmesi suretiyle hesaplanacak

sermaye esas alınmak üzere bulunacak hisse bedelinin Fon Kurulunca belirlenecek

süre içinde banka hissedarlarına ödenmesi karsılığında hisselerini devralmaya,

d) Faaliyet izninin kaldırılmasını Kuruldan istemeye,

yetkilidir.

Devralınan zararlara istinaden yapılacak ödemelerin karsılığını temsil eden hisseler,

üzerindeki her türlü hak ve takyidattan arî olarak Fona intikal eder.

Hakkında bu maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi hükümleri uygulanan bankanın

devredilen aktiflerinin toplamının devredilen pasiflerinin toplamını karsılamaması

hâlinde aradaki fark sigorta kapsamındaki mevduat ve katılım fonu tutarını asmamak

kaydıyla Fon tarafından ödenir. Bu halde ve hakkında bu maddenin ikinci fıkrasının

(a) bendi hükümleri uygulanan bankanın faaliyet izninin kaldırılması durumunda bu

Kanunun 106 ncı maddesinin ikinci ve 109 uncu maddesinin üçüncü fıkraları

uygulanmaz. Bu Kanunun 106 ncı maddesine göre iflas masaları kurulması hâlinde,

Fon ödediği tutar kadar iflas masasına 2004 sayılı Đcra ve Đflas Kanununun 206 ncı

maddesinde yer alan üçüncü sırasındaki tüm imtiyazlı alacaklılardan önce gelmek

üzere, ancak Devletin ve sosyal güvenlik kuruluslarının 6183 sayılı Kanun

kapsamındaki alacaklarından sonra9 imtiyazlı alacaklı sıfatıyla istirak eder.

Fon, hisselerinin çoğunluğu veya tamamı kendisine intikal eden bankanın;

9

 

5472 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile değistirilmistir.

53

a) Gerektiğinde malî ve teknik yardım da sağlamak suretiyle, varlık ve

yükümlülüklerini kısmen veya tamamen, mevcut bankalardan istekli olanlara ya da

kurulacak bir bankaya devretmeye veya bankayı istekli olan baska bir bankayla

birlestirmeye,

b) Fon Kurulunca gerekli görülen hallerle sınırlı olmak üzere, malî bünyenin

güçlendirilmesi ve yeniden yapılandırılması için gerektiğinde;

1) Sermayesini artırmaya,

2) Zorunlu karsılık ve umumi disponibilite yükümlülüklerinden kaynaklanan cezaî

faizlerini kaldırmaya,

3) Đstirak, gayrimenkul ve diğer aktiflerini satın almaya veya bunları teminat olarak

alıp karsılığında avans vermeye,

4) Likidite ihtiyacını gidermek üzere mevduat koymaya,

5) Alacaklarını veya zararlarını devralmaya,

6) Varlık ve yükümlülükleri ile ilgili her türlü islemi yapmaya ve nakde tahvilini

sağlamaya,

c) Sahip olduğu aktifleri iskonto uygulayarak veya sair suretlerle üçüncü kisilere

satmaya ve gerekli göreceği her türlü tedbiri almaya,

d) Hisselerini bu Kanunun 7 ve 8 inci maddelerindeki hükümlere istinaden Kuruldan

izin alınmak kaydıyla ve Fon Kurulu tarafından belirlenecek usûl ve esaslar dahilinde

üçüncü kisilere devretmeye,

yetkilidir.

Bu madde hükümlerine göre yapılan devir islemlerinde alacaklı ve borçluların rızası

aranmaz.

71 inci madde kapsamında temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi

kendisine devredilen bankaların, malî bünyelerinin güçlendirilmesi, yeniden

yapılandırılması, devri, birlestirilmesi ve satısı ile ilgili süreç devrin yapıldığı tarihten

itibaren en geç dokuz aylık bir süre içerisinde tamamlanır. Fon Kurulu kararı ile bu

süre üç ayı geçmemek üzere uzatılabilir. Bu süre içinde devir, birlesme veya satısın

tamamlanamamıs olması hâlinde Fonun talebi üzerine Kurul bankanın faaliyet iznini

kaldırır.

Banka kaynaklarının istismarı

MADDE 108-

71 inci maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümlerine göre faaliyet

izni kaldırılan veya Fona devredilen bankaların hâkim ortakları ve yöneticileri, bu

Kanunun sahsi sorumluluğa iliskin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kullandıkları

kaynakları ve bu suretle uğranılan zararları Fon tarafından verilecek süre içerisinde

iade ve tazmin etmekle mükelleftir.

54

Bu maddenin uygulanmasında, bankaların hâkim ortaklarının ve yöneticilerinin;

yönetim kurulu, kredi komiteleri, yöneticiler, subeler ve diğer yetkili ve görevliler

aracılığıyla veya sair suretlerle, banka kaynaklarını ve varlıklarını; rehnetmek, teminat

göstermek, açıldığı tarih itibarıyla kredibilitesi olmadığı asikâr bulunan kisilere kredi

vermek, karsılığında kredi temin etmek amacıyla kredi kullandırmak, yurt içi ve yurt

sı banka ve malî kuruluslar nezdinde depo ve sair adlarla hesap açtırmak veya bu

hesapları teminat göstermek ve sair sekillerde doğrudan veya dolaylı olarak kendileri

veya baskaları lehine para, mal, her türlü hak ve alacak temini amacıyla kullandıkları

veya baskalarına kullandırdıkları banka kaynakları ve varlıkları, dolanlı kaynak olarak

kullanılmıs sayılır.

Bu madde kapsamında kullanılan kaynaklar ve maruz kalınan zarar kapsamında iade

ve tazmin talebine mesnet teskil edecek islemler ile iade ve tazmine konu edilecek

tutarlar, ilgili bankada Kurumca yapılacak incelemeler sonucu ulasılacak tespitler de

dikkate alınarak Fon Kurulunca belirlenir.

Bankanın faaliyet izninin kaldırılması hâlinde Fon tarafından verilecek süre içerisinde

iade ve tazmin edilemeyen tutarlar Fon alacağı haline gelir ve 6183 sayılı Amme

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilir.

Bankanın Fona devrinden sonra Fon tarafından verilecek süre içerisinde kullanılan

kaynakların ve bu suretle uğranılan zararın iade ve tazmin edilmemesi veya Fon

tarafından uygun görülecek biçimde teminatlandırılmaması veya bu ortaklara ait

hisselerin Fon tarafından verilecek süre içinde üçüncü kisilere devredilmemesi

hâlinde bu zarar veya kullanılan kaynakların miktarı dikkate alınmaksızın ortaklara ait

hisseler baskaca bir isleme gerek kalmadan Fona intikal eder. Bu suretle Fona intikal

eden söz konusu hisselerin üçüncü kisilere satısını müteakip Fon tarafından elde

edilen tutar hâkim ortakların bankaya ve/veya Fona olan borçlarına mahsup edilir.

Bu madde kapsamında kullanılan banka kaynağı ve bu suretle uğranılan zarar, Fon

tarafından verilen süre içinde iade veya tazmin edilse veya Fon tarafından uygun

görülecek biçimde teminatlandırılsa dahi bilançoda görülen bakiye zararın

özkaynakları asğının tespiti hâlinde Fon, bankanın faaliyet izninin kaldırılmasını

Kuruldan istemeye yetkilidir. Bilançoda görülen zararın özkaynakları asmaması

hâlinde ise, Fon en az bes üyesinin aynı yöndeki oylarıyla alınan Fon Kurulu kararıyla

hâkim ortaklar dısındaki ortaklara ait hisseleri, zararın ödenmis sermaye tutarından

sülmesi suretiyle hesaplanacak sermaye esas alınmak üzere bulunacak bedel

üzerinden Fon Kurulunca belirlenecek süre içinde banka hissedarlarına ödenmesi

karsılığında devralmaya yetkilidir.

 

Faaliyet izni kaldırılan veya Fona devredilen bankalara ili

s

kin ortak hükümler

MADDE 109-

Faaliyet izni kaldırılan veya Fona devredilen bankaların ana

sözlesmelerinde yer alan düzenlemelerin, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tâbi

olmaksızın, genel kurul yapılmaksızın değistirilmesine ve tescil ettirilmesine Fon

yetkilidir.

Fon, faaliyet izni kaldırılan veya Fona devredilen bankaların hâkim ortaklarından ve

tüzel kisi ortaklarının sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kisi

hissedarlarından ve yöneticilerinden, bunların eslerinden, üçüncü dereceye kadar kan

55

ve ikinci dereceye kadar kayın hısımlarından, evlatlıklarından ve kendilerini evlat

edinenlerden kendilerine ait tasınmaz ve istiraklerini, haczi caiz olan tasınır hak ve

alacaklarını ve menkul kıymetlerini, her türlü kazanç ve gelirleri ile yasayıs tarzına

göre geçim kaynaklarını ve ayrıca bildirimden önceki iki yıl içinde ivazlı veya ivazsız

olarak iktisap ettikleri veya devrettikleri tasınmaz, haczi caiz tasınır, hak, alacak ve

menkul kıymetlerini gösterir birer mal beyannamesi vermelerini istemeye yetkilidir.

Mal beyannamesinin en geç yedi gün içinde Fona verilmesi zorunludur. Bu mal

beyanının hüküm ve sonuçları hakkında 2004 sayılı Đcra ve Đflas Kanununun ilgili

hükümleri geçerlidir.

Fon, faaliyet izni kaldırılan veya Fona devredilen bankada mevduat ve katılım fonu

sahipleri ile diğer alacaklıların haklarını korumaya yönelik olarak gerekli göreceği her

türlü tedbiri alır. Faaliyet izni kaldırılan veya Fona devredilen bankanın hâkim

ortakları ve tüzel kisi ortaklarının sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek

kisi hissedarları ve yöneticilerinin mal, hak ve alacaklarına Fonun talebi üzerine

mahkeme tarafından teminat sartı aranmaksızın ihtiyatî tedbir veya ihtiyatî haciz

konulabilir, bu kisilerin yurt dısına çıkısları yasaklanabilir. Bu sekilde alınan ihtiyatî

tedbir ve ihtiyatî haciz kararları, karar tarihinden itibaren altı ay içinde dava, icra ve

iflas takibine konu olmaz ise kendiliğinden ortadan kalkar. Đlgililer hakkında 2004

sayılı Đcra ve Đflas Kanununun 11 inci bab hükümlerine göre açılacak iptal davalarında

aciz vesikası sartı aranmaz.

Faaliyet izninin kaldırıldığı veya Fona devredildiği tarihten itibaren bankanın

alacaklılarından temlik yoluyla alacak edinen borçlular, temlik yoluyla edindikleri

alacakları ile bankaya olan borçlarının takasının yapılması veya mahsup edilmesi

talebinde bulunamaz. Bu sonucu doğuracak takas ve mahsup islemleri banka

açısından geçersizdir.

 

S

 

ahsi sorumluluk

MADDE 110-

Bir bankanın yöneticilerinin ve denetçilerinin kanuna aykırı karar ve

islemleriyle banka hakkında 71 inci madde hükümlerinin uygulanmasına neden

olduklarının tespiti hâlinde, bankaya verdikleri zararlarla sınırlı olarak bunların sahsi

sorumlulukları yoluna gidilerek, Fon Kurulu kararına istinaden ve Fonun talebi

üzerine doğrudan sahsen iflaslarına mahkemece karar verilebilir. Bu karar ve islemler

bankanın hâkim ortaklarına menfaat temini amacıyla yapıldığı takdirde, menfaat

temin eden ortaklar hakkında da temin ettikleri menfaat üzerinden uygulanır. Bu

suretle tahsil edilen tutarın Fon tarafından ödenen mevduat ve katılım fonu tutarı ve

fer’ileri mahsup edildikten sonra bakiye kısmı tasfiye hâlindeki veya iflasa tâbi

bankaya iade edilir.

Mahkemece iflasına karar verilenler hakkındaki takibi Fon yürütür.

Bu madde hükmüne göre iflası istenenler hakkında mahkemece 2004 sayılı İcra ve

İflas Kanununun 257 nci ve izleyen maddeleri hükümleri uygulanır.

Bu Kanunun 106 ncı ve 109 uncu maddeleri hükümleri, bu maddeye göre sahsi iflası

istenenler hakkında da uygulanır.


Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Etiketler:
Eklenme Tarihi: 7 Mayıs 2009

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın