5411 Sayılı Bankacılık Kanunu – Bölüm 7

 

ALTINCI BÖLÜM

Takip ve Tahsil Usûlleri

Fon alacaklarının takip ve tahsiline ili

s

kin yetki ve usûller

MADDE 132-

Fonun, bu Kanunun 130 uncu maddesinde sayılan gelirleri ile 108 inci

ve 135 inci maddesindeki alacaklarının takip ve tahsilinde 6183 sayılı Amme

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

Fon, bu Kanunun 108 inci maddesinde sayılan alacakların takibine, banka kaynağının

kullanıldığı tarihten itibaren banka defter, kayıt ve belgelerine göre anapara, her türlü

faiz, komisyon ve sair giderlerin toplamından olusan birikmis alacak tutarı üzerinden,

130 uncu maddesinde sayılan alacakların takibine tahakkuk eden anapara üzerinden,

135 inci maddesinde belirtilen alacakların takibine ödemeye esas olmak üzere tespit

edilen tutar üzerinden baslar ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü

Hakkında Kanunun kapsamındaki alacaklara uygulanan oranda gecikme zammı

uygular.

Fon, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun

uygulamasında anılan Kanunun Maliye Bakanlığı tahsil dairesi ve diğer makam,

merci ve komisyonlara verdiği yetkileri kullanır.

Borçlu veya borçlunun malları baska mahallerde bulunduğu takdirde, Fon, 6183 sayılı

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerini, kendi tahsil dairesi

aracılığı ile uygulayabileceği gibi, tahsil dairesi bulunmayan mahallerde, o mahaldeki

Maliye Bakanlığı tahsil dairesi aracılığıyla da uygulayabilir.

Fon, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca takip

ettiği alacaklarına iliskin her türlü teminatın paraya çevrilmesinde de anılan Kanun

hükümlerini uygulayabilir.

69

Fon, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre yapacağı

satıslarda; satıs bedelinin vadeli tahsiline karar verebilir. Ancak, bu durumun ve

vadeli satıs sartlarının, satıs ilânında ve satıs sartnamesinde belirtilmesi zorunludur.

Fon, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine

göre satısa arz ettiği mal, hak ve alacaklarla ilgili ihaleye katılmaya, pey sürmeye ve

alacağına mahsuben ihaleden mal, hak ve alacakları satın almaya yetkilidir.

Bu Kanunun 107 nci maddesi uyarınca bir bankanın alacaklarının devralınması

hâlinde bu alacaklar, devir tarihi itibarıyla Fon alacağı haline gelir ve bu alacaklarla

ilgili olarak borçlu aleyhine 2004 sayılı Đcra ve Đflas Kanunu hükümlerine göre

baslatılmıs bulunan takipler ile alacağın tahsiline yönelik davalara kaldığı yerden

devam edilir.

Bu Kanunun 107 nci maddesi uyarınca devralınan alacaklar nedeniyle Fona borçlu

olanların iflası hâlinde 2004 sayılı Đcra ve Đflas Kanununun 221 inci maddesindeki

iflas bürosu Fon temsilcisinin katılımıyla tesekkül eder. 2004 sayılı Đcra ve Đflas

Kanununun 223 üncü maddesindeki iflas idaresinin, Fonun talep etmesi hâlinde

üyelerinden en az biri, Fonun göstereceği iki kat aday arasından icra tetkik mercii

tarafından seçilir. Fon, alacağının tahsili bakımından gerekli görürse iflas idaresinin

en az iki üyesinin önereceği iki katı aday arasından seçilmesini talep etmeye

yetkilidir. Bu durumda, icra tetkik mercii iflas idaresinin asgarî iki üyesini Fonun

önereceği adaylar arasından seçer. Fon bir üye seçtirmisse icra tetkik mercii diğer bir

üyeyi alacak tutarı itibarıyla çoğunlukta olanların göstereceği iki aday arasından, bir

üyeyi de alacaklı sayısı itibarıyla çoğunlukta olanların göstereceği adaylar arasından

seçer. Fon iki üye seçtirmisse, diğer bir üye icra tetkik mercii tarafından alacaklı

sayısı itibarıyla çoğunlukta olanların göstereceği iki aday arasından seçilir.

Fon, takip ettiği alacaklar ile ilgili olarak iskonto da dâhil olmak üzere, her türlü

tasarrufta bulunmaya, sulh olmaya, satmaya, geri almaya, alacağına mahsuben

menkul ve gayrimenkul mallar ile her türlü hak ve alacakları belirleyeceği kosullar ile

devralmaya ve alacağın yeniden itfa plânına bağlanması da dâhil olmak üzere

borçlularla anlasma yapmaya ve borçlularla yaptığı anlasmalar kapsamında Fon

Kurulunca belirlenecek usûl ve esaslar dâhilinde muhafaza tedbiri uygulayıp

uygulamamaya, dava açıp açmamaya veya açılmıs bulunan hukuk davalarının yapılan

anlasma süresince durdurulmasını mahkemeden istemeye yetkilidir.

Fon, her türlü alacağın teminatını teskil etmek üzere, Yeni Türk Lirası ve/veya

yabancı para birimi üzerinden, ticari isletme rehni, tasınmaz rehni ve tasınır rehni

dâhil olmak üzere her türlü aynî ve sahsi teminat almaya ehil ve yetkilidir.

Fon tarafından, bu Kanunun 71 inci maddesi uyarınca faaliyet izni kaldırılan veya

yönetim ve denetimi Fona intikal eden bankalarla ilgili olarak, takibi sikayete bağ

suçlar dahil olmak üzere, bu Kanun hükümleri uyarınca yapılan basvurular üzerine

açılmıs veya açılacak her türlü ceza davalarında Fon, suçtan zarar gören olarak

müdahil sıfatını kazanır. Bu davalara bağsahsî haklar dahi Fona ait olur.

Fona borçlu gerçek kisi ile tüzel kisilerin kanunî temsilcileri hakkında 5682 sayılı

Pasaport Kanununun 22 nci maddesi hükümleri Fonun talebi üzerine uygulanır.

70

Bu maddenin uygulanmasına iliskin usûl ve esaslar Fon tarafından yönetmelik ile

düzenlenir.

 

Sorumluluk davalarına ili

s

kin istisnai yetkiler

MADDE 133-

Faaliyet izni kaldırılan bankaların tasfiyelerinin tamamlanması ancak

iflas veya tasfiye masa alacaklarının tahsil edilememis olması hâlinde, bankanın

sorumlulukları tespit edilen ortakları, yönetim kurulu eski üyeleri ve denetçileri

aleyhine varsa ibralarının iptali ve islemleri nedeniyle verdikleri zararın tazmini için

tasfiyenin tamamlanmasını müteakip bes yıl içinde Fon tarafından dava açılabilir.

Fon bankalarının hisselerinin üçüncü kisilere devir veya intikali hâlinde banka

tarafından, bankanın eski ortakları, yöneticileri ve denetçileri hakkında açılmıs olan

dava ve takiplere Fon tarafından kanunî halef sıfatıyla kaldığı yerden devam olunur.

Bu dava ve takipler sonucunda hükmolunacak tutarlar Fona ait olur. Bu bankaların

baska bir bankaya devredilmesi ya da baska bir banka ile birlesmesi, hisselerinin

üçüncü kisilere devredilmesi ya da tasfiyelerine karar verilmesi hâlinde, bu islemlerin

tamamlanmasını takip eden bes yıl içinde bankanın sorumlulukları tespit edilen

yönetim kurulu eski üyeleri ve eski denetçileri aleyhine varsa ibralarının iptali ve

islemleri nedeniyle verdikleri zararın Fon adına tazmini istemi ile Fon tarafından dava

açılabilir. Dava açılmasına dair Fon Kurulu kararı dava sartı olarak aranan genel kurul

kararı yerine geçer.

Bu madde kapsamında açılan veya açılacak davalar ile kanunî halef sıfatıyla takip

edilen davalarda, lehine hükmedilen tarafa vekâlet ücreti maktu olarak belirlenir.

 

Fonun alacaklarının tahsiline ili

skin diğ

er yetkiler

MADDE 134-

Fon, alacağının tahsili bakımından yarar görmesi hâlinde ve Fona

borçlu olup olmadıklarına bakılmaksızın, Fon bankalarının;

a) Yönetim ve denetimine sahip olduğu istiraklerinin,

b) Hâkim ortağı olan tüzel kisilerin,

c) Gerçek ve tüzel kisi hâkim ortaklarının hâkim ortak olduğu sirketlerin,

d) Yukarıda sayılan kisiler adına hareket eden veya onlar hesabına kendi adına para,

mal veya hak edinen sirketlerin ortaklarının,

Bu maddede belirtilen sirketlerde sahip oldukları hisselerinin tamamına ve/veya bir

kısmına iliskin temettü hariç ortaklık hakları ile bu sirketlerin yönetim ve denetimini

devralmaya ve sirket ana sözlesmesinde belirlenen yönetim, müdürler ve denetim

kurulu üyelerinin sayılarıyla bağlı kalmaksızın ve imtiyazlı hisselere dayanılarak

atanıp atanmadıklarına bakılmaksızın görevden almak ve/veya üye sayısını artırmak

ve/veya eksiltmek suretiyle bu kurullara üye atamaya yetkilidir.

Doğrudan ya da dolaylı olarak Fonun yönetim ve denetimini devraldığı bankaların

veya sirketlerin ve/veya bu madde uyarınca yönetimini ve denetimini devir aldığı

s

 

irketlerin ve Fon istiraklerinin ortak sayısının, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve

özel kanunlarda belirtilen zorunlu ortak sayısının altına düsmesi hâlinde tüzel

kisiliklerine halel gelmez.

71

Fonun yönetim ve denetimine sahip olduğu sirketlerin ve/veya bu fıkra uyarınca

yönetimini ve denetimini devir aldığı sirketlerin, Fon tarafından atanan yönetim ve

denetim kurulu üyeleri ve müdürleri ile Fonun atadığı bu yöneticiler tarafından sirketi

temsil ve ilzam ile yetkili kılınan genel müdür, genel müdür yardımcısı ve müdür gibi

s

 

irket çalısanları veya Fon, bu fıkrada sayılan gerçek veya tüzel kisilere ait sirket

hisselerinin ve/veya bu sirketlerdeki lisans, ruhsat, 13.4.1994 tarihli ve 3984 sayılı

Kanunun geçici 6 ncı maddesi hükmü kapsamında geçici frekans ve kanal kullanımı

ve imtiyaz sözlesmelerinden doğan hakları dahil olmak üzere diğer tüm hak ve

varlıklarının ve/veya bu hisselerle orantılı aktiflerinin satısını gerçeklestirmeye ve bu

satıslardan elde edilen tutarları Fon alacaklarına mahsup etmeye veya sirketlerin kamu

borçları ve/veya Sosyal Sigortalar Kurumuna borçları ile sair borçlarını ödemede

kullanmaya ve bu islemler ile ilgili kararlar almaya 6762 sayılı Türk Ticaret

Kanununun 324 üncü maddesi ile bağlı kalmaksızın yetkilidirler.

Bu sirket ve istiraklerin yüzde kırkdokuzundan fazlası ile bunlara ait her türlü mal,

hak ve varlıklar, gayrimenkullerle ilgili özel kanunlarındaki kısıtlamalar saklı kalmak

kaydıyla yabancı gerçek ve tüzel kisilere satılabilir.

Fon alacaklarının tahsilini teminen, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü

Hakkında Kanun hükümleri uyarınca haczedilen aktif değerler ile lisans, ruhsat ve

imtiyaz sözlesmelerinden doğan haklar ve bu varlıkların feri veya mütemmim cüzü

niteliğindeki sözlesmelerden doğan, ancak baslı basına iktisadî değeri olmayanlar da

dahil olmak üzere diğer tüm hak ve varlıkları bir araya getirerek, ticarî ve iktisadî

bütünlük olusturarak alıcısına geçisini sağlayacak sekilde satısına, hacizli malların

birden fazla borçluya ait olması ve/veya birden fazla alacaklının haczi olması hâlinde

de satısı yaptırmaya, ihale bedelinin ödenme seklini, para birimini, alıcıların sahip

olması gereken sartları, ödeme tarihini ve ihalenin sair usûl ve esasları ile satıs

s

artlarını 6183 sayılı Kanun hükümlerine bağlı olmaksızın belirlemeye, satısa konu

ticarî ve iktisadî bütünlüğü alacağına mahsuben satın almaya, satısa konu varlıkların

ait olduğu sirketlerin teknik bilgi, yazılım, donanım, ekipman, mal ve hizmet

alımından doğan geçmis dönem borçlarını ihale bedelinden ödemeye veya ihale

alıcısına ödetmeye Fon Kurulu yetkilidir. Fon Kurulu, satıs kararıyla birlikte, bu satısı

gerçeklestirmek üzere en az üç kisiden olusan bir satıs komisyonu olusturur ve

baskanını belirler. Satıs komisyonu, toplam üye sayısının salt çoğunluğu ile toplanır

ve toplam üye sayısının salt çoğunluğu ile karar alır. Ticarî ve iktisadî bütünlüğün

muhammen bedeli, satıs komisyonu tarafından, uzman gerçek veya tüzel kisilerin

kıymet takdiri raporu dikkate alınarak, daha önce bütünlüğü olusturan varlıkların ayrı

ayrı kıymet takdirlerinin yapılmıs olması ile bağlı olmaksızın düzenlenecek rapor

çerçevesinde Fon Kurulu tarafından belirlenir. Ticarî ve iktisadî bütünlük olusturan

mahcuzlar üzerinde birden fazla kisinin aynî veya sahsî hakkının bulunması veya

bunların mülkiyetinin birden fazla kisiye ait olması durumunda, bu mal, hak ve/veya

varlıkların değeri ayrı ayrı tespit edilir. Bu madde hükümleri uyarınca yapılacak satıs

sürecinde, satıs ilânının Resmî Gazetede yayımlanması ilgililere yapılacak tebliğ

hükmündedir. Ticarî ve iktisadî bütünlük olusturduğuna karar verilen mahcuzların

satısı, kapalı zarf veya açık artırma usûllerinden biri veya ikisi birlikte uygulanmak

suretiyle yapılır. Bundan sonra, Fon Kurulunun gerekli görmesi hâlinde, ihalelere

pazarlık usûlü ile devam edilebilir. Bu usûllerden hangisinin uygulanacağına, ticarî ve

iktisadî bütünlük olusturan mal, hak ve varlıkların nitelikleri dikkate alınarak Fon

Kurulu tarafından karar verilir. Đhale bedelinin dağıtımına esas sıra cetveli satıs

72

komisyonu tarafından düzenlenir. Đhalenin sonuçlanması, Fon Kurulunun onayına

bağlıdır. Bu hüküm uyarınca yapılan satıslarla ilgili ihalenin feshi davaları, Fonun

merkezinin bulunduğu yer idare mahkemelerinde görülür. Ticarî ve iktisadî bütünlük

olusturulmasına karar verilmesinden itibaren iki yıl içerisinde ticarî ve iktisadî

bütünlük olusturan mahcuzların, Fonun izni olmaksızın imtiyazlı alacaklılar dâhil

üçüncü kisiler tarafından muhafaza altına alınması ve satısı talep edilemez,

mahcuzların malîklerinin iflasına karar verilemez, ilgili takyidatlar hakkında

zamanasımı ve hak düsürücü süreler islemez.

Yukarıdaki hüküm çerçevesinde telekomünikasyon, enerji, ulasım, radyo, yazılı ve

görsel medya ve diğer sektörlerdeki, yönetim ve denetimi veya hisseleri Fon

tarafından devir alınan sirketlere tanınmıs imtiyaz sözlesmesi, lisans, ruhsat, isletme

izni, ön izin, yayın izni, 3984 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesi hükmü kapsamında

geçici frekans ve kanal kullanımı ve benzeri izinlerin yeni alıcıları adına devri ve

tescili islemleri, Fonun bildirimi üzerine ilgili kurum, kurulus ve üst kurullarca,

gerekli bilgi ve belgelerin tamamlanmasını müteakip baskaca bir isleme gerek

kalmaksızın en fazla bir ay içinde tamamlanır.

Bu hüküm uyarınca yapılacak satıslara iliskin diğer esas ve usûller Fon tarafından

çıkarılacak yönetmelikle tespit edilir.

Gerçek ve tüzel kisilerin sahip olduğu varlıkların, bu maddede yer alan hükümler

çerçevesinde ticari ve iktisadi bütünlük kapsamında veya bu Kanunda yer alan

hükümler çerçevesinde ayrı ayrı cebri icra yoluyla satıslarından elde edilen bedelden;

satıs tarihine kadar tahakkuk etmis olmak sartıyla, sırasıyla Fon Kurulu tarafından

karar verilmesi halinde sirketlerin teknik bilgi, yazılım, donanım, ekipman, mal ve

hizmet alımından doğan geçmis dönem borçları, kisilerin Devlete ve sosyal güvenlik

kuruluslarına olan 6183 sayılı Kanun kapsamındaki borçları ile GSM imtiyaz

sözlesmesinden doğan Hazine payı borçları ödendikten sonra kalan kısım, kisilerin

diğer kamu kurum ve kurulusları ile üst kurullara olan borçlarına garameten taksim

edilerek ödenir. Bu hükme göre yapılan dağıtım sonrasında bakiye borç kalması;

lisans, ruhsat, imtiyaz sözlesmesi, geçici frekans ve kanal kullanımı ve benzeri

hakların devri ve yeni alıcısı tarafından isletilmesi için gerekli olan ve kamu kurum ve

kurulusları ile üst kurullarca yapılması gereken devrin tescil ve nakli islemine engel

teskil etmez. 13

Bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 15 inci

maddesinin (7) numaralı fıkrası ile bu madde kapsamında olan sirketler ile

sermayesinin % 50’sinden fazlasını temsil eden hisselere Fonun, Fon Bankasının veya

Fon istiraklerinin sahip olduğu sirketler, yönetim kurulları tarafından alacaklılarına ve

borçlularına Fonun belirlediği esaslar çerçevesinde yapılacak ilânı müteakiben

düzenlenen bilançoları esas alınarak Fon Kurulu kararı ile Đcra ve Đflas Kanunu, Türk

Ticaret Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın tasfiye olunur. Tasfiyeye iliskin Fon

Kurulu kararı sirketin infisah ettirilmesi anlamında olup, bu sirketler Fonun yazılı

bildirimi üzerine ilgili sicilden baskaca bir isleme gerek kalmaksızın terkin olunur.

Tasfiye kararı aleyhine ilgililer tarafından açılacak davalar Fonun merkezinin

bulunduğu yer idare mahkemelerinde görülür. Fon Kurulu tarafından tasfiyesine karar

verilen sirketlerin iflas ve ihyası istenemez. Yapılan ilân neticesinde kayıt altına

13

 

5472 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile değistirilmistir.

73

alınan alacaklar Fon tarafından bu Kanun, 6183 sayılı Kanun ve Đcra ve Đflas

Kanununun 206 ncı maddesine uygun olarak düzenlenecek sıra cetveli ile tasfiye

kararı verilen sirketin alacaklılarına dağıtılır. Bu madde hükümlerine uygun olarak

tasfiye olunan sirketlerin hâkim ortakları ve yöneticileri ile üçüncü sahıslar aleyhine

açılan sahsi sorumluluk, iflas ve alacak davaları kanunî halef; ceza davaları kanunî

müdahil sıfatıyla Fon tarafından devam ettirilir. Bu davalar sonucunda herhangi bir

tahsilat yapılması halinde baskaca bir isleme gerek kalmaksızın tahsil edilen meblağ

düzenlenmis sıra cetveline uygun olarak dağıtılır. Dağıtım sonrasında alacağını

tamamen alamamıs olan alacaklılara talepleri halinde sirketin tasfiye edildiğine ve

dağıtılacak tasfiye bakiyesi bulunmadığına dair bir belge verilir. Bu belge Đcra ve Đflas

Kanununun 105 inci maddesi hüküm ve sonuçlarını doğurur. Alacaklılara sıra

cetveline uygun olarak yapılacak dağıtım sonrası tasfiye bakiyesi kalması halinde bu

bakiye sirket hissedarlarına hisseleri oranında ödenir. Tasfiyenin usûl ve esasları Fon

Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.14

Bu Kanunun 71 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi hükmü uyarınca faaliyet

izni kaldırılan veya Fona devredilen bankalar ile tasfiyeye tâbi tutulan veya tasfiye

islemi baslatılan bankaların, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen gerçek ve tüzel

kisiler ile gerçek kisilerin kan ve kayın hısımlarının edindikleri ve/veya bu suretle

üçüncü kisilere edindirdikleri para, her türlü mal, hak ve alacakların banka kaynağı

kullanılmak suretiyle edinildiği ve/veya edindirildiği kabul edilir. Bu gerçek kisiler ile

tüzel kisiler tarafından edinilen para, her türlü mal, hak ve alacaklar hakkında bu

madde hükümlerini uygulamaya Fon yetkilidir. Bu suretle edinildiği ve/veya

edindirildiği kabul edilen para, her türlü mal, hak ve alacaklar üzerinde ilk kredinin

ve/veya banka kaynağının kullanıldığı tarihten sonra üçüncü kisilere yapılan satıs,

devir ve temlik, sınırlı aynî hak tesisi gibi islemler ile üçüncü kisiler lehine tesis

edilen aynî ve sahsi her türlü hak Fona karsı hüküm ifade etmez. Bu hukuki islemlere

taraf olan, küllî ve cüz’i halefleri dâhil tüm sahısların, yukarıda belirtilen islemlerin

gerçeklesmesinden sonra edindikleri ve/veya edindirdikleri para, her türlü mal, hak ve

alacaklar hakkında da bu madde hükümleri uygulanır.

Yukarıda belirtilen islemlere taraf olan üçüncü kisiler bankanın faaliyet izninin

kaldırılması veya yönetim ve denetiminin Fona devrinden sonraki islemler nedeniyle,

bu maddenin birinci fıkrasında sayılan kisiler ise bankanın faaliyet izninin

kaldırılması veya yönetim ve denetiminin Fona devrinden önceki ve/veya sonraki

islemler nedeniyle iyiniyet iddiasında bulunamazlar. Bankanın faaliyet izninin

kaldırılması veya yönetim ve denetiminin Fona devrinden önce satıs, kira, devir ve

temlik gibi islemler ile aynî ve sahsi hak tesisine iliskin islemlere taraf olan üçüncü

kisiler iyiniyetli olduklarını kanıtlamak zorundadırlar.

Bu maddenin birinci fıkrasında sayılan gerçek ve tüzel kisilerin yönetim ve/veya

denetimindeki sirketlerde ve/veya isletmelerinde is akdine bağlı ve/veya bağ

olmaksızın geçici veya sürekli olarak istihdam edilen sahısların kurucusu, ortağı,

yöneticisi veya denetçisi olduğu sirketlerin; bir is akdine bağlı olmaksızın, yukarıda

sayılan sahısların vekâleten ve/veya ticarî mümessil ve/veya ticarî vekil sıfatıyla

ve/veya vekâletsiz is görme hükümleri gibi herhangi bir hukukî iliskiye dayanarak

geçici ve/veya sürekli olarak temsil eden sahıslar ile temsil ettikleri gerçek ve/veya

tüzel kisilerin; bu fıkrada belirtilen sahıslar dısındaki ve/veya bunlar tarafından

14

 

5472 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile eklenmistir.

74

kurulan sirketlere bankacılık mevzuatına ve/veya teamüllerine uyulmadan ve/veya

teminatsız ve/veya yetersiz teminat ile kredi kullandırılan ve/veya genellikle faaliyet

yeri olarak aynı adresi kullanan ve/veya yapılan sözlesmelere cayma hakkı ve/veya

borcun nakli gibi hükümler koymak suretiyle kullandıkları kredileri ve/veya banka

kaynaklarını bankanın yönetim ve denetimini doğrudan ve/veya dolaylı olarak tek

basına ve/veya birlikte elinde bulunduran gerçek ve tüzel kisilere ve/veya bunların

ve/veya bankanın istiraklerine ve/veya doğrudan veyahut dolaylı bağı bulunan sahıs

ve sirketlere yukarıdaki fıkralarda sayılan gerçek veya tüzel kisilere aktarılmasını

sağlayan gerçek veya tüzel kisilerin kullanmıs oldukları krediler ve/veya banka

kaynakları bankanın yönetim ve denetimini doğrudan ve/veya dolaylı olarak, tek

basına veya birlikte elinde bulunduran ortaklar tarafından kullanılmıs banka kaynağı

sayılır ve bu sahıslar ile edindikleri ve/veya üçüncü kisilere edindirdikleri para, her

türlü mal, alacak ve haklar hakkında bu madde hükümleri uygulanır.

Bu Kanunun 71 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi hükmü uyarınca faaliyet

izni kaldırılan veya Fona devredilen bankanın hâkim ortakları, yönetim kurulu

üyeleri, denetim kurulu üyeleri, genel müdür, genel müdür yardımcıları ve bunların es

ve çocukları ile evlatlıklarının, bunların diğer kan ve kayın hısımlarının ve imzaya

yetkili banka mensuplarının kendi aralarında veya üçüncü kisilerle yaptıkları tasınır

ve tasınmaz rehni, ipotek, üst hakkı, intifa hakkı ve oturma hakkı gibi her türlü sınırlı

aynî hak tesisine iliskin sözlesmeler mahsus siciline veya defterine kayıt ya da serh

edilmis olsun veya olmasın her türlü sahsi haklar ve/veya zilyetliğin devrine dair

sözlesmeler dâhil her türlü tasarrufları ile kara, hava ve deniz tasıtları gibi tasınır ve

yalı, villa, ada, site, tüm eklentileri ile çiftlik gibi tasınmazlarla ilgili adi ve hasılat

kira sözlesmeleri, tasınır veya tasınmaz mal, finansal kiralama sözlesmeleri, uydu ve

kablolu yayın kanalı kullanma hakkı, televizyon kanalı ile gazetelerin yayım hakkı,

marka ve lisansı devir ve kullanma hakkı veren sözlesmeleri, idare ve hizmet vekâleti

ile Avrupa Birliği standartları üzerinde prim ödemek suretiyle yapılan hayat, bireysel

emeklilik, ihtiyarlık ve sağlık sigorta sözlesmeleri ve limitli veya limitsiz kredi kartı

ile ATM kartı sözlesmeleri ile münferit veya karsılıklı verilen banka teminat

mektupları, kabul kredileri ve avaller ile her türlü hisse devir sözlesmeleri Fon

Kurulunun kararıyla geçersiz sayılır. Bu sözlesmelerin geçersizliğinden dolayı karsı

tarafça açılacak tazminat davalarında sözlesmede muvazaa bulunmadığını ve

sözlesmeyle ödenen bedelin muvazaalı olmayan rayiç bedel olduğunu ispat yükü

davacıya aittir.

Borçlunun, haline münasip konut kiralamasına iliskin sözlesme yukarıdaki fıkra

kapsamı dısındadır.

Fon, bu maddede sayılan alacaklara iliskin para, mal, her türlü hak ve alacaklara

ihtiyatî haciz koymaya, muhafaza altına almaya ve Fon tarafından belirlenecek kurum

ve kuruluslarca hazırlanacak raporları dikkate alarak tespit edeceği değeri üzerinden,

alacağına mahsuben devralmaya yetkilidir.

Bu alacaklara zararın ve/veya alacağın doğmasına sebebiyet veren haksız islemin

yapıldığı tarihten itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında

Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen oranda gecikme faizi uygulanabilir.

75

Fon tarafından bu madde hükümlerine istinaden tesis edilen islemlere karsı idarî yargı

mercilerinde açılan davalarda mahkemelerce yürütmenin durdurulması kararı

verilebilmesi için teminat sartı aranmaz.

Fon tarafından bu madde hükümlerine istinaden yapılacak islemlerde 6762 sayılı Türk

Ticaret Kanunu hükümleri uygulanmaz. Bu islemler her türlü vergi, resim ve harçtan

istisna tutulur. Bu madde ile Fona tanınan yetkiler Fon tarafından baskaca bir isleme

gerek olmaksızın Fon Kurulunun karar alması ile tekemmül eder. Yapılan islemlerden

tescile tâbi olanlar Fonun talebi üzerine tescil ve gerektiğinde ilân olunur.

Sigortaya tâbi mevduat ve katılım fonu tutarının eksik beyanı hâlinde

uygulanacak takip ve tahsil usûlleri

MADDE 135-

1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu ile bu Kanun

uyarınca banka tarafından yetkili mercilere beyan edilen sigortaya tâbi mevduat ve

katılım fonu tutarı ile Fon tarafından tespit edilen mevduat ve katılım fonu tutarı

arasında bir fark bulunması hâlinde, bu fark nispetinde bankanın yönetim kurulu ve

kredi komitesi baskan ve üyeleri ile genel müdür, genel müdür yardımcıları, imzaları

bankayı ilzam eden memurları ve sube müdürleri ile yönetim ve denetimini doğrudan

veya dolaylı olarak tek basına veya birlikte elinde bulunduran ortaklarının,

kendilerine, eslerine ve çocuklarına ait bankalar ve banka dısı malî kurumlar ile diğer

gerçek ve tüzel kisiler nezdindeki, kiralık kasa mevcutları da dahil olmak üzere, hak

ve alacakları, döviz tevdiat hesapları ve limitli ve limitsiz kredi kartı ve ATM kartları

hesapları dahil tüm banka hesaplarının dondurulmasına, kara, hava ve deniz tasıtları

dâhil her türlü tasınır ve tasınmaz, kıymetli evrak ve yurt içi veya yurt dısı hazine

bonosu, devlet tahvili, hisse senedi, yatırım fonları katılım belgeleri gibi diğer menkul

değerlerle, bağımsız ticari isletme, fabrika ve tesisler, bu tesislerin isletilmesine

yönelik marka ve lisans hakları, kamu imtiyaz sözlesmelerinden doğan televizyon

kanalı, elektrik santralı gibi bir tesisin kurulması ve isletilmesi yetkilerini veren lisans,

ruhsat ve isletme hakları ile bu tesisleri lisans hakkına dayanarak veya lisans hakkı

bulunmadan kuran ve isleten sirketlere ait hisse senetleri, hak ve alacakların

üzerindeki tasarruf yetkisinin tamamen veya kısmen kaldırılmasına, belirtilen tüm

mal, kıymetli evrak, nakit ve diğer değerlerin zaptına ve/veya resmî sicillerdeki

kayıtları üzerinde ihtiyatî tedbir konulmasına, bunların bir tevdi mahalline

yatırılmasına ve hak ve alacakların üzerine diğer tedbirlerin konulmasına, bunlardan

elde edinilmis her türlü tasınır ve tasınmaz, hak ve alacaklar ile kıymetli evrak, nakit,

bir tesisi isletme ve kurma hakkı veren marka ve lisans hakları, bu tesisleri lisans,

ruhsat ve isletme hakkı ile veya bu hakları bulunmadan isleten, kuran ve hak sahibi

niteliğini haiz sirketlere ait hisse senetleri hakkında belirtilen tedbirlerin alınmasına,

Fonun talebi üzerine ilgili bankanın merkezinin bulunduğu yerdeki sulh ceza hâkimi,

yargılama sırasında ise mahkeme tarafından karar verilir.

Yukarıda belirtilen farkın bu Kanunda yer alan hükümler dahilinde takip ve tahsiline

Fon tarafından karar verilebilir. Bu hükümler, yukarıda sayılan kisiler adına hareket

eden veya onlar hesabına kendi adına para, mal veya hak edinen kisiler hakkında da

uygulanır.

Tedbire iliskin talepler, hâkim veya mahkeme tarafından evrak üzerinde yapılacak

inceleme sonucunda derhal ve nihayet yirmidört saat içinde sonuçlandırılır.

Gecikmesinde sakınca görülen hallerde Cumhuriyet bassavcılıkları da hak ve

alacakların dondurulmasına karar verebilir. Cumhuriyet bassavcılıkları bu kararı en

76

geç yirmidört saat içinde sulh ceza hâkimine bildirir. Hâkim en geç yirmidört saat

içinde bu kararı onaylayıp onaylamamaya karar verir. Hâkim tarafından

onaylanmayan kararlar hükümsüz kalır.

Sulh ceza hâkimince verilen tedbirler, tedbir kararını veren mahkemenin bulunduğu

yerdeki nöbetçi icra dairesi tarafından infaz olunur ve Fonun, bankanın bankacılık

islemleri yapma ve mevduat ve katılım fonu kabul etme izninin kaldırıldığı tedbir

kararlarının verildiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde suç duyurusunda bulunmaması

ve/veya 6183 sayılı Kanuna göre alacağın tahsili yolunda takip baslatmaması ve/veya

alacağın tahsili yolunda hukuk mahkemelerinde dava açmaması hâlinde sona erer. Bu

süre içerisinde suç duyurusunda bulunulması ve/veya Fon tarafından 6183 sayılı

Kanuna göre alacağın tahsili yolunda takip baslatılması ve/veya alacağın tahsili

yolunda hukuk mahkemelerinde dava açılması hâlinde tedbirler, Fon alacakları

tamamen tahsil edilinceye kadar devam eder. Mahkeme, bu Kanun hükümlerine göre

Fon tarafından ödenen ve/veya ödenecek miktarın, sorumlular tarafından doğrudan

Fona ödenmesine karar verir. Bu takdirde tedbirler, hükmolunan meblağın

sorumluların bu fıkra uyarınca tedbirlere konu edilen, para, mal, hak ve alacakları ile

diğer malvarlığından tahsiline kadar devam eder.

Yukarıdaki fıkralarda yer alan hükümlerin konusu olup, sorumluların bosanmıs veya

dul eslerinin, diğer kan hısımları ile kayın hısımları ve üçüncü kisilerin mülkiyeti ve

tasarrufuna geçirilmis bulunan tüm mal, sınırlı aynî veya sahsi hak ve alacaklar

hakkında da bu madde hükümleri uygulanır. Tüm bu mal, hak ve alacaklara iliskin

olarak açılmıs veya açılacak davalarda bu kisiler 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun

3 üncü maddesindeki iyiniyet karinesi ile 985 inci maddesindeki mülkiyet

karinesinden ve tüm resmî sicillere iyiniyetli güven ilkesinden yararlanamaz.

Đ

 

yiniyetle edinmis olduklarını ispatladıkları takdirde, yaptıkları ödemelerin muvazaalı

olmayan rayiç değer olduğunu belgelendirmeleri sartıyla ödediklerinin asli

sorumluların malvarlığı ve diğer varlıklarından alınmasına mahkemece karar verilir.

Bankacılık islemleri yapma ve mevduat ve katılım fonu kabul etme izni kaldırılan bir

banka nezdinde mevduat ve katılım fonu hesabı bulunmamasına rağmen sahte olarak

düzenlediği belgeler veya sahte olduğunu bildiği belgeleri ibraz ederek veya ettirerek,

kendisine veya bir baskasına ödeme yapılmasını talep eden kisiler hakkında, zimmet

veya dolandırıcılık ile belgede sahtecilik, islemlerin kayıtdısı bırakılması ve gerçeğe

aykırı muhasebelestirme veya bilisim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme

veya değistirme suçlarından dolayı gerçek içtima hükümlerine göre cezaya

hükmolunur.

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce gerçeklestirilen fiiller nedeniyle, bu

madde hükümlerine göre Fon tarafından ödeme yapılmasına veya yapılacak olmasına

sebebiyet veren kisiler ile bunların es ve çocuklarına ait her türlü mal, hak ve

alacaklar hakkında da bu madde hükümleri uygulanır.

Fon alacaklarının yasal teminatı

MADDE 136-

Fon alacaklarının tahsilini teminen, Fon tarafından bu Kanun

hükümleri çerçevesinde açılan ve/veya takip edilen dava ve takiplerde verilen ihtiyatî

haciz veya tedbir kararları uyarınca üzerine ihtiyatî haciz veya tedbir konulan para,

her türlü mal, hak ve alacaklar, bu davalara konu alacakların yasal teminatını

olusturur ve karar kesinlesinceye veya takip sonuçlanıncaya kadar devam eder.

77

Mahkemece karara bağlanan alacaklar, tedbir konulan para, mal, her türlü hak ve

alacakların bedelinden, devletin ve sosyal güvenlik kuruluslarının 6183 sayılı Kanun

kapsamındaki alacaklarından sonra gelmek üzere,15 imtiyazlı alacak olarak öncelikle

tahsil olunur.

 

Đ

 

spat külfeti

MADDE 137-

Fon tarafından bu Kanunun 108 ve 110 uncu maddeleri hükümleri

uyarınca açılmıs ve açılacak davalarda ispat külfeti davalılara aittir.

 

Fon alacaklarının takip ve tahsiline ili

s

kin istisnalar

MADDE 138-

Fonun taraf olduğu her türlü dava ve icra takiplerinin kısmen veya

tamamen Fon aleyhine neticelenmesi hâlinde, 2004 sayılı Đcra ve Đflas Kanununda

yazılı tazminat ve cezalar Fon hakkında uygulanmaz.

Bu Kanunun 107 nci maddesi uyarınca bir bankanın, borçlarının, taahhütlerinin

yüklenilmesi veya alacaklarının devralınması hâlinde, bu borç, taahhüt ve alacaklarla

ilgili olarak açılmıs veya açılacak dava ve icra takiplerinde kanunlarda yazılı

zamanasımı ve hak düsürücü süreler dâhil her türlü süre, alacağın devralındığı veya

borcun, taahhüdün yüklenildiği tarihten itibaren Fon bakımından dokuz ay süre ile

durur.

Bu Kanunun uygulanmasına iliskin olarak Fonun yapılan ihalelere istirak etmesi

hâlinde teminat sartı aranmaz.

Fonun alacaklı olduğu ve 2004 sayılı Đcra ve Đflas Kanunu uyarınca yapılan

takiplerde borçlular tarafından yapılan itirazlar satıs sında takip islemlerini

durdurmaz.

Fonun alacaklı olduğu dosyalarda yaptırılan kıymet takdirleri ile satıs ilânlarının

borçlular dısındaki ilgililere tebliği, ilânda belirtilen süreler geçerli olmak kaydıyla,

varsa bilinen son adreslerine yapılacak tebligat ile yoksa keyfiyetin ilanen tebliği

suretiyle yapılır.

Fonun alacaklısı olduğu icra dosyalarında Fona ödenmesi gereken satıs bedelleri sıra

cetvelinin kesinlesmesi beklenmeksizin teminatsız olarak ödenir.

 

Fonun i

s

tirakleri ile ilgili yetkileri

MADDE 139-

Fon, faaliyet izni kaldırılan veya Fona devredilen bankaların

kendisinin ekonomik değeri olan istirakleri ile bu Kanunun 134 üncü maddesi ve bu

Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 15 inci maddesinin

(7) numaralı fıkrası kapsamında yönetim ve denetimini devraldığı sirketler ile ilgili

olarak 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanmaksızın yapılacak

sermaye artırımları da dâhil olmak üzere, yeniden yapılandırma ve Fon alacağının

tahsiline yönelik olarak söz konusu sirketlerin mal, hak ve alacaklarının korunması ve

değerlendirilmesi amacıyla Fon Kurulunca belirlenecek usûl ve esaslar çerçevesinde

malî kaynak sağlamak da dâhil gerekli her türlü tedbiri almaya yetkilidir.

 

Fon ve faaliyet izni kaldırılan bankalara ili

s

kin malî istisnalar

15

 

5472 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile değistirilmistir.

78

MADDE 140-

Fon her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

Faaliyet izni kaldırılan veya tasfiyeleri Fon eliyle yürütülen bankaların iflas ve tasfiye

idarelerinin Fon tarafından, borçlarının ve/veya taahhütlerinin üstlenilmesi ve/veya

alacaklarının devralınması hâlinde Fonun, üstlendiği borçlar ve/veya taahhütler ile

devraldığı alacaklarla ilgili devir ve temlik sözlesmeleri, her türlü teminatın tesisi ve

kaldırılması, sözlesmelerin bozulması, dava ve icra takipleri ile bu borçlar ve/veya

alacaklar ve/veya taahhütlerle ilgili diğer her türlü islemler ve bu islemlerle ilgili

düzenlenen kâğıtlar, her türlü vergi, resim, harç, fonlar ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle

Mahkeme Binaları Đnsası Karsılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkûmlara

Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanunun 1 inci maddesi hükmünden

istisnadır.

Borçlu tarafından ödenmesi gereken tahsil harcı dahil her türlü vergi, resim, harç ve

masraflar bu alacaktan mahsup edilemez. Bu islemlerden kaynaklanan döner sermaye

ücreti ödenmez ve diğer kesintiler yapılmaz.

Fon alacağına karsılık bir malın Fon veya Fon bankaları tarafından rızaen veya icraen

satın alınması hâlinde bu islemlerle ilgili olarak tarafların ödemekle yükümlü olduğu

vergi, resim, harç ve döner sermaye ücreti gibi malî yükümlülükler aranmaz.

Fonun, Fon bankalarının ve tasfiyeleri Fon eliyle yürütülen bankaların iflas ve tasfiye

idarelerinin, mahkeme ilâmını alması ve tebliğe çıkartması islemlerinde karsı tarafa

yükletilmis olan harcın ödenmesi ve her türlü ihtiyatî tedbir, ihtiyatî haciz ve tehir-i

icra taleplerinde teminat sartı aranmaz.

Fon alacaklarına iliskin davalarda 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri

Kanununun seri muhakeme usûlü hükümleri uygulanır.

Fonun, Fon bankalarının ve tasfiyeleri Fon eliyle yürütülen bankaların iflas ve tasfiye

idarelerinin, yukarıda belirtilen islemler nedeniyle kendi aralarındaki ve/veya diğer

gerçek ve tüzel kisilerle aralarındaki islemler nedeniyle düzenlenen sözlesmeler,

belgeler ve sair kâğıtlar ile bunların değistirilmesi, yenilenmesi, uzatılması,

devredilmesi ya da yeni bir itfa plânına bağlanması, alacakların teminatlandırılması,

teminatların devir alınması, tarafların sulh ve/veya ibra olması ve/veya her ne nam

altında olursa olsun herhangi bir isleme tâbi tutulması nedeniyle düzenlenen kâğıtlar

ve/veya belgeler her türlü vergi, resim ve harçlar ile özel kanunları ile hükmolunan

malî yükümlülüklerden istisnadır. Bu hüküm üçüncü kisiler yönünden, Fonun ve/veya

Fona intikal eden bir bankanın ve/veya tasfiyeleri Fon eliyle yürütülen müflis

bankaların iflas idarelerinin, tasfiyeye tâbi tutulan bankaların tasfiye idarelerinin

alacaklarının tahsili ile ilgili islemlere taraf olmaları hâlinde uygulanır.

Fonun, bu Kanunun 131 inci maddesi uyarınca gerçeklestireceği borçlanma ve avans

islemleri her türlü vergi, resim ve harçtan istisnadır.

Fon bankaları, faaliyet izni kaldırılan veya tasfiyeleri Fon eliyle yürütülen bankaların

iflas ve tasfiye idarelerinin alacaklarının tahsilini teminen yapacakları her türlü islem,

dava ve icra takipleri, bu dava ve takiplerin borçlularınca kabul edilmek suretiyle

kesinlestirilmesi, her türlü vergi, resim, harç ve fonlar ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle

Mahkeme Binaları Đnsası Karsılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkûmlara

79

Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanunun 1 inci maddesi hükmünden

istisnadır.

Faaliyet izni kaldırılan bankaların, Fon bankalarının sandıklarının Sosyal Sigortalar

Kurumuna devri hâlinde, aktüerlerce tespit edilen fiili ve teknik açıklar için, faaliyet

izni kaldırılan bankaya, Fona ve/veya Fon bankalarına rücu edilemez.

 

Zamana

s

ımı

MADDE 141-

Bu Kanundan kaynaklanan Fon alacaklarına iliskin dava ve takiplerde

zamanasımı süresi yirmi yıldır.

Görevli ve yetkili mahkeme

MADDE 142-

Fon, Fon bankaları ve faaliyet izni kaldırılan bankaların iflas ve tasfiye

idareleri tarafından açılacak hukuk davalarına asliye ticaret mahkemesi tarafından

bakılır. O yerde, birden fazla asliye ticaret mahkemesi bulunması hâlinde, bu davalar

(1) ve (2) numaralı asliye ticaret mahkemesinde görülür.

Fon, Fon bankaları ve faaliyet izni kaldırılan bankaların iflas ve tasfiye idareleri

tarafından muamele merkezi veya ikametgâhı Đstanbul ili sınırları içinde olan kisiler

aleyhine açılacak hukuk davaları ile borçlular hakkında açılacak iflas davalarına

Đ

 

stanbul (1) ve (2) numaralı asliye ticaret mahkemesi tarafından bakılır. Đflas davası

açılması hâlinde, bu mahkeme, hakkında iflası istenen borçlunun muamele

merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesine borçlu aleyhine iflas davası

açıldığını bildirir.

Bu Kanun hükümleri ile Fona verilen yetki ve görevler gereğince açılmıs ve açılacak

her türlü davalara adlî tatilde de bakılır, bu davalarda bilirkisiler resmî kurum ve

kuruluslarda görev yapanlar arasından seçilir, durusmalara otuz günden fazla ara

verilmez.

 

Varlık yönetim

s

irketi

MADDE 143-

Bankalar ve Fon dâhil diğer malî kurumların alacakları ile diğer

varlıklarının satın alınması, tahsili, yeniden yapılandırılması ve satılması amacıyla,

kurulus ve faaliyet esasları Kurul tarafından belirlenen varlık yönetim sirketleri de

kurulabilir. Varlık yönetim sirketleri alacaklarının tahsili ve alacakların ve/veya diğer

varlıkların yeniden yapılandırılması kapsamında alacak tahsili amacıyla edindiği

gayrimenkul veya sair mal, hak ve varlıkların isletilmesi, kiralanması ve bunlara

yatırım yapılması ve yine alacaklarını tahsil etmek amacıyla borçlularına ilâve

finansman sağlamak veya sermayelerine istirak etmek dâhil olmak üzere her türlü

faaliyeti gerçeklestirmeye yetkilidir.

Fon kurulacak varlık yönetim sirketlerine sermaye sağlamak suretiyle kurucu ortak

veya hissedar olarak katılmaya yetkilidir.

Fonun en az yüzde yirmi hissedar olduğu varlık yönetim sirketleri, Fondan devraldığı

alacaklarla ilgili olarak bu Kanunun 132 nci maddesinin sekizinci fıkrası ve 138 inci

maddesinin besinci fıkrasında Fona tanınan hak ve yetkileri kullanır.

Varlık yönetim sirketleri bu kapsamdaki islemleri nedeniyle doğmus veya doğması

beklenen, ancak miktarı kesin olarak belli olmayan zararlarını karsılamak amacıyla

80

karsılık ayırmak zorundadırlar. Karsılık ayrılacak alacakların nitelikleri ile

karsılıklara iliskin esas ve usûller Kurul tarafından belirlenir. Varlık yönetim

s

 

irketlerinin bu fıkra uyarınca ayırdıkları karsılıkların tamamı, ayrıldıkları yılda

kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak kabul edilir.

Bu Kanun kapsamında kurulan varlık yönetim sirketleri ile 4743 sayılı Malî Sektöre

Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değisiklik Yapılması

Hakkında Kanunun bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 3 üncü maddesinin yedinci

fıkrası uyarınca Kurulun çıkarmıs olduğu yönetmelik kapsamında kurulan varlık

yönetim sirketlerinin yaptıkları islemler ve bununla ilgili olarak düzenlenen kâğıtlar,

kurulus islemleri de dâhil olmak üzere kuruldukları takvim yılı ve bunu izleyen bes

yıl süresince 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa göre ödenecek damga vergisinden,

492 sayılı Harçlar Kanununa göre ödenecek harçlardan, her ne nam altında olursa

olsun tahsil edilecek tutarlar 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu gereği ödenecek

banka ve sigorta muameleleri vergisinden, kaynak kullanımını destekleme fonuna

yapılacak kesintilerden ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 39

uncu maddesi hükmünden istisnadır.

Varlık yönetim sirketi tarafından, bu borçların, taahhütlerin yüklenilmesi veya

alacakların, varlıkların devralınması hâlinde, bu borç, taahhüt, alacak ve varlıklarla

ilgili olarak, takibi sikayete bağlı suçlar dahil olmak üzere açılmıs veya açılacak her

türlü ceza davalarında, alacağın devralındığı veya borcun, taahhüdün yüklenildiği

tarihten itibaren, suçtan zarar gören olarak, varlık yönetim sirketi kendiliğinden

müdahil sıfatını kazanır.

Bu Kanunun yayımı tarihinden önce kurulmus olan varlık yönetim sirketleri bu

Kanun hükümlerine tâbi olarak faaliyetlerini yürütürler.

 

 

ONÜÇÜNCÜ KISIM

Di

ğ

er Hükümler

Faiz oranları ile di

ğ

er menfaatler

MADDE 144-

Bakanlar Kurulu, bankaların ödünç para verme islemleri ve mevduat

kabulünde uygulanacak azamî faiz oranlarını, katılma hesaplarında kâr ve zarara

katılma oranlarını, özel cari hesaplar dâhil bu maddede belirtilen islemlerde

sağlanacak diğer menfaatlerin nitelikleri ile azamî miktar ya da oranlarını tespit

etmeye, bunları kısmen veya tamamen serbest bırakmaya yetkilidir. Bakanlar Kurulu,

bu yetkilerini Merkez Bankasına devredebilir.

Parasal tutarlar

MADDE 145-

Para cezalarına iliskin hükümler hariç olmak üzere, bu Kanundaki

parasal tutar ve sınırlardan her biri, her yıl kısmen ya da tamamen, Devlet Đstatistik

Enstitüsü tarafından açıklanan yıllık üretici fiyat endeksindeki artıs oranının

gerektirdiği miktarı geçmemek üzere Kurul kararıyla artırılabilir.

 

 

ONDÖRDÜNCÜ KISIM

Yaptırımlar, Soru

sturma ve Kovus

turma Hükümleri

B

ĐRĐNCĐ

BÖLÜM

Đ

 

darî Para Cezaları

81

 

Kurulu

slara ilis

kin idarî para cezaları

MADDE 146-

Kurul kararıyla ve gerekçesi belirtilmek suretiyle, bu Kanun

kapsamındaki kuruluslara, bu Kanunun;

a) 13 üncü ve 14 üncü maddelerine aykırı sekilde sube ve temsilcilik açılması hâlinde,

onbesbin Yeni Türk Lirasından ellibin Yeni Türk Lirasına kadar,

b) 18 inci maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları hükümlerine aykırılık hâlinde,

besbin Yeni Türk Lirasından onbesbin Yeni Türk Lirasına kadar,

c) 25 inci maddesine aykırı sekilde atama yapılması veya 26 ncı maddesinde belirtilen

kisilerin yasaklanan görevlerde çalıstırılması hâlinde, onbin Yeni Türk Lirasından

kırkbin Yeni Türk Lirasına kadar ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren on is günü

içinde aykırılığın giderilmemesi hâlinde, bu sürenin bitiminden itibaren geçen her gün

için verilmis olan cezanın yüzde onu tutarında,

d) 28 inci madde hükümlerine aykırılık hâlinde, besbin Yeni Türk Lirasından

onbesbin Yeni Türk Lirasına kadar,

e) 33 veya 34 üncü maddelerine ya da 37 nci maddesinin birinci fıkrasına ya da 38, 39

veya 42 nci maddelere aykırı davranılması hâlinde onbin Yeni Türk Lirasından

yirmibesbin Yeni Türk Lirasına kadar,

f) 43 üncü maddede öngörülen bildirimlerin yapılmaması hâlinde besbin Yeni Türk

Lirasından onbesbin Yeni Türk Lirasına kadar,

g) 50 nci maddesindeki kredi yasaklarına uyulmaması hâlinde besbin Yeni Türk

Lirasından az olmamak üzere verilen kredinin yüzde besi tutarına kadar,

h) 52 nci maddesine aykırı davranılması hâlinde, besbin Yeni Türk Lirasından onbin

Yeni Türk Lirasına kadar,

i) 53 üncü maddesine göre ayrılması gereken karsılıkların tesis edilmemesi hâlinde,

besbin Yeni Türk Lirasından az olmamak üzere, ayrılması gereken karsılık tutarının

binde ikisine kadar; üç aydan az olmamak üzere Kurumca verilecek süre içinde

aykırılığın giderilmemesi hâlinde ise, tesis edilmeyen karsılık tutarının yüzde üçü

tutarında,

j) 54 üncü maddesindeki kredi sınırlarına uyulmaması hâlinde, ellibin Yeni Türk

Lirasından az olmamak üzere aykırılık olusturan tutarın yüzde birine kadar,

k) 56 ncı maddesine aykırı sekilde ortaklık payı edinilmesi hâlinde, yirmibin Yeni

Türk Lirasından az olmamak üzere, aykırılık teskil eden tutarın yüzde besine kadar ve

cezanın tebliğ tarihinden itibaren bir yıl içinde aykırılığın giderilmemesi durumunda

ise bu sürenin bitiminden itibaren aykırılığın giderildiği tarihe kadar geçen her gün

için verilen cezanın yüzde biri tutarında,

l) 57 nci maddesindeki yasaklama ve sınırlamalara aykırılık hâlinde, yirmibin Yeni

Türk Lirasından az olmamak üzere, yasaklama ve sınırlama konusu değerin yüzde

82

onuna kadar ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren bir yıl içinde aykırılığın

giderilmemesi durumunda ise, kredi kullandırımından kaynaklanan aykırılık hariç, bu

sürenin bitiminden itibaren aykırılığın giderildiği tarihe kadar geçen her gün için

verilen cezanın yüzde biri tutarında,

m) 58 inci madde hükmüne aykırılık hâlinde besbin Yeni Türk Lirasından az

olmamak üzere aktarılan miktar kadar, 59 uncu maddedeki sınırlamaya uyulmaması

hâlinde, besbin Yeni Türk Lirasından az olmamak üzere sınırı asan miktar kadar,

n) 60 ıncı maddesinin besinci ve yedinci fıkralarına uyulmaması hâlinde onbesbin

Yeni Türk Lirasından ellibin Yeni Türk Lirasına kadar,

o) 61 inci maddesindeki yükümlülüğün yerine getirilmemesi hâlinde besbin Yeni

Türk Lirasından onbin Yeni Türk Lirasına kadar,

p) 95 ve 96 ncı maddeleri kapsamında Kurum tarafından bu Kanun kapsamındaki

kuruluslardan talep edilen bilgilerin gönderilmemesi hâlinde besbin Yeni Türk

Lirasından onbesbin Yeni Türk Lirasına, geç gönderilmesi hâlinde besbin Yeni Türk

Lirasından onbin Yeni Türk Lirasına, eksik bilgi ile gönderilmesi, kontrol hataları

içermesi veya kontrol hatalarının süreklilik arz etmesi hâlinde besbin Yeni Türk

Lirasından onbesbin Yeni Türk Lirasına kadar,

r) 144 üncü maddesi uyarınca alınan kararlara ve yapılan düzenlemelere uyulmaması

hâlinde yirmibin Yeni Türk Lirası, ayrıca Bakanlar Kurulu veya Merkez Bankası

tarafından miktar ya da oranların tespit edildiği durumlarda, söz konusu miktar ve

oranlara aykırı sekilde faiz alınması veya verilmesi ya da menfaat sağlanması hâlinde,

sağlanan menfaat tutarı kadar,

idarî para cezası uygulanır.

Kurul bu madde uyarınca verilecek cezaları bu Kanunun 68, 69 ve 70 inci maddeleri

uygulanan bankalar için yüzde ellisine, 71 inci maddesi uygulanan bankalar için ise

yüzde yüzüne kadar indirmeye yetkilidir.

 

Đ

 

lgili kisilere ilis

kin idarî para cezaları

MADDE 147-

Kurul kararıyla ve gerekçesi belirtilmek suretiyle, ilgili gerçek ve tüzel

kisilere, bu Kanunun;

a) 18 inci maddesinin birinci, ikinci veya dördüncü fıkrasına aykırılık hâlinde, besbin

Yeni Türk Lirasından onbesbin Yeni Türk Lirasına kadar,

b) 36 ncı maddesine aykırılık hâlinde, besbin Yeni Türk Lirasından yirmibin Yeni

Türk Lirasına kadar,

c) 38 inci maddesine aykırılık hâlinde, besbin Yeni Türk Lirasından yirmibin Yeni

Türk Lirasına kadar,

idarî para cezası uygulanır.

83

Sınırlamalara, kararlara ve düzenlemelere aykırı hareketler dolayısıyla idarî

para cezaları

MADDE 148-

Kurul kararıyla ve gerekçesi belirtilmek suretiyle, bu Kanun

kapsamındaki kuruluslar ile ilgili gerçek ve tüzel kisilere;

a) Bu Kanun veya bu Kanuna istinaden çıkarılan düzenlemelerde yer alan

sınırlamalara uyulmaması hâlinde onbin Yeni Türk Lirasından az olmamak üzere

aykırılık olusturan tutarın binde besine kadar,

b) Đlgili maddelerine göre, Kurul ve Kurum tarafından bu Kanuna dayanılarak alınan

kararlara, çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere ve yapılan diğer düzenlemelere

uyulmaması hâlinde besbin Yeni Türk Lirasından onbin Yeni Türk Lirasına kadar,

idarî para cezası uygulanır.

Savunma hakkı ve kapatma kararı

MADDE 149-

Đdarî para cezalarının uygulanıp uygulanmayacağına ilgilinin

savunması alındıktan sonra karar verilir. Savunma istendiğine iliskin yazının tebliğ

tarihinden itibaren bir ay içinde savunma verilmemesi hâlinde savunma hakkından

feragat edildiği kabul edilir.

Bu Kanunun 13 üncü maddesi hükümlerine aykırı olarak yurt içinde açılan sube ve

temsilcilikler hakkında 146 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendi hükümleri

uygulanmakla birlikte, bunlar Kurumun talebi üzerine valiliklerce geçici veya sürekli

kapatılabilir.

 

 

Đ

 

KĐNCĐ

BÖLÜM

Suçlar

Đ

 

zinsiz faaliyette bulunmak

MADDE 150-

Bu Kanuna göre alınması gereken izinleri almaksızın banka gibi

faaliyet gösteren ya da mevduat kabul eden yahut katılım fonu toplayan gerçek kisiler

ile tüzel kisilerin görevlileri, üç yıldan bes yıla kadar hapis ve besbin güne kadar adlî

para cezası ile cezalandırılır. Ayrıca, bu suçun bir isyeri bünyesinde islenmesi hâlinde

bu isyerlerinin bir aydan bir yıla kadar, tekerrür hâlinde ise sürekli olarak

kapatılmasına karar verilebilir.

Bu Kanuna göre alınması gereken izinleri almaksızın ticaret unvanlarında, her türlü

belge, ilân ve reklamlarında veya kamuoyuna yaptıkları açıklamalarda banka adını ya

da banka gibi faaliyet gösterdikleri ya da banka gibi mevduat veya katılım fonu

topladıkları izlenimini uyandıracak söz ve deyimleri kullanan gerçek kisiler ile tüzel

kisilerin görevlileri, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve besbin güne kadar adlî para

cezası ile cezalandırılır. Ayrıca, bu isyerlerinin bir aydan bir yıla kadar, tekerrür

hâlinde ise sürekli olarak kapatılmasına karar verilebilir.

Yukarıdaki fıkralara aykırılık hâlinde Kurumun ilgili Cumhuriyet bassavcılığını

muhatap talebi üzerine sulh ceza hâkimince, dava açılması hâlinde davaya bakan

mahkemece isyerlerinin faaliyetleri ve reklamlar geçici olarak durdurulur, ilânları

toplatılır. Bu tedbirler, hâkim kararıyla kaldırılıncaya kadar devam eder. Bu kararlara

karsı itiraz yolu açıktır.

84

Mevduat ve katılım fonu sahiplerinin haklarını engellemek

MADDE 151-

Bu Kanunun 61 inci maddesi hükmüne aykırı davrananlar altı aydan

iki yıla kadar hapis ve besyüz güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

 

Düzeltici, iyile

s

tirici ve kısıtlayıcı önlemleri almamak

MADDE 152-

Bu Kanunun 68, 69 ve 70 inci maddelerine ve bu Kanunla yürürlükten

kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 14 üncü maddesine göre, Kurul veya

Kurumca alınması istenen önlemleri almayan bankaların bu önlemleri almakla

yükümlü olan mensupları, iki yıldan dört yıla kadar hapis ve bin günden besbin güne

kadar adlî para cezasıyla cezalandırılırlar.

Birinci fıkrada belirtilen önlemleri almamak, bankanın nitelikli paya sahip ortaklarına

veya bunların istirak ve kuruluslarına yarar sağlamak amacıyla yapıldığı takdirde dört

yıldan altı yıla kadar hapis cezasına ve onbin güne kadar adlî para cezasına

hükmedilir.

Yetkili merciler ile denetim görevlilerince istenen bilgi ve belgeleri vermemek ve

görevlerini yapmalarını engellemek

MADDE 153-

Bu Kanunla yetkilendirilen mercilerin ve denetim görevlilerinin

istedikleri bilgi ve belgeler ile bu Kanun kapsamındaki kurulusların, konsolide

finansal tabloların hazırlanmasını teminen 38 inci madde kapsamında istedikleri bilgi

ve belgeleri vermeyen kisi bir yıldan üç yıla kadar hapis ve besyüz günden binbesyüz

güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

Bu Kanunla yetkilendirilen denetim görevlilerinin görevlerini yapmalarına engel olan

kisi iki yıldan bes yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

 

Belgelerin saklanması yükümlülü

ğ

üne aykırı davranmak

MADDE 154-

Bu Kanunun 42 nci maddesinde belirtilen belgelerin saklanması

yükümlülüğüne uymayanlar bir yıldan üç yıla kadar hapis ve besyüz günden

binbesyüz güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılırlar.

 

Gerçe

ğ

e aykırı beyanda bulunmak

MADDE 155-

Bu Kanun kapsamındaki kurulusların, bu Kanunda gösterilen merciler

ile denetim görevlilerine ve mahkemelere verdikleri veya yayımladıkları belgelerdeki

gerçeğe aykırı beyanlardan dolayı, bunları ve bunların düzenlenmesine esas teskil

eden her türlü belgeleri imza edenler, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve binbesyüz

günden az olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır.

 

Đs

 

lemlerin kayıt dısı bırakılması ve gerçeğe aykırı muhasebeles

tirme

MADDE 156-

Bu Kanun kapsamındaki kurulusların islemlerinin kayıt dısı

bırakılmasından, gerçek mahiyetlerine uygun düsmeyen bir sekilde

muhasebelestirilmesinden, kanunî ve yardımcı defter ve kayıtları, subeleri, yurt içi ve

yurt dısındaki muhabirleri ile hesap mutabakatı sağlanmadan yıl sonu bilançolarını

kapatmalarından dolayı, bunları ve bunların düzenlenmesine esas olan her türlü

belgeleri imza edenler bir yıldan üç yıla kadar hapis ve binbesyüz günden az olmamak

üzere adlî para cezası ile cezalandırılır. Gerçeğe aykırı olarak düzenlendiğini bildiği

halde bu belgeleri onaylayan bağımsız denetim kurulusu görevlileri de aynı sekilde

cezalandırılır.

85

 

Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya de

ğis

tirme

MADDE 157-

Bu Kanuna tâbi kuruluslar, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 244

üncü maddesinde tanımlanan sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya

değistirme suçu açısından banka veya kredi kurumu olarak kabul edilir.

 

Đ

 

tibarın zedelenmesi

MADDE 158-

Bu Kanunun 74 üncü maddesine aykırı davrananlar bir yıldan üç yıla

kadar hapis ve bin günden ikibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

Yukarıdaki fıkrada yazılı fiil neticesinde özel veya kamusal bir zarar doğarsa

verilecek ceza altıda bir oranında artırılarak hükmolunur.

Sırların açıklanması

MADDE 159-

Bu Kanunun 73 üncü maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında

belirtilen yükümlülüğe uymayanlar için bir yıldan üç yıla kadar hapis ve bin günden

ikibin güne kadar adlî para cezası hükmolunur. Banka ve müsterilere ait sırları

açıklayan üçüncü kisiler hakkında da aynı cezalar uygulanır.

Yukarıdaki fıkrada belirtilen kimseler sırları kendileri ya da baskaları için yarar

sağlamak amacıyla açıklamıs olursa verilecek cezalar altıda bir oranında artırılır.

Ayrıca, fiilin önemine göre sorumluların bu Kanun kapsamına giren kuruluslarda

görev yapmaları, iki yıldan asağı olmamak üzere geçici veya sürekli olarak

yasaklanır.

Zimmet

MADDE 160-

Görevi nedeniyle zilyetliği kendisine devredilmis olan veya koruma ve

gözetimiyle yükümlü olduğu para veya para yerine geçen evrak veya senetleri veya

diğer malları kendisinin ya da baskasının zimmetine geçiren banka yönetim kurulu

baskan ve üyeleri ile diğer mensupları, altı yıldan oniki yıla kadar hapis ve besbin

güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılacakları gibi bankanın uğradığı zararı

tazmine mahkûm edilirler.

Suçun, zimmetin açığa çıkmamasını sağlamaya yönelik hileli davranıslarla islenmesi

hâlinde faile on iki yıldan az olmamak üzere hapis ve yirmibin güne kadar adli para

cezası verilir; ancak, adli para cezasının miktarı bankanın uğradığı zararın üç katından

az olamaz. Ayrıca meydana gelen zararın ödenmemesi hâlinde mahkemece re’sen

ödettirilmesine hükmolunur.

Faaliyet izni kaldırılan veya Fona devredilen bir bankanın; hukuken veya fiilen

yönetim ve denetimini elinde bulundurmus olan gerçek kisi ortaklarının, kredi

kurulusunun kaynaklarını, kredi kurulusunun emin bir sekilde çalısmasını tehlikeye

sürecek sekilde doğrudan veya dolaylı olarak kendilerinin veya baskalarının

menfaatlerine kullandırmak suretiyle, kredi kurulusunu her ne suretle olursa olsun

zarara uğratmaları zimmet olarak kabul edilir. Bu fiilleri isleyenler hakkında on yıldan

yirmi yıla kadar hapis ve yirmibin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur; ancak,

adlî para cezasının miktarı bankanın uğradığı zararın üç katından az olamaz. Ayrıca,

meydana gelen zararın müteselsilen ödettirilmesine karar verilir.

86

Sorusturma baslamadan önce, zimmete geçirilen para veya para yerine geçen evrak

veya senetlerin veya diğer malların aynen iade edilmesi veya uğranılan zararın

tamamen tazmin edilmesi hâlinde, verilecek cezanın üçte ikisi indirilir.

Kovusturma baslamadan önce, gönüllü olarak, zimmete geçirilen para veya para

yerine geçen evrak veya senetlerin veya diğer malların aynen iade edilmesi veya

uğranılan zararın tamamen tazmin edilmesi hâlinde, verilecek cezanın yarısı indirilir.

Bu durumun hükümden önce gerçeklesmesi hâlinde, verilecek cezanın üçte biri

indirilir.

Zimmet suçunun konusunu olusturan para veya para yerine geçen evrak veya

senetlerin veya diğer malların değerinin azlığı nedeniyle, verilecek ceza üçte birden

yarıya kadar indirilir.

 

Di

ğ

er kanunlara aykırılıklar

MADDE 161-

Bu Kanuna göre suç teskil eden hareket ve fiiller baska kanunlara göre

de cezayı gerektirdiği takdirde, failleri hakkında en ağır cezayı gerektiren kanun

maddesi uygulanır. 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun sorumluluğu gerektiren

hükümleri saklıdır.


Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Etiketler:
Eklenme Tarihi: 7 Mayıs 2009

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın