5411 Sayılı Bankacılık Kanunu – Bölüm 6

 

ON

ĐKĐNCĐ

KISIM

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna

Đlis

kin Hükümler

5

 

 

B

ĐRĐNCĐ

BÖLÜM

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu

Fonun kurulu

s ve bağımsızlığ

ı

MADDE 111-

Bu Kanun ve ilgili diğer mevzuat ile verilen yetkiler çerçevesinde

tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla, mevduatın ve katılım

fonlarının sigorta edilmesi, Fon bankalarının yönetilmesi, malî bünyelerinin

güçlendirilmesi, yeniden yapılandırılması, devri, birlestirilmesi, satısı, tasfiyesi,

Fon alacaklarının takip ve tahsili islemlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması,

Fon varlık ve kaynaklarının idare edilmesi ve Kanunla verilen diğer görevlerin ifası

için kamu tüzel kisiliğini haiz, idarî ve malî özerkliğe sahip Tasarruf Mevduatı

Sigorta Fonu kurulmustur.

Fon görevini yaparken bağımsızdır. Fonun kararları yerindelik denetimine tâbi

tutulamaz. Hiçbir organ, makam, merci veya kisi, Fon Kurulunun kararlarını

etkilemek amacıyla emir ve talimat veremez.

Fon, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu ile Baskanlıktan olusur.

Fonun merkezi Đstanbul’dadır. Fon, görevli ve yetkili olduğu alanın yoğun olduğu

illerde olmak ve sayısı üçü geçmemek kaydıyla Bakanlar Kurulu kararıyla yurt içi

temsilcilik ve tahsilat birimleri açabilir.

Fon, 3346 sayılı Kamu Đktisadi Tesebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet

Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 2886 sayılı Devlet Đhale

Kanunu ile 4734 sayılı Kamu Đhale Kanunu hükümlerine tâbi değildir.

Fon, görev ve yetkilerini etkin sekilde yerine getirmek amacıyla, yeterli sayı ve

nitelikte personeli istihdam eder.

Fonun malları Devlet malı hükmündedir. Fonun mal, hak ve alacakları haczedilemez

ve rehnedilemez.

 

Đ

 

KĐNCĐ

BÖLÜM

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu

MADDE 112-

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu, Fonun karar organıdır. Fon

Kurulu, biri baskan, biri ikinci baskan olmak üzere yedi üyeden olusur. Fon Kurulu

Baskanı Fonun da baskanıdır.

Baskanın izin, hastalık, yurt içi ve yurt dısı görevlendirme ve görevde bulunmadığı

diğer hâller ile görevden alınması durumunda ikinci baskan, onun da bulunmadığı

hâllerde Fon Kurulu tarafından belirlenecek bir üye Baskana vekâlet eder.

Fon Kurulu üyelerinin atanması

MADDE 113-

Fon Kurulu üyelerinin, asağıda belirtilen sartları tasımaları zorunludur:

57

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının (1), (4),

(5), (6) ve (7) numaralı bentlerinde belirtilen sartları tasımak.

b) 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen sartları

tasımak.

c) 26 ncı maddede yer alan çalısması yasaklananlardan olmamak.

d) Hukuk, iktisat, maliye, bankacılık, isletme, kamu yönetimi ve dengi dallarda lisans

veya lisansüstü düzeyinde öğrenim görmüs olmak.

Üyeler, yüksek öğrenim sonrası en az on yıl deneyim sahibi veya yukarıda sayılan

öğrenim dallarında en az on yıl öğretim üyeliği yapan kisiler arasından Bakanlar

Kurulunca atanır. Üyelerden en az birinin hukuk fakültesi mezunu, birinin ise Fonda

baskan yardımcısı, ana hizmetbirimi yöneticisi veya meslek personeli olarak çalıss

olması sarttır. Bakanlar Kurulu, üyelerden birini baskan birini de ikinci baskan olarak

görevlendirir. Bakanlar Kurulunun atama kararı Resmî Gazetede yayımlanır.

Fon Kurulu Baskan ve üyeleri, görevlerinin devamı süresince görevlerini tam bir

dikkat, dürüstlük ve tarafsızlık ile yürüteceklerine, kanun hükümlerine aykırı hareket

etmeyeceklerine ve ettirmeyeceklerine dair Yargıtay Birinci Baskanlık Kurulu

huzurunda yemin ederler. Yemin için yapılan basvuru Yargıtay tarafından acele

islerden sayılır. Fon Kurulu üyeleri, yemin etmedikçe göreve baslayamazlar.

 

Fon Kurulu Ba

s

kan ve üyelerinin görev süreleri

MADDE 114-

Fon Kurulu Baskan ve üyelerinin görev süresi altı yıldır. Süreleri biten

baskan ve üyeler yeniden atanamazlar. Baskanlığın ve üyeliğin herhangi bir sebeple

bosalması hâlinde, bosalan yere 113 üncü maddede belirtilen esaslar dahilinde bir ay

içinde atama yapılır. Bu sekilde atananlar, bir defalığına tekrar atanabilirler.

Fon Kurulu Baskan ve üyelerinin görev süreleri dolmadan herhangi bir nedenle

görevlerine son verilemez. Ancak, ağır hastalık veya sakatlık nedeniyle is

göremeyecekleri, atanmaları için gerekli sartları kaybettikleri, durumlarının 115 inci

maddeye aykırı olduğu anlasılan veya görevleri ile ilgili olarak isledikleri suçlardan

dolayı haklarında verilen mahkûmiyet kararı kesinlesen Fon Kurulu Baskan ve

üyelerinin görevleri Basbakan onayı ile sona erdirilir. Bunların yerine en geç bir ay

içinde atama yapılır. Ayrıca, geçici is göremezlik halinin üç aydan fazla sürmesi

hâlinde, bu durumda olan üyelerin üyelikleri düser ve bunların yerlerine bir ay içinde

atama yapılır.

 

Fon Kurulu Ba

skan ve üyeleri ile Fon personeline ilis

kin yasaklar

MADDE 115-

Fon Kurulu Baskan ve üyeleri, asli görevlerini aksatmayan bilimsel

amaçlı yayın, ders ve konferans ile telif hakları hariç Fondaki resmî görevlerinin

yürütülmesi dısında kalan resmî veya özel hiçbir görev alamaz, dernek, vakıf,

kooperatif ve benzeri yerlerde yöneticilik yapamaz, ticaretle uğrasamaz, serbest

meslek faaliyetinde bulunamaz, bu Kanun kapsamındaki kuruluslar ve bunların

doğrudan ya da dolaylı ortaklıklarında pay sahibi olamaz, hakemlik ve bilirkisilik

yapamazlar.

58

Fon Kurulu Baskan ve üyeleri göreve baslamadan önce, kendilerinin veya es ve

velâyeti altındaki çocuklarının sahibi bulunduğu menkul kıymetlerden Hazine

tarafından çıkarılan borçlanmaya iliskin olanlar hariç bu Kanun kapsamındaki

kuruluslar ve bunların doğrudan ya da dolaylı ortaklıklarına ait her türlü sermaye

piyasası araçlarını es, evlatlık, üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar

kayın hısımları dısındakilere otuz gün içinde satmak suretiyle elden çıkarmak

zorundadır. Fon Kurulu üyeleri atanmalarından itibaren otuz gün içinde bu fıkraya

uygun hareket etmezlerse üyelikten çekilmis sayılır. Bu durum, Fon Kurulu kararı ile

tespit edilir ve iliskili Bakana bildirilir.

Fon Kurulu Baskan ve üyeleri, yönetim ve denetimleri Fona devredilen kuruluslarda

ve bunların doğrudan ya da dolaylı ortaklıklarında, görevlerinden ayrılmalarını

izleyen iki yıl içinde görev alamazlar. Bu fıkra hükmüne uymayanlara 2531 sayılı

Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları Đsler Hakkında Kanunun 4 üncü

maddesinde belirtilen cezalar verilir.

Fon Kurulu Baskan ve üyeleri ile diğer personel, Fonla ilgili gizlilik tasıyan bilgileri

ve ticari sırları, görevlerinden ayrılmıs olsalar bile kanunen yetkili kılınan mercilerden

baskasına açıklayamazlar, kendilerinin veya baskalarının menfaatine kullanamazlar.

Fon Kurulu Baskan ve üyeleri 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüsvet ve

Yolsuzluklarla Mücadele Kanununa tâbidir.

 

Fon Kurulunun çalı

s

ma esasları

MADDE 116-

Fon Kurulu en az haftada bir defa olmak üzere, gerekli hallerde

toplanır. Toplantıyı Fon Kurulu Baskanı, yokluğunda ikinci baskan yönetir.

Toplantının gündemi Baskan, yokluğunda ikinci baskan tarafından hazırlanarak

toplantıdan en az bir gün önce Fon Kurulu üyelerine bildirilir. Gündem maddelerine

geçmeden önce Baskan tarafından Fonun faaliyetleri hakkında Fon Kuruluna bilgi

verilir. Gündeme yeni madde eklenebilmesi için toplantı baslamadan önce bir üyenin

öneride bulunması ve önerilen maddenin gündeme eklenmesinin Fon Kurulunca kabul

edilmesi gerekir.

Fon Kurulu en az bes üyenin hazır bulunması ile toplânır ve bu Kanunda belirtilen

özel nisap gerektiren haller dısında en az dört üyenin aynı yöndeki oyuyla karar alır.

Üyeler çekimser oy kullanamaz. Toplantıda karar yeter sayısı sağlanamadığı

durumlarda izleyen toplantılarda, oylarda esitlik olması hâlinde Fon Baskanının

bulunduğu tarafın oyu üstün sayılarak karar alınır. Fon Kurulu kararı tutanakla tespit

edilir ve karar tutanağı toplantı esnasında veya en geç toplantıyı izleyen isgünü,

toplantıya katılan tüm üyeler tarafından imzalanır.

Geçerli mazereti olmaksızın bir takvim yılında toplam üç toplantıya katılmayan veya

bir toplantıya katıldığı halde Fon Kurulu kararlarını süresi içinde imzalamayan veya

karsı oy gerekçesini süresi içinde yazılı olarak bildirmeyen Fon Kurulu üyeleri

üyelikten çekilmis sayılır. Bu durum, Fon Kurulu kararı ile tespit edilir ve iliskili

Bakana bildirilir.

Herhangi bir nedenle üye sayısının Fon Kurulunun karar almasını imkânsız kılacak

bir sayıya düsmesi hâlinde, toplantı nisabı sağlanacak sekilde bir ayı geçmemek

üzere, kıdem sırasına göre Fon baskan yardımcıları vekâlet eder. Bu madde hükmüne

59

istinaden Fon Kurulu üyeliği görevini yürüten Fon baskan yardımcılarının malî ve

özlük haklarında bir değisiklik olmaz.

Bu Kanunda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, Fon Kurulu kararı, alındığı toplantı

tarihinden itibaren en geç onbes gün içinde gerekçeleri, varsa karsı oy gerekçeleri ve

imzaları ile birlikte tekemmül ettirilir.

Fon Kurulu Baskan ve üyeleri kendisi, esi, evlatlığı ve üçüncü derece dâhil kan ve

ikinci derece dâhil kayın hısımlarıyla ilgili konularda müzakere ve oylamaya

katılamazlar. Bu durum karar metninde ayrıca belirtilir.

Fon Kurulu toplantıları gizlidir. Đhtiyaç duyulması hâlinde görüslerinden yararlanmak

üzere uzman kisiler Fon Kurulu toplantısına davet edilebilir. Ancak Fon Kurulu

kararları toplantıya dısardan katılanların yanında alınamaz.

Fon Kurulunun düzenleyici nitelikteki kararları, tekemmül etmesinden itibaren en geç

yedi is günü içinde iliskili Bakanlığa ve yayımlanmak üzere Basbakanlığa gönderilir

ve gönderildiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde Resmî Gazetede yayımlanır.

Bu Kanunda öngörülen hükümler saklı kalmak üzere, Fon Kurulu kararları basta

internet ortamı olmak üzere uygun vasıtalarla kamuoyuna duyurulur. Fon Kurulu,

yayımlanması ülke ekonomisi ve kamu düzeni açısından sakıncalı nitelikteki

kararların yayımlanmamasına karar verebilir.

Haklarında dava açılıp yürütülmelerinin durdurulmasına veya ihtiyatî tedbir kararı

verilmesine rağmen, nihai asamada iptal istemleri reddedilen bu Kanunun 130 uncu

maddesinin (e) bendinde yer alan para cezalarına, islemin ilgiliye tebliği tarihinden

itibaren kanunî faiz uygulanır. Para cezaları 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre

tahsil olunur.

Fon Kurulu üyeleri ile Fon personelinin uyacakları meslekî ve etik ilkeler ile Fon

Kurulunun çalısma usûl ve esaslarına iliskin diğer hususlar Fon tarafından çıkarılacak

yönetmelikle düzenlenir.

Fon Kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 117-

Fon Kurulu, bu Kanun ve diğer mevzuatla verilen görevler yanında

ayrıca asağıdaki görevleri yapar ve yetkileri kullanır:

a) Fonun ana stratejisini, performans ölçütlerini, amaç ve hedeflerini, hizmet kalite

standartlarını belirlemek, insan kaynakları ve çalısma politikalarını olusturmak, Fonun

hizmet birimleri ve bunların görevleri hakkında öneride bulunmak.

b) Fonun ana stratejisi ile amaç ve hedeflerine uygun olarak hazırlanan bütçe teklifini

görüsmek ve karara bağlamak.

c) Fonun performansını ve malî durumunu gösteren raporları onaylamak.

d) Fon Baskanının önerisi üzerine, baskan yardımcıları ve daire baskanlarını atamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ba

skanlık Tes

kilatı

60

 

Fon Ba

s

kanı

MADDE 118-

Fonun en üst yöneticisi olan Fon Baskanı, Fonun genel yönetiminden,

temsilinden ve Fon Kurulunca alınan kararların yürütülmesinden sorumludur.

Fon Baskanının görev ve yetkileri sunlardır:

a) Fon Kurulu toplantılarının gündemini, gün ve saatini belirlemek, toplantıları idare

etmek, gündeme alınmayan basvurular hakkında gerekli islemleri yapmak ve bunlara

iliskin olarak Fon Kuruluna bilgi vermek.

b) Fon Kurulu kararlarının yayımlanmasını veya tebliğini sağlamak, bu kararların

gereğinin yerine getirilmesini temin etmek ve uygulanmasını izlemek.

c) Hizmet birimlerinden gelen önerilere son seklini vererek Fon Kuruluna sunmak.

d) Fon Kurulunun belirlediği stratejilere, amaç ve hedeflere uygun olarak, Fonun

yıllık bütçesi ile malî tablolarını hazırlamak.

e) Hizmet birimlerinin verimli ve uyumlu bir biçimde çalısmasının en üst düzeyde

organizasyonu ve koordinasyonunu sağlamak, Fon hizmet birimleri arasında

çıkabilecek görev ve yetki sorunlarını çözmek.

f) Yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak, amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine

göre faaliyetlerin değerlendirilmesini yaptırmak ve bunları Fon Kuruluna sunmak.

g) Fonun faaliyet gösterdiği alanda strateji, politikalar ve ilgili mevzuat ile

Baskanlığın ve çalısanların performans ölçütleri hakkında değerlendirme yapmak.

h) Fonun diğer kuruluslarla iliskilerini yürütmek ve Fonu temsil etmek.

i) Fon Kurulu tarafından atanması öngörülenler dısındaki Fon personelini atamak.

j) Fon Baskanı adına imzaya yetkili personelin görev ve yetki alanını belirlemek.

k) Fonun yönetim ve isleyisine iliskin diğer görevleri yerine getirmek.

Baskan, Fon Kuruluna iliskin olmayan görev ve yetkilerinden bir bölümünü,

sınırlarını açıkça belirlemek ve yazılı olmak kaydıyla, alt kademelere devredebilir.

 

Fon ba

s

kan yardımcıları

MADDE 119-

Fon Baskanına baskanlığa iliskin görevlerinde yardımcı olmak üzere

Fon Kurulu kararıyla iki baskan yardımcısı atanır. Baskan yardımcılarının 113 üncü

maddede belirtilen sartları tasıması gerekir.

Fon baskan yardımcıları gerektiğinde sınırlarını yazılı olarak açıkça belirlemek

 

s

 

artıyla yetkilerinden bir kısmını alt kademelere devredebilir.

Fonun hizmet birimleri

61

MADDE 120-

Fonun hizmet birimleri, daire baskanlıkları seklinde teskilatlanmıs

anahizmet, danısma ve yardımcı hizmet birimlerinden olusur. Ancak, daire

baskanlıklarının sayısı onu geçemez.

Hizmet birimleri, bu Kanunda belirtilen faaliyet alanı, görev ve fonksiyonlara uygun

olarak Fonun teklifi ve Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan yönetmelikle

belirlenir.

Fonda anahizmet birimi olarak Strateji Gelistirme Daire Baskanlığı kurulur. Hukuk,

basın ve halkla iliskiler, yönetim ve finans gibi alanlarda ihtiyaca göre sayıları toplam

onbesi10 geçmemek üzere Baskanlık müsaviri görevlendirilebilir.

Đ

 

nsan kaynakları ve eğitim, idarî ve malî isler ve benzeri faaliyetleri yürütmek üzere

Destek Hizmetleri Daire Baskanlığı kurulur. Bu daire baskanlığında biri Fon

Kurulunun özel büro hizmetlerinde kullanılmak üzere en çok dört adet müdürlük

kurulabilir.

Fon personeli

MADDE 121-

Bu Kanun ile Fona verilen görevlerin gerektirdiği görev ve hizmetler,

Fon avukatları, Fon denetçisi ve denetçi yardımcıları, Fon uzmanı ve uzman

yardımcılarından olusan meslek personeli ile idarî personel eliyle yürütülür. Fonun

her türlü personelinin bu Kanunun 113 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi

hariç, diğer bentlerinde yer alan nitelikleri tasımaları zorunludur.

Baskan yardımcıları, daire baskanları, müdürler, baskanlık müsavirleri ve meslek

personeli kadro karsılığı sözlesmeli statüde istihdam edilir. Kadro karsılığı sözlesmeli

çalısan Fon personeli ücret, malî ve sosyal haklar dısında her türlü hak ve

yükümlülükleri yönünden 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbidir.

Bu Kanunun ekinde yer alan (II) sayılı cetveldeki toplam kadro sayısı geçilmemek

üzere, kadro unvan ve derecelerinin değistirilmesi ile bu kadroların kullanılmasına

iliskin esas ve usûlleri belirlemeye Fon Kurulu yetkilidir.

Fonun anahizmet birimlerinde uzmanlık gerektiren islerde meslek personeli

çalıstırılması esastır.

Fonun ikinci fıkrada belirtilenler dısında kalan ve ekli (III) sayılı cetvelde yer alan

pozisyonlarda çalıstırılacak personeli idarî hizmet sözlesmesiyle istihdam edilir. Bu

cetvelde yer alan toplam pozisyon sayısı geçilmemek üzere, pozisyon unvanlarında

değisiklik yapmaya Fon Kurulu yetkilidir. Đdarî hizmet sözlesmesiyle çalıstırılanlar

emeklilik ve sosyal güvenlik yönünden 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tâbidir.

Fonda çalısan personel baska kamu kurum ve kuruluslarında geçici olarak

görevlendirilemez.

Fon denetçi yardımcılığı ile Fon uzman yardımcılığına atanacaklar, merkezî yarısma

sınavıyla belirlenenler arasından seçilir. Fon uzman yardımcılığı ve Fon denetçi

yardımcılığına atananlar, üç yıl çalısmak ve olumlu sicil almak kaydıyla Kamu

10

 

5667 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile değistirilmistir.

62

Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az (C) düzeyinde veya

buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil puanı alması,

yeterlik sınavında basarılı olması ve konuları ile ilgili hazırlayacakları tezin

olusturulacak jüri tarafından kabul edilmesi hâlinde uzman veya denetçi olarak atanır

ve bunlara bir defaya mahsus olmak üzere bir derece yükseltilmesi uygulanır.

Mazereti olmaksızın tez hazırlamayan veya sınava girmeyen veya sınavda iki defa

basarısız olanlar diğer kamu kurum ve kuruluslarındaki öğrenim durumlarına uygun

kadrolara atanmak üzere Devlet Personel Baskanlığına bildirilir.

Fonun meslek ve idarî personelinin yeterlik ve yarısma sınavları, nitelikleri ile

çalısma usûl ve esasları ile ilgili diğer hususlar Fon tarafından çıkarılacak bir

yönetmelikle belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluk

Fonun görev ve yetkileri

MADDE 122-

Fon, bu Kanun ve ilgili diğer mevzuatla verilenler dısında asağıdaki

görevleri yapar ve yetkileri kullanır:

a) Fon Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak.

b) Fonun insan kaynakları politikalarını belirlemek.

c) Yurt içi ve yurt dısı muadil kurumların katıldığı uluslararası malî, iktisadî ve

meslekî tesekküllere üye olmak, görev alanına giren hususlarda yabancı ülkelerin

yetkili mercileri ile mutabakat zaptı imzalamak.

d) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

Fon, Fon Kurulu kararıyla bu Kanunun uygulanmasına iliskin yönetmelikler ve

tebliğler çıkarmaya yetkilidir.

Fon, sigorta kapsamındaki mevduat ve katılım fonu üzerinden prim hesaplanmasına

esas teskil edecek gerekli bilgilerin gönderilmesini ve bu primlerin belirlediği esaslara

göre yatırılıp yatırılmadığının denetlenmesini Kurumdan istemeye yetkilidir. Kurum,

makul bir süre içerisinde, Fon tarafından istenen bilgileri temin etmek ve/veya

denetimi yapmakla yükümlüdür.

Fon, her türlü faaliyetinde, kurulus kanununda verilen yetkiler saklı kalmak kaydıyla,

kalkınma plânı, programlar ve hükûmet programında yer alan ilke, strateji ve

politikalara uyar.

Fonun hazırlayacağı düzenleme taslakları en az yedi gün süreyle Fonun internet

sayfası basta olmak üzere uygun vasıtalarla kamuoyunun bilgisine sunulur.

Kamu kurum ve kurulusları, Kanun ile belirlenmis görev alanlarında Fona gerekli

yardımı sağlamakla yükümlüdür.

Fonun bilgi ve belge isteme yetkisi

63

MADDE 123-

Kamu kurum ve kurulusları ile gerçek ve tüzel kisiler, Devletin

güvenliği ve temel dıs yararlarına karsı ağır sonuçlar doğuracak hâller ile meslek sırrı,

aile hayatının gizliliği ve savunma hakkına iliskin hükümler saklı kalmak kaydıyla,

özel kanunlardaki yasaklayıcı ve sınırlayıcı hükümler dikkate alınmaksızın gizli dahi

olsa Fon tarafından bu Kanun kapsamında verilen görevler ile sınırlı olmak üzere

istenecek her türlü bilgi ve belgeyi uygun süre ve ortamda, sürekli veya münferit

olarak vermeye, istenecek defter ve belgeleri ibraz etmeye mecburdurlar.

Bu madde kapsamında, ilgili kisi, kurum ve kuruluslar Fonun belirleyeceği süre

içerisinde söz konusu talebe cevap vermek ve gereken kolaylığı göstermekle

yükümlüdürler.

 

 

BE

NCĐ

BÖLÜM

Çe

s

itli Hükümler

Fonun hesap ve harcamalarının denetimi

MADDE 124-

Fonun iç denetimi Fon tarafından belirlenecek usûl ve esaslar

çerçevesinde, dıs denetimi ise Fonun yıllık gider hesapları ile harcamalarının Sayıstay

tarafından incelenmesi suretiyle gerçeklestirilir.11

Fonun yıllık hesapları bir bağımsız denetim sirketince de denetlenir ve bağımsız

denetim raporu faaliyet raporu içinde derc edilerek yayımlanır.

Fon, faaliyetlerine iliskin olarak her yılın mart ayı sonuna kadar bir önceki yıla ait

kararları, yaptığı düzenlemeler ile bunların ekonomik ve sosyal etkilerini analiz eden

bir faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporu, ayrıca Fonun performans hedefleri ile

uygulama sonuçlarının karsılastırılmasını ve değerlendirilmesini de içerir.

Fonun yıllık faaliyet raporu, malî tabloları ve bütçe kesinhesabı Türkiye Büyük Millet

Meclisine sunulur. Kesinhesabın bir örneği de Maliye Bakanlığına gönderilir.

Fon, faaliyetleri hakkında internet ortamı ve resmî bültenler aracılığıyla kamuoyunu

azamî ölçüde bilgilendirir.

Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma ve diğer faaliyetleri ile ilgili

olarak üçer aylık dönemler itibarıyla yayımlayacağı raporlarla kamuoyunu

bilgilendirir. Fon, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plân ve Bütçe Komisyonunu,

faaliyetleri hakkında yılda bir defa yapılacak toplantı ile bilgilendirir.

 

Fon Kurulu Ba

skan ve üyeleri ile Fon personelinin ücretleri, malî ve diğ

er sosyal

hakları

MADDE 125-

Fon Kurulu Baskanına Basbakanlık Müstesarı için belirlenen her türlü

ödemeler dahil malî ve sosyal haklar tutarında aylık ücret ödenir. Basbakanlık

Müstesarına ödenenlerden, vergi ve diğer yasal kesintilere tâbi olmayanlar bu Kanuna

göre de vergi ve diğer kesintilere tâbi olmaz. Kurul üyelerine ise Fon Kurulu

Baskanına yapılan ödemelerin yüzde doksanbesi oranında aynı esas ve usûllere göre

ödeme yapılır.

11

 

5667 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile değistirilmistir.

64

Fonun kadro karsılığı sözlesmeli personeli ile diğer personelinin ücretleri ve diğer

malî ve sosyal hakları birinci fıkrada belirlenen ücret tavanını geçmemek üzere Fon

Kurulu tarafından tespit edilir.

Fon personeline Fon Kurulunca belirlenecek esaslar çerçevesinde fazla mesai ücreti

ve performansa dayalı ödül verilebilir. Her halde Fon personeline yapılacak ödemeler

tutarı birinci fıkrada belirlenen ücret tavanını geçemez. Fonun taraf olduğu davalarda

Fonu temsil eden avukatlar lehine hükmolunan vekâlet ücretlerinin hak sahiplerine

dağıtımı Fon Kurulunca belirlenecek esaslar çerçevesinde yapılır.

Fon Kurulu Baskan ve üyeliklerine atananlar ile baskan yardımcıları, daire baskanları,

müdürler, baskanlık müsavirleri ve meslek personeli hakkında 5434 sayılı Türkiye

Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile ek ve değisikliklerine iliskin hükümler

uygulanır. Emeklilik ve diğer bakımlardan Fon Kurulu Baskanına bakanlık müstesarı,

Fon Kurulu üyelerine bakanlık müstesar yardımcısı, Fon baskan yardımcılarına

bakanlık genel müdürü, 1 inci dereceli daire baskanlarına bakanlık genel müdür

yardımcısı, baskanlık müsavirlerine bakanlık müsaviri, Fon denetçilerine ve denetçi

yardımcılarına kazanılmıs hak aylık dereceleri itibarıyla karsılık gelen bakanlık

müfettisi ve müfettis yardımcısı, Fon avukatlarına ve Fon uzmanlarına kazanılmıs hak

aylık dereceleri itibarıyla karsılık gelen Basbakanlık uzmanı, Fon uzman

yardımcılarına Basbakanlık uzman yardımcıları için tespit edilen ek gösterge ve

makam tazminatı uygulanır. Bu görevlerde geçirilen süreler makam ve temsil

tazminatı ödenmesini gerektiren görevlerde geçmis sayılır. Bu hükümler, akademik

unvanların kazanılması için gerekli sartlar saklı kalmak üzere üniversite öğretim

elemanı kadrolarından gelen Fon Kurulu üyeleri ile personel hakkında da uygulanır.

Fon Kurulu Baskan ve üyeliklerine atananlardan, emekliliğini hak edip talebi sonucu

emeklilik islemi tamamlanan Fon Kurulu üyelerinin üyelikleri görev süreleri sonuna

kadar devam eder. Atama yapılmadan önce kanunla kurulmus diğer sosyal güvenlik

kurumlarına bağlı olanların, istekleri hâlinde bu kurumlara bağlılıkları devam eder ve

bunlar hakkında yukarıdaki hükümler uygulanmaz.

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı dısındaki sosyal güvenlik kurumlarından emekli

olan Fon Kurulu üyeleri, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yazı ile

basvurdukları tarihi takip eden ayın basından itibaren Sandıkla iliskilendirilirler. Bu

üyelerin diğer sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıkları kesilir ve

ayrılıslarında çesitli sosyal güvenlik kuruluslarına prim ödeyerek geçen süreleri

birlestirilmek suretiyle kendilerine 24.5.1983 tarihli ve 2829 sayılı Kanunun 8 inci

maddesi uyarınca aylık bağlanır.

Fon Baskan ve üyelerine, birinci fıkraya göre belirlenen ücretlerinin tutarında, damga

vergisi hariç herhangi bir kesintiye tâbi tutulmaksızın, her ay tazminat verilir.

Fon tarafından bu Kanun hükümleri çerçevesinde yönetim ve denetimi devralınan

s

 

irketlerin yönetim, denetim veya tasfiye kurullarına atanan memurlar ve diğer kamu

görevlilerine kamu iktisadi tesebbüsleri yönetim kurulu üyeleri için belirlenen aylık

ücretin üç katını geçmemek üzere Fon Kurulunca belirlenecek miktarda ücret

ödenebilir.

Fon Kurulu üyelerinin görevden ayrılması

65

MADDE 126-

Fon Kurulu Baskan ve üyeliklerine atananların Fon Kurulunda görev

yaptıkları sürece önceki görevleri ile olan iliskileri kesilir. Ancak, kamu görevlisi iken

üyeliğe atananlar, memuriyete giris sartlarını kaybetmemeleri kaydıyla, görev

sürelerinin sona ermesi veya görevden ayrılma isteğinde bulunmaları ve otuz gün

içinde eski kurumlarına basvurmaları durumunda atamaya yetkili makam tarafından

bir ay içinde mükteseplerine uygun bir kadroya atanır. Atama gerçeklesinceye kadar

bunların almakta oldukları her türlü ödemelerin Fon tarafından yapılmasına devam

olunur. Bir kamu kurumunda çalısmayanlardan Fon Kurulu Baskan ve üyeliğine

seçilip yukarıda belirtilen sekilde görevi sona erenlere herhangi bir görev veya ise

baslayıncaya kadar, almakta oldukları her türlü ödemeler Fon tarafından verilmeye

devam edilir. Bu maddede belirtilen nedenlerle üyeliği sona erenlere Fon tarafından

yapılacak ödeme bir yılı geçemez.

 

Fon Kurulu üyeleri, Fon personeli, Fonun atadı

ğ

ı veya Fonu temsilen seçilen

yöneticilerin, iflas idare memurlarının ve Fon personelinin sorumlulukları

MADDE 127-

Fon Kurulu Baskanı ve üyeleri ile Fon personelinin, görevleriyle

bağlantılı olarak isledikleri iddia edilen suçlara iliskin sorusturmalar, Fon Kurulu

üyeleri için iliskili Bakanın, Fon personeli için ise Fon Kurulu Baskanının izin

vermesi kaydıyla genel hükümlere göre yapılır. Fon Kurulu üyeleri ile Fon

personelinin istirak hâlinde isledikleri iddia edilen suçlara iliskin sorusturmalarda Fon

personeli hakkında sorusturma izni verme yetkisi iliskili Bakana aittir.

Fon Kurulu üyeleri ve Fon personeli hakkında görevleriyle bağlantılı olarak isledikleri

iddia edilen suçlardan dolayı sorusturma izni verilmesi için, bu kisilerin kendilerine

veya üçüncü kisilere çıkar sağlamak veya Fona ya da üçüncü kisilere zarar vermek

kastıyla hareket ederek bu islemler sonucunda kendilerine veya üçüncü kisilere çıkar

sağlamıs olmaları hususunda açık ve yeterli emarelerin olması gerekir. Sorusturma

izni verilmesi hâlinde bu durum ilgililere tebliğ olunur. Sorusturmaya izin verilmesine

ya da verilmemesine dair kararlar aleyhine, tebliğ tarihinden itibaren on bes gün

içerisinde Danıstay nezdinde itiraz yoluna basvurulabilir. Đzin verilmis olsa dahi,

itiraz süresi geçene kadar veya Danıstaya yapılan itiraz sonucunda hüküm tesis

olunana kadar sorusturma baslatılamaz.

Fon Kurulu üyeleri ile Fon personelinin, görevden ayrılmıs olsalar dahi, görevleriyle

bağlantılı olarak isledikleri iddia edilen suçlardan dolayı baslatılan sorusturma ve

kovusturmalar, ilgili üye veya personelin talebi hâlinde, bunlarla vekâlet akdi yapmak

suretiyle görevlendirilecek bir avukat tarafından takip edilir. Söz konusu davalara

iliskin dava giderleri ve Türkiye Barolar Birliğince açıklanan asgarî ücret tarifesinde

belirlenen avukatlık ücretinin on bes katını asmamak üzere avukatlık ücreti, Fon

bütçesinden karsılanır.

Fon Kurulu üyeleri ile Fon personeli aleyhine, Fon Kurulunun veya Fonun bu

Kanunda yazılı görevlere iliskin karar, eylem ve islemleri sebebiyle, gerek

görevlerinin ifası sırasında gerek görevden ayrılmalarından sonra, açılmıs veya

açılacak her türlü tazminat ve alacak davası, Fon aleyhine açılmıs sayılır ve bu

davalarda husumet Fona yöneltilir. Avukatlık ücreti ve dava masraflarına iliskin

yukarıdaki fıkra hükmü isbu hukuk davaları için de aynen geçerlidir. Yargılama

sonucunda Fon aleyhine karar verilmesi ve kararın kesinlesmesi nedeniyle Fonun

ödeme yapması hâlinde, Fon bu meblağı, ilgililerinden talep eder. Fonun, yaptığı

66

ödemeleri ilgililerinden talep edebilmesi için, bu kisiler hakkında kusurlu olduklarına

iliskin mahkeme kararının kesinlesmesi gerekir.

Mülga 3182 sayılı Bankalar Kanununun 64 ve 65 inci maddeleri ile bu Kanunla

yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 14 üncü maddesi ve bu

Kanunun 71 inci maddesi uyarınca islem yapılan bankalarla ilgili olarak Bakan, Kurul

veya Fon Kurulu tarafından atanan yönetim kurulu ve denetleme kurulu üyeleri

aleyhine görevlerinin ifası sebebiyle açılmıs bulunan davalar da atamayı yapan ilgili

mercii olan Kurum veya Fon aleyhine açılmıs sayılır ve bu davalarda da husumet

ilgili kuruma yöneltilir. Yargılama sonucunda ilgili kurum aleyhine karar verilmesi

ve kararın kesinlesmesi nedeniyle, ödeme yapılması hâlinde, ilgili kurum bu meblağı,

ilgililerinden talep eder. Đlgili kurumun, yaptığı ödemeleri ilgililerinden talep

edebilmesi için, bu kisiler hakkında kusurlu olduklarına iliskin mahkeme kararının

kesinlesmesi gerekir.

Fon tarafından bu Kanunun 134 üncü maddesi hükümlerine ve/veya bu Kanunla

yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 15 inci maddesinin (7)

numaralı fıkrasının (a) bendine istinaden atanan yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile

müdürler kurulu üyeleri ve tasfiye memurları ve/veya yönetim ve denetimi veya

hisseleri Fona intikal eden bankaların istiraklerinde bu bankaları temsilen görev yapan

yönetim ve denetim kurulu üyeleri, müdürler kurulu üyeleri ve/veya hisseleri Fona

devredilen istiraklerde Fonu temsilen görev yapan yönetim, denetim kurulu üyeleri,

müdürler kurulu üyeleri, iflas ve tasfiye memurları aleyhine görevlerinin ifası

sebebiyle açılan ve açılacak her türlü tazminat ve alacak davaları ile sahsi sorumluluk

davaları Fon aleyhine açılır. Fonun ödeyeceği tazminatı ilgililere rücu islemlerinde bu

maddenin dördüncü fıkrasındaki usûl ve esaslar uygulanır. Bu sekilde atanan ve/veya

görev yapan yöneticilere, atandıkları ve/veya görev yaptıkları sirketlerin doğmus veya

doğacak kamu borçları ile Sosyal Sigortalar Kurumu borçlarının ve her türlü isçi

alacakları ile söz konusu sirketlerin tâbi olduğu ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan

borçlarının ödenmemis olması nedeniyle sahsi sorumluluk yüklenemez.

Fon Kurulu baskan ve üyeleri ile Fon tarafından atanan ve/veya görev yapan

yukarıdaki fıkrada sayılan yöneticilerin, sirketlerin sermayesini kaybetmesinden

ve/veya borca batık olmasından dolayı mahkemeye bildirimde bulunma

yükümlülükleri yoktur. Bildirimde bulunmamaktan dolayı bu sahıslar hakkında 2004

sayılı Đcra ve Đflas Kanununun 179, 277 ve devamı maddeleri ile 345/a maddeleri

hükümleri uygulanmaz; 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 341 inci maddesi

uyarınca sahsi sorumluluk davası açılamaz.

Yönetim ve denetimi Fon tarafından devir alınmamıs sirketlere Fon tarafından atanan

yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile müdürler, ortaklar genel kurulunca görevden

alınamayacağı gibi, ibra edilmeyerek haklarında görev yaptıkları dönem veya

dönemler dısında sahsi sorumluluk davası açılamaz.

 

Fon Kurulu kararlarına kar

s

ı yargı yolu

MADDE 128-

Besyüzbin Yeni Türk Lirasını asan miktarlara iliskin Fon Kurulu

kararlarına karsı açılacak davalar ilk derece mahkemesi olarak Danıstayda görülür.

Fon Kurulu kararlarına karsı yapılan basvurular acele islerden sayılır.

67

Fon Kurulu kararlarına karsı açılacak idarî davalarda yürütmenin durdurulması

talepleri için ayrıca durusma yapılır. Bu halde 2577 sayılı Đdari Yargılama Usulü

Kanununun 17 nci maddesinin (5) numaralı fıkrasındaki otuz günlük süre

uygulanmaz. Yürütmenin durdurulması talepleri, Fonun savunması alınmadan karara

bağlanamaz. Đlgili taraflar yürütmenin durdurulması talebinin kendisine tebliğ

tarihinden itibaren yedi gün içinde savunmasını vermek zorundadır. Aksi halde

savunma beklenmeksizin karar verilir.

Fonun bütçesi

12

MADDE 129-

MADDE 129-

Fon giderlerinin, Fon gelirleri ile karsılanması esastır. Fonun bütçe

yılı, takvim yılıdır.

Fon, bu Kanunda belirtilen usûl ve esaslar çerçevesinde kendisine tahsis edilen

kaynaklarını görev ve yetkilerinin gerektirdiği ölçüde, serbestçe kullanır.

Fon mevcudunun kullanılıs usûl ve esasları ile bu Kanunla Fona verilen yetkilerin

kullanılmasına iliskin diğer usûl ve esaslar Fon tarafından hazırlanacak yönetmelikte

gösterilir. Fon giderleri Fon kaynaklarından karsılanır.

Fonun giderleri Fon Kurulu kararıyla yürürlüğe giren, stratejik plânları ve performans

hedefleri ile kurumsal, islevsel ve ekonomik sınıflandırma sistemine göre hazırlanan

yıllık bütçeye göre yapılır.

Fonun gelirleri

MADDE 130-

Fonun gelirleri;

a) Mevduat ve katılım fonu sigortası primlerinden,

b) 62 nci maddeye göre zamanasımına uğrayan mevduat, katılım fonu, emanet ve

alacaklardan,

c) Kurulus izni verilen bankaların kurucularının, faaliyete geçis tarihinden itibaren bir

yıl içerisinde, bu Kanunun 7 nci maddesinde belirtilen asgarî sermayenin yüzde onu

tutarında Fona yatıracakları sisteme giris payından,

d) 18 inci madde hükümleri çerçevesinde, Fona yatırılacak tutarlardan,

e) Bu Kanun hükümlerine aykırılık dolayısıyla hükmolunacak adlî para cezalarının

yüzde ellisi ile verilecek idarî para cezalarının yüzde doksanından,

f) Fon mevcudunun gelirleri ile sair gelirlerden,

g) 20 nci madde uyarınca Fona gelir kaydedilecek değerlerden,

olusur.

Fonun borçlanma ve avans yetkisi

12

 

5472 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile değistirilmistir.

68

MADDE 131-

Fon, Hazine Müstesarlığından izin almak kaydıyla borçlanabileceği

gibi ihtiyaç hasıl olduğunda Fona ikrazen verilmek üzere Hazine Müstesarlığınca özel

tertip Devlet iç borçlanma senedi ihraç edilebilir. Özel tertip Devlet iç borçlanma

senetlerinin faiz oranları ve geri ödeme sartları da dahil olmak üzere tâbi olacağı usûl

ve esaslar Hazine Müstesarlığı ile Fon tarafından müstereken belirlenir. Malî yıl bütçe

kanunlarında yer alan borçlanma ile ilgili hükümler ile 4749 sayılı Kamu Finansmanı

ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 5 ve 6 ncı maddeleri

hükümleri bu senetler için de geçerlidir.

Fon, Kurum görüsü alınmak suretiyle Fon Kurulu kararı ile bankalardan ileride

doğacak prim yükümlülüklerine mahsuben bir önceki yılda ödedikleri sigorta primi

toplamına kadar avans alabilir. Avans kullanımına iliskin kararlarda uygulanacak faiz

oranının belirtilmesi zorunludur.

Olağanüstü hallerde, Fon kaynaklarının ihtiyacı karsılamaması durumunda Fonun

talebi üzerine Merkez Bankasınca Fona avans verilebilir. Alınan avansın vadesi,

tutarı, geri ödeme sekil ve sartları ile uygulanacak faiz oranı ve diğer hususlar Fonun

görüsü alınarak Merkez Bankasınca belirlenir.


Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Etiketler:
Eklenme Tarihi: 7 Mayıs 2009

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın