5411 Sayılı Bankacılık Kanunu – Bölüm 8

 

 

 

sturma Usûlüsvuru ve müdahale

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kovu

Yazılı ba

MADDE 162-

Bu Kanunda belirtilen suçlara iliskin sorusturma ve kovusturma

 

 

yapılması, Kurum veya Fon tarafından Cumhuriyet bassavcılığına yazılı basvuruda

bulunulmasına bağlıdır. Bu basvuru muhakeme sartı niteliğindedir. Ancak, 160 ncı

maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen suçtan dolayı sorusturma ve kovusturmalar

Kurumun veya Fonun yazılı bildirimi üzerine veya gecikilmesinde sakınca görülen

hallerde re’sen Cumhuriyet savcılarınca yapılır ve Kurum ve Fon haberdar edilir. Bu

fikra uyarınca yapılan sorusturmalar neticesinde açılan kamu davalarında, Kurumun

veya Fonun basvuruda bulunması hâlinde, bunlar basvuru tarihinde müdahil sıfatını

kazanırlar.

 

 

 

Đ

 

tibarın zedelenmesi, sırların açıklanması ve zimmet suçlarından dolayı ilgililerin

dava hakkı ile 4.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri

saklıdır.

Đ

 

 

tiraz ve bildirim

MADDE 163-

Bu Kanunun 162 nci maddesi uyarınca baslatılan sorusturmalar

 

 

neticesinde kovusturmaya yer olmadığına karar verilirse, bu karar ilgisine göre

Kuruma veya Fona ve ilgili bankaya tebliğ edilir. Kurum, Fon ve ilgili banka

kendisine tebliğ edilen bu kararlara karsı 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununa

göre itiraza yetkilidir.

Kamu davası açılması hâlinde, iddianamenin bir örneği ilgisine göre Kuruma veya

Fona tebliğ edilir.

 

87

 

MADDE 164-

Bu Kanunda tanımlanan düzeltici, iyilestirici ve kısıtlayıcı önlemleri

 

 

almamak, islemlerin kayıt dısı bırakılması ve gerçeğe aykırı muhasebelestirme ve

zimmet suçları ile sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değistirme,

bankacılık ve müsteri sırlarının açıklanması, bankacılık faaliyeti çerçevesinde islenen

nitelikli dolandırıcılık, bu suçların islenmesi amacına yönelik olarak örgüt kurmak,

yönetmek veya örgüte üye olmak veya bu suçlarla bağlantılı olup da ağır ceza

mahkemesinin görev alanına giren suçlara ait davalar, fiilin islendiği yerin bağ

olduğu ilin adıyla anılan (1) numaralı ağır ceza mahkemelerinde görülür. Gerekli

görülen yerlerde Adalet Bakanlığının teklifi üzerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek

Kurulunca bu tür suçlara bakmak üzere o yerlerdeki diğer ağır ceza mahkemeleri de

görevlendirilebilir veya yeni ağır ceza mahkemesi de kurulabilir.

 

 

Bilirki

s

i incelemesi

MADDE 165-

Bu Kanunun uygulaması ile ilgili olarak, bu Kanunda ve diğer

 

 

kanunlarda öngörülen suçlardan dolayı açılan ceza davalarında bilirkisi, raporunu

dosyanın kendisine verildiği tarihten baslayarak üç ay içinde mahkemeye verir. Bu

süre hâkim tarafından iki aya kadar uzatılabilir. Bu süre içerisinde de rapor

mahkemeye verilmediği takdirde görev, ücret ödenmeksizin bilirkisiden alınır ve yeni

bilirkisi atanır. Bilirkisilik görevi bu sekilde kendisinden alınan kisiler, bir yıl süreyle

bu Kanun kapsamında hiçbir davada bilirkisi olarak atanamazlar. Bu kisiler,

raporların süresinde verilmemesinin sebep olduğu masrafları ödemeye ve ayrıca

besyüz güne kadar adlî para cezasına mahkûm edilirler. Dosyanın bilirkisiye tevdi

tarihinde dava zamanasımı süresi durur. Bilirkisinin raporunu mahkemeye verdiği

tarihten itibaren bu süre kaldığı yerden islemeye devam eder.

Kurum, Fon, Fon bankaları ile bankaların iflas idareleri tarafından açılan hukuk

davalarında gerekli görülen hâllerde, yaptırılacak bilirkisi incelemelerinde bilirkisi,

raporunu dosyanın kendisine verildiği tarihten baslayarak üç ay içinde mahkemeye

verir. Bu süre hâkim tarafından iki aya kadar uzatılabilir. Bu süre içerisinde de rapor

mahkemeye verilmediği takdirde görev, ücret ödenmeksizin bilirkisiden alınır ve yeni

bilirkisi atanır. Bilirkisilik görevi bu sekilde kendisinden alınan kisiler, bir yıl süreyle

bu Kanun kapsamında hiçbir davada bilirkisi olarak atanamazlar. Bu kisiler,

raporların süresinde verilmemesinin sebep olduğu masrafları ödemeye ve ayrıca

besyüz güne kadar adlî para cezasına mahkûm edilirler.

 

 

Özel soru

sturma ve kovus

turma

MADDE 166-

160 ıncı maddenin üçüncü fıkrası kapsamına giren suçların sorusturma

 

 

ve kovusturmalarında asağıdaki hükümler tatbik olunur:

a) Sorusturma, is bölümü iliskilerine göre, Cumhuriyet bassavcılarınca veya

görevlendireceği Cumhuriyet savcılarınca bizzat yürütülür. Bu suçlar, görev sırasında

veya görevden dolayı islenmis olsalar bile, Cumhuriyet savcılarınca doğrudan

sorusturma yapılır.

b) Bu suçların sorusturma ve kovusturmalarında, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi

Kanununun 135 ilâ 138 inci maddeleri de uygulanır.

c) Bu suçlarla ilgili sorusturma ve kovusturmalarda kolluk; sorusturma ve kovusturma

sebebiyle süpheli, sanık, tanık, bilirkisi ve suçtan zarar görenleri, Cumhuriyet

savcısının veya mahkeme naibinin veya istinabe olunan hâkimin emriyle belirtilen

88

gün, saat ve yerde hazır bulundurmaya mecburdur. Bu emir, çağrılanlar hakkında

kolluğa ihzar müzekkeresinde olduğu gibi zor kullanma yetkisi verir.

d) Cumhuriyet bassavcılıkları, bu suçların sorusturmasında gerekli olması hâlinde,

geçici olarak yargı çevresi içerisinde veya dısındaki, genel bütçeli dairelere ve katma

bütçeli idarelere, bütün kamu kurum ve kuruluslarına, belediyelere, bankalara ait bina,

araç, gereç ve personelden yararlanmak için istemde bulunabilirler. Bu istemler, ilgili

kurum ve makamlarca geciktirilmeksizin yerine getirilir. Özürsüz olarak bu istemleri

yerine getirmeyen sorumlu kisiler, üç aydan altı aya kadar hapis cezası ile

cezalandırılır.

e) Sorusturmanın gerekli kıldığı hâllerde, suç mahalli veya delillerin bulunduğu

yerlere gidilerek sorusturma yapılır.

f) Sorusturmanın sonuçlanmasına kadar, bu suç faillerinin her türlü mal, alacak, para

ve sair esyalarına hâkim kararı, gecikmesinde sakınca olunan hallerde Cumhuriyet

savcısının yazılı emri ile el konulur. Bu suçlara istirak edenler ile suç faillerinin bu

suçlar nedeniyle elde ettiği her türlü haksız kazanımın transferi sonucu elde edilen,

kan ve kayın hısımlar ile üçüncü sahıslar nezdindeki mal, alacak veya sair her türlü

 

 

 

s

 

eylere de Cumhuriyet savcısının yazılı emri ile el konulur.

g) El koyma kararı yirmidört saat içinde yetkili ve görevli sulh ceza hâkiminin

onayına sunulur. Hâkim kırksekiz saat içinde kararını açıklar. Aksi halde el koyma

hükümsüz kalır.

Đ

 

 

nfaz

MADDE 167-

160 ıncı maddede yazılı suçlardan dolayı mahkûm olanlar, Fona veya

 

 

Hazineye olan borçları ve tazminatları ödemediği veya bu borçlar ve tazminatlar

malvarlıklarından tahsil olunamadığı sürece, bunlar hakkında kosullu salıverilme

hükümleri uygulanmaz.

 

 

 

ONBE

NCĐ

KISIM

Son Hükümler

Kaldırılan ve de

ğis

tirilen hükümler

MADDE 168-

A) Bu Kanunun geçici maddelerindeki düzenlemeler hariç olmak

 

 

üzere, 18.6.1999 tarihli ve 4389 sayılı Bankalar Kanunu ile ek ve değisiklikleri

yürürlükten kaldırılmıstır.

B) Đkrazatçılık hariç ödünç para verme islerine ve finansal kiralama faaliyetlerine

iliskin olarak 9.12.1994 tarihli ve 4059 sayılı Hazine Müstesarlığı ile Dıs Ticaret

Müstesarlığı Teskilat ve Görevleri Hakkında Kanunda yer alan görev ve yetkilere

iliskin hükümler yürürlükten kaldırılmıstır.

C) 10.6.1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununun;

a) 30 ve 34 üncü maddeleri hariç olmak üzere, diğer maddelerinde yer alan “Bakanlar

Kurulu” ibareleri “Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu”,

89

b) “Hazine ve Dıs Ticaret Müstesarlığının bağlı bulunduğu Bakanlık” ibareleri ise

“Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu”,

c) 32 nci maddesinin (b) bendi “10 uncu maddesinde belirtilen yönetmelik Bankacılık

Düzenleme ve Denetleme Kurulunca,”

 

s

 

eklinde değistirilmistir.

 

 

D) 30.9.1983 tarihli ve 90 sayılı Ödünç Para Verme Đsleri Hakkında Kanun

Hükmünde Kararnamenin;

a) 12 ve 13 üncü maddelerinde yer alan “Müstesarlık” ibareleri “Bankacılık

Düzenleme ve Denetleme Kurulu”,

b) 14 üncü maddesinin birinci fıkrası “Bu Kanun Hükmünde Kararnameye tâbi

finansman sirketleri ve faktoring sirketlerinin faaliyetleri Bankacılık Düzenleme ve

Denetleme Kurumu, ikrazatçıların faaliyetleri ise Müstesarlıkça denetlenir.”,

c) 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrası “Bankacılık Düzenleme ve Denetleme

Kurumu finansman sirketleri ve faktoring sirketlerinden, Hazine Müstesarlığı ise

ikrazatçılardan her türlü bilgi ve belgeyi talep edebilir.”

 

s

 

eklinde değistirilmistir.

 

 

E) 90 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesinin birinci ve ikinci

fıkrasında yer alan “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının görüsünü alarak” ibaresi

ile besinci fıkrasında yer alan “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın da

görüslerini alarak” ibareleri madde metninden çıkarılmıstır.

F) 14.1.1970 tarihli ve 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun

40 ıncı maddesinin (I) numaralı fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmıs ve (II)

numaralı fıkrası ile 44 üncü maddesi asağıdaki sekilde değistirilmistir.

II – Bankalar ve elektronik ödeme araçlarını çıkaran kuruluslar dâhil olmak üzere

Bankaca uygun görülecek diğer malî kuruluslar, Banka nezdinde açılacak hesaplarda

yükümlülükleri esas alınarak, nakden zorunlu karsılık tesis ederler. Zorunlu karsılığa

tâbi yükümlülüklerin kapsamı, zorunlu karsılıkların oranı, tesis süresi ve bu

yükümlülükler için tesis edilen karsılıklara gerektiğinde ödenecek faiz oranı, mevduat

veya katılım fonlarından olağanüstü çekilisler ile birlesme, devir ve bölünme

hâllerinde yapılacak islemler de dâhil olmak üzere uygulamaya yönelik her türlü usûl

ve esaslar Bankaca belirlenir.

Yukarıda belirtilen kurulusların taahhütlerine karsı bulunduracakları umumi

disponibilitenin nitelik ve oranı, gerektiğinde Bankaca tespit edilir.

Bankaca yapılacak düzenlemeye göre zorunlu karsılıkların Banka nezdindeki

hesaplarda bloke olarak tutulmasının istenmesi hâlinde, bloke hesaplarda tutulan

zorunlu karsılıklar, hiçbir amaç ve konunun finansmanı için kullanılamaz, temlik ve

haciz edilemez.

90

Zorunlu karsılıkların ve umumi disponibilitenin süresinde tesis edilmemesi veya eksik

tesis edilmesi hâlinde Banka, belirleyeceği usûl ve esaslara göre, eksik kısım için;

Banka nezdindeki hesaplarda faizsiz mevduat tutulmasını istemeye veya cezaî faiz

tahakkuk ettirmeye yetkilidir. Tahakkuk ettirilen cezaî faiz alacakları, 6183 sayılı

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri gereğince tahsil edilir.

Tahsil edilen cezaî faizler Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna gelir kaydedilir.

Madde 44- Banka, Türkiye’de faaliyette bulunan mevduat bankaları, katılım bankaları,

kalkınma ve yatırım bankaları, finansal holding sirketleri, finansal kiralama sirketleri,

faktoring sirketleri, finansman sirketleri ile Banka ve Bankacılık Düzenleme ve

Denetleme Kurulunca belirlenecek diğer malî kurulusların müsterilerinin risk

durumlarına iliskin bilgileri nezdinde toplamak, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme

Kurumu ve ilgili kuruluslar ile paylasmak üzere Risk Merkezi kurar.

Yukarıda belirtilen kuruluslar, bankalar bakımından keside ettikleri protestolar da

dâhil olmak üzere, müsterilerinin risk durumları hakkında istenecek her türlü bilgiyi

belirlenecek biçim ve içerikte vermekle yükümlüdür. Risk Merkezinin bütün islem ve

kayıtları gizlidir.

Risk Merkezince sağlanacak bilgilerin biçim ve içeriğine, derlenmesine,

paylasılmasına ve diğer hususlara iliskin usûl ve esaslar Bankacılık Düzenleme ve

Denetleme Kurulunun uygun görüsü alınmak suretiyle Bankaca belirlenir.

G) 15.7.1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanununun 14 üncü maddesinin (A)

fıkrasının birinci paragrafına asağıdaki cümle eklenmistir.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu

Kurulu üyeleri için, T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilme ve emekli keseneklerinin

bu derecelerden kesilmesi sartı aranmaz.

H) 30.1.2002 tarihli ve 4743 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin yedinci fıkrası

yürürlükten kaldırılmıstır.

I) 13.6.1945 tarihli ve 4759 sayılı Đller Bankası Kanununun mülga 24 üncü maddesi

asağıdaki sekilde yeniden düzenlenmistir.

Madde 24- Kredilere ve diğer alacaklara karsılık ayrılmasına iliskin yükümlülük

24.4.2003 tarihinden itibaren Banka hakkında uygulanmaz.

 

Đ

 

) 10.2.1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b)

 

 

bendinde yer alan “Bankalar Yeminli Murakıp ve Murakıp Yardımcıları” ibaresinden

sonra gelmek üzere “Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunda görevli

Bankacılık Uzmanı, Hukuk Uzmanı ve Bilisim Uzmanı ile bunların yardımcıları”

ibaresi eklenmistir.

J) 11.1.1954 tarihli ve 6219 sayılı Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı

Kanununun 6 ncı maddesi ile 15 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları asağıdaki

 

s

 

ekilde değistirilmistir.

 

 

Madde 6- Hisse senetleri (A), (B), (C) ve (D) gruplarına ayrılmıs olup; nama yazılıdır.

91

Bankanın Đdare Meclisi Genel Müdürle birlikte, toplam dokuz üyeden olusur. Her

grubun Đdare Meclisinde sahip olacağı üye sayısı Banka ana sözlesmesinde gösterilir.

(A) grubu üyelerinden biri Vakıflar Genel Müdürlüğünü temsil etmek üzere Basbakan

tarafından, (A) grubunun diğer üyeleri ile (B), (C) ve (D) grubu üyeleri Genel

Kurulca seçilir.

 

Mülga kanunlara yapılan atıflar

MADDE 169-

Diğer kanunlarda mülga 3182 sayılı Bankalar Kanunu ve bu Kanunla

 

 

yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununa yapılan atıflar bu Kanunun

ilgili maddelerine yapılmıs sayılır.

Diğer kanunlarda ve mülga 3182 sayılı Bankalar Kanunu ve bu Kanunla yürürlükten

kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununda özel finans kurumlarına yapılan atıflar,

katılım bankalarına yapılmıs sayılır.

 

GEÇ

ĐCĐ MADDE 1- Bu Kanuna göre çıkarılacak yönetmelik, tebliğ ve kararlar

 

 

yürürlüğe girinceye kadar, kaldırılan hükümlere dayanılarak çıkarılan düzenlemelerin,

bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

Bu Kanunda öngörülen düzenlemeler bir yıl içerisinde yürürlüğe konulur.

 

GEÇ

ĐCĐ MADDE 2- 12.5.2001 tarih ve 4672 sayılı Kanunun geçici 2/a maddesi

 

 

hükümleri saklıdır.

 

GEÇ

ĐCĐ MADDE 3- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, Kurum tarafından daha

 

 

önce faaliyet izni verilmis olan tüm bankalar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten

önceki kanunlara uygun olarak yapmakta oldukları faaliyetlerine devam ederler.

Bankalar bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren, iki ay içinde faaliyet

gösterdikleri alanları bildiren beyannameyi Kuruma verirler. Bankalar, faaliyetlerini

bu Kanunun 4 üncü maddesi kapsamındaki faaliyet konularını genisletmeden önce

Kurumdan izin almak zorundadır.

Bankalar ve finansal holding sirketleri durumlarını, bu Kanun hükümlerine bir yıl

içinde intibak ettirmek zorundadır.

Halen faaliyette bulunan özel finans kurumları, bir yıl içerisinde ticaret unvanlarını

katılım bankası ibaresini de kapsayacak sekilde değistirmek ve mevcut durumlarını

Kanunun finansal raporlamayla ilgili hükümlerine intibak ettirmek zorundadır. Özel

Finans Kurumları Birliği Türkiye Katılım Bankaları Birliği olarak addolunur ve bu

Kanunun hükümlerine tâbi olup, üç ay içinde durumunu bu Kanun hükümlerine

uygun hale getirir.

 

GEÇ

ĐCĐ MADDE 4- Kurumca yetkilendirilen Bağımsız denetim kurulusları

 

 

durumlarını 31.12.2006 tarihine kadar 36 ncı madde hükmüne uygun hale getirmek

zorundadır.

 

GEÇ

ĐCĐ MADDE 5- Bu Kanunun 54 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki yüzde

 

 

yirmibeslik oran, bir risk grubuna kullandırılabilecek krediler yönünden, 31.12.2005

92

tarihine kadar yüzde otuzbes, 1.1.2006 tarihinden itibaren yüzde yirmibes olarak;

yüzde yirmilik oran, 31.12.2005 tarihine kadar yüzde otuzbes, 1.1.2006 tarihinden

31.12.2006 tarihine kadar yüzde yirmibes, 1.1.2007 tarihinden itibaren yüzde yirmi

olarak uygulanır.

Bu Kanunun 54 üncü maddesindeki kredi sınırlarına iliskin hesaplamalarda ortaklık

payları; 2005 yılında yüzde kırk, 2006 yılında yüzde elli, 2007 yılında yüzde altmıs,

2008 yılında yüzde yetmisbes, 2009 yılında yüzde doksan, 1.1.2010 tarihinden

itibaren yüzde yüz oranında dikkate alınır.

 

GEÇ

ĐCĐ MADDE 6- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, istirak tutarları

 

 

Kanunun 56 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen oranların altında olan kredi

kurulusları, hiçbir sekil ve surette bu maddede yer alan oranları asamazlar. Aynı tarih

itibarıyla istirak tutarları Kanunda belirtilen oranlardan herhangi birini asan

kuruluslar, asım tutarlarını, 31.12.2005 tarihine kadar yüzde yirmisini, 31.12.2006

tarihine kadar yüzde kırkını, 31.12.2007 tarihine kadar yüzde altmısını, 31.12.2008

tarihine kadar yüzde seksenini, 31.12.2009 tarihine kadar yüzde yüzünü itfa etmek

suretiyle giderirler.

 

GEÇ

ĐCĐ MADDE 7- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesi

 

 

kapsamında sandık ve vakıfları bulunan bankalar durumlarını 31.12.2007 tarihine

kadar 58 inci madde hükmüne uygun hale getirmek zorundadırlar.

 

GEÇ

ĐCĐ MADDE 8- Bu Kanunun yayımı tarihinden önce Kuruma yarısma ve

 

 

yeterlilik sınavıyla alınmıs; avukat (Kurum uzman yardımcısı) ve Kurum uzman

yardımcıları, bankacılık uzman yardımcısı olarak atanır. Kurumda yeterlik sınavını

geçerek avukat (Kurum Uzmanı) ve Kurum Uzmanı unvanını kazanmıs olanlar

bankacılık uzmanlığına atanır. Bunların Kurumda çalıstıkları süreler bankacılık

uzman yardımcılığı ve bankacılık uzmanlığında geçmis sayılır.

Bu Kanunun yayımı tarihinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunda

görev yapan personelden; Kurum Uzmanı olarak görev yapmıs ve geldikleri

kurumlarda mesleğe özel yarısma sınavıyla alınmıs ve yeterlik sınavında basarılı

görülerek uzman, müfettis ve benzeri unvanlarda görev yapmıs olanlar ile en az

doktora derecesine sahip olanlar bankacılık uzmanlığına atanmıs sayılırlar. Bunların

geldikleri kurumlarda uzman, müfettis ve benzeri unvanlarda ve Bankacılık

Düzenleme ve Denetleme Kurumunda çalıstıkları süreler bankacılık uzmanlığında

geçmis sayılır. Bu Kanunun yayımı tarihinden önce baska kurumlardan naklen

atanmıs bankalar yeminli murakıp ve yardımcılarının geldikleri kurumlarda

çalıstıkları süreler Kurumda geçmis sayılır.

Bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasında zikredilen Kurum uzmanları dısında kalan

Kurum uzmanları ve avukatlar aynı kadro unvanlarıyla görevlerine devam ederler. Bu

kadrolara bir daha atama yapılmaz. Bu kisiler görevde kaldıkları sürece bankacılık

uzmanlarının aylık, malî, sosyal ve emeklilik haklarından aynen yararlanırlar.

 

GEÇ

ĐCĐ MADDE 9- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihteki Hazine Müstesarlığının

 

 

3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu hükümleri ile 90 sayılı Ödünç Para Verme

 

Đs

 

leri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ikrazatçılık dısındaki hükümlerinin

 

 

uygulanmasıyla ilgili personeli, muvafakatları alınmak kaydıyla ve 1.1.2006 tarihine

93

kadar talep etmeleri hâlinde Kuruma naklen atanır. Kanun yürürlüğe girdiği tarihte,

Müstesarlığın ilgili personelinden yurt dısı teskilatında görev yapan veya uluslararası

kuruluslarda görevli bulunan, lisans üstü eğitim nedeniyle yurt dısında bulunan veya

askerlik ya da sair nedenlerle ücretsiz izinli olanların naklen atanma hakları saklıdır.

Süresi içinde kullanılmayan haklar geçersiz olur.

Hazine Müstesarlığından naklen atanacak ilgili personelden, yas sartı dısındaki

 

s

 

artları tasıyan ve Kurulca belirlenecek usûl ve esaslara göre en az üç yıllık hizmeti

 

 

bulunanlar bankacılık uzmanı, üç yıldan az hizmeti olanlar bankacılık uzman

yardımcısı olarak atanır. Bunların geldikleri kurumda çalıstıkları süreler bankacılık

uzman ve uzman yardımcılığında geçmis sayılır. Naklen atanan personelden

Müstesarlığa karsı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunanların Kurumda geçirdikleri

süreler bu yükümlülüklerin ifasında dikkate alınır.

Bu maddenin birinci fıkrası hükmüne göre Hazine Müstesarlığından naklen ataması

yapılan personelin kadroları hiçbir isleme gerek kalmaksızın iptal edilerek, 190 sayılı

Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvelin Hazine Müstesarlığına ait bölümünden

çıkartılmıs sayılır.

Kurum veya Fon personeli iken Fonda veya Kurumda geçici olarak görevlendirilen

personel, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren üç ay içerisinde kurumlarına iade

edilmemeleri hâlinde bulundukları Kurumda veya Fonda durumlarına uygun kadro

veya pozisyonlara atanırlar. Bunlara ödenecek farklar hakkında geçici 20 nci

maddenin ikinci fıkrası hükümleri uygulanır.

 

GEÇ

ĐCĐ MADDE 10- Bu Kanun yayımlandığı tarihte halen Fonda çalısmakta olan

 

 

personelden, Kanun ile Fona verilen aslî ve sürekli görevler ile diğer hizmetleri

yürütecek olanlar, öğrenim durumları, hizmet süreleri ve Fon Kurulu tarafından

belirlenecek diğer hususlar dikkate alınarak bu Kanuna ekli (II) ve (III) sayılı

cetvellerde yer alan kadro ve pozisyonlara atanır.

 

GEÇ

ĐCĐ MADDE 11- Bu Kanunun yayımı tarihinden önce, 26.12.2003 tarihine

 

 

kadar temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi Fona intikal eden ve/veya

bankacılık islemleri yapma ve mevduat kabul etme izin ve yetkileri iliskili Bakan,

Bakanlar Kurulu veya Kurul tarafından kaldırılarak tasfiyeleri Fon eliyle yürütülen

veya Fon tarafından tasfiye islemleri baslatılan bankalar hakkında baslatılan islemler

sonuçlanıncaya ve her türlü Fon alacakları tahsil edilinceye kadar bu Kanunla

yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Kanunun 14, 15, 15/a, 16, 17, 17/a ve 18 inci

maddeleri, ek 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı maddeleri ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerinin

uygulanmasına devam edilir.

Bu Kanunun yayımı tarihinden önce haklarında bu Kanunla yürürlükten kaldırılan

4389 sayılı Kanun gereği mal bildiriminde bulunması gerekenlerin, bildirimde

belirtmedikleri veya gerçeğe aykırı olarak bildirdikleri her türlü tasınır ve tasınmaz

mal, hak ve alacak ile gelir ve harcamalar da haksız mal edinme hükümlerine tâbidir.

Haksız mal edinmediğini ispat edene bu hüküm uygulanmaz.

Bu Kanunun yayımı tarihinden önce mülga 3182 sayılı Bankalar Kanununun 64 ve 65

inci maddeleri ile bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun

14 üncü maddesi uyarınca islem yapılan bankalar ile tasfiyeye tâbi tutulan veya

94

tasfiye islemi baslatılan bankalar hakkında bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389

sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin (5) ve (6) numaralı fıkraları hükümlerinin

uygulanmasına devam edilir.

 

GEÇ

ĐCĐ MADDE 12- 13.11.1996 tarihli ve 4208 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin

 

 

(a) bendinin (6) numaralı alt bendi; bu Kanunun 134 üncü maddesinin dokuzuncu,

onuncu, onbirinci, onikinci ve onüçüncü fıkraları, 136 ncı maddesi, 137 nci maddesi,

138 inci maddesinin ikinci fıkrası ve geçici 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası, 71 inci

maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi hükümlerine göre faaliyet izni kaldırılan veya

Fona devredilen bankalar ile 26.12.2003 tarihine kadar temettü hariç ortaklık hakları

ile yönetim ve denetimi Fona intikal eden ve/veya bankacılık islemleri yapma ve

mevduat kabul etme izin ve yetkileri iliskili Bakan, Bakanlar Kurulu veya Kurul

tarafından kaldırılarak tasfiyeleri Fon eliyle yürütülen veya Fon tarafından tasfiye

islemleri baslatılan bankalar hakkında uygulanır.

 

GEÇ

ĐCĐ MADDE 13- Sermayesinin yarıdan fazlası kamu kurum ve kuruluslarına ait

 

 

olan ya da hisselerinin çoğunluğu üzerinde bu kurum ve kurulusların idare ve temsil

yetkisi bulunan ve özel kanunla kurulmus bankalarda (Tasfiye Hâlinde T. Emlak

Bankası A.S. dâhil ) 26.12.2003 tarihinden önce bankacılık teamüllerine göre

teminatlı ve/veya yetersiz teminatlı kredi kullanıp da vadesi geçtiği halde henüz

ödenmemis, süresi uzatılmamıs veya yeniden yapılandırılmamıs kredileri kullananlar

ya da yeniden yapılandırma sartlarını ihlal edenler ile münferit veya karsılıklı verilen

banka teminat mektupları, kabul kredileri ve avaller, tasınır ve tasınmaz rehni, ipotek,

üst hakkı, intifa hakkı ve oturma hakkı gibi her türlü sınırlı aynî hak tesisine iliskin

sözlesmeden doğan hakların da diğer bankaların ve üçüncü kisilerin muvazaadan arî

hakları aleyhine olmamak üzere Fon alacaklarının tahsiline iliskin 123, 134, 136, 137,

138, 140, 142 ve 165 inci madde hükümleri, tasarrufun iptali davalarında aciz vesikası

 

s

 

artı aranmaması, tüzel kisilerin kanunî temsilcileri ile borçlu ve borçla diğer

 

 

ilgililerin yurt dısına çıkmasını yasaklama dâhil bankalarınca uygulanır.

 

GEÇ

ĐCĐ MADDE 14- 13.11.1996 tarihli ve 4208 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin

 

 

(a) bendinin (6), (7) ve (8) numaralı bentleri ile bu Kanunla yürürlükten kaldırılan

4389 sayılı Kanunun 15/a maddesi ve 22 nci maddesinin (4) numaralı fıkrasında

sayılan ceza ve hukuk davalarını kovusturan, sorusturan ve yürüten Cumhuriyet

savcıları ile hâkimler bu isleri ivedilikle yürütürler ve görevleri süresince disiplin

nedenleri hariç mazeretleri ve istemleri olmadıkça üç yıl süre ile baska bir yere veya

göreve atanamazlar. Görev süresi dolanlar tekrar atanabilirler.

 

GEÇ

ĐCĐ MADDE 15- Bu Kanunun yayımı tarihinden önce iflas etmis olan

 

 

bankaların tasfiyesi, tekemmül ettirilen islemler ve yapılan sıra cetvelleri saklı kalmak

kaydıyla iflas idareleri tarafından bu Kanun hükümlerine göre yürütülür. Bu

maddenin uygulanmasında iflas idareleri bu Kanunun 106 ncı ve 140 ıncı maddesinde

Fona verilen yetkileri haizdir.

 

GEÇ

ĐCĐ MADDE 16- Bu Kanun ile Fon alacağının tahsili bakımından yarar

 

 

görülerek zamanasımı ve diğer konularda Fon lehine getirilen hükümler makable

 

s

 

amildir.

 

 

95

 

GEÇ

ĐCĐ MADDE 17- Kurul Baskanı ve Fon Kurulu Baskanı hariç olmak üzere,

 

 

Kurula ve Fon Kuruluna ilk atanan üyelerin üçte biri iki yılda bir yenilenir. Đkinci

yılın sonunda kur’a sonucu üyelikleri sona eren üyeler bir defalığına tekrar atanabilir.

 

GEÇ

ĐCĐ MADDE 18- Bu Kanunun yayımını izleyen bir ay içerisinde mülga 4389

 

 

sayılı Kanunla kurulan Güvence Fonu tutarları Fona devredilir.

 

GEÇ

ĐCĐ MADDE 19- Bu Kanunun 100 üncü maddesinin son fıkrası gereğince

 

 

Kurum ile Fon tarafından müstereken belirlenecek hususlar üç ay içinde belirlenir.

 

GEÇ

ĐCĐ MADDE 20- Bu Kanun ile yapılan yeni düzenleme sebebiyle Kurumda

 

 

görev unvanları değismeyenler aynı unvanlı kadrolarına atanmıs sayılırlar. Bu sekilde

atanan personele, atandıkları tarihteki eski pozisyonlarına iliskin olarak almakta

oldukları aylık ücret (fazla mesai ücreti hariç), ikramiye ve benzeri adlarla yapılan

ödemelerin toplam net tutarı; atandıkları yeni kadrolarına iliskin olarak yapılan her

türlü ödemelerin (fazla mesai ücreti ve performansa dayalı ödül hariç) toplam net

tutarından fazla olması hâlinde, aradaki fark atandıkları kadroda kaldıkları sürece

herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi tutulmaksızın her ay tazminat olarak ödenir. Đsteğe

bağlı olarak, atandıkları kadro unvanında herhangi bir değisiklik olanlarla baska

kurumlara geçenlere fark tazminatı ödenmesine son verilir.

Görev unvanları değisenler veya kaldırılanlar Kurumda, bu Kanunun yürürlüğe

girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde durumlarına uygun yeni bir kadroya atanır.

Atama islemi yapılıncaya kadar Kurumca ihtiyaç duyulan islerde

görevlendirilebilirler. Bunlar yeni bir kadroya atanıncaya kadar eski görev

unvanlarına ait aylık ücret (fazla mesai ücreti hariç), ikramiye ve benzeri adlarla

yapılan ödemeleri almaya devam ederler. Ataması yapılan personelin aylık ücretleri

ile her türlü malî ve sosyal haklarında meydana gelen farklar hakkında da birinci fıkra

hükmü uygulanır.

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte görev yapmakta olan Kurul Baskan ve

üyelerinin üyelikleri görev sürelerinin sonuna kadar devam eder. Kurul Baskan ve

üyelerinin ücretleri ile her türlü malî ve sosyal haklarında görevde bulundukları

sürece bu Kanunda yapılan düzenlemeler sebebiyle meydana gelen farklar hakkında

da birinci fıkra hükmü uygulanır.

Yukarıdaki hükümler, Fon Kurulu Baskan ve üyeleri ile bu Kanuna ekli (II) sayılı

cetvelde belirtilen kadrolara atanacak personel hakkında da uygulanır.

Kamu kurum ve kurulusları ile Merkez Bankası personeli iken Kurumda veya Fonda

görev alanlar istekleri hâlinde ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl

içinde talepte bulunmaları kaydıyla, geldikleri kurumlarda durumlarına uygun bir

göreve atanırlar. Bu takdirde, Kurumda veya Fonda geçirdikleri süreler tâbi oldukları

kanun hükümlerine göre hizmetlerinde değerlendirilir.

 

GEÇ

ĐCĐ MADDE 21- Bu Kanun uyarınca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa

 

 

tâbi olan Kurum ve Fon personelinin Kurum ve Fonda geçen hizmet süreleri, öğrenim

durumu itibarıyla yükselebilecekleri dereceyi asmamak kosuluyla 657 sayılı Kanunun

ek geçici 1, 2 ve 3 üncü maddeleri ile 2.2.2005 tarihli ve 5289 sayılı Kanun hükümleri

96

dikkate alınarak kazanılmıs hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde

değerlendirilir.

Bu suretle 5434 sayılı Kanuna tâbi olan personelin kazanılmıs hak aylık derecelerinde

değerlendirilemeyen geçmis hizmet süreleri emekli keseneğine esas aylıklarında

değerlendirilir.

Söz konusu personele, is mevzuatına göre herhangi bir tazminat ödenmez. Bu

personelin önceden kıdem tazminatı ödenmis süreleri hariç kıdem tazminatına hak

kazanacak sekilde geçmis olan hizmet süreleri 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti

Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emekli sandığı ikramiyelerinin hesabında

dikkate alınır.

 

GEÇ

ĐCĐ MADDE 22- T.C. Emekli Sandığı dısındaki sosyal güvenlik kurumlarından

 

 

emekli olup, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Kurul ve Fon Kurulu

üyeliklerine atananlardan T.C. Emekli Sandığıyla iliskilendirilmelerini isteyenler,

göreve basladıkları tarihi takip eden aybasından itibaren T.C. Emekli Sandığı ile

iliskilendirilirler. Bu süreye ait emekli kesenek ve karsılıkları genel esaslara göre T.C.

Emekli Sandığına ödenir.

 

 

16

GEÇ

GEÇ

 

ĐCĐ MADDE 23- …….

17

GEÇ

GEÇ

ĐCĐ MADDE 24 – Banka tarafından yetkili mercilere beyan edilen sigortaya

 

 

tabi mevduat tutarı ile Fon tarafından tespit edilen mevduat tutarı arasında bir fark

bulunması nedeniyle bu maddenin yayımı tarihinden önce haklarında Fon tarafından

takibat baslatılmıs kisilerin ve bankaların (iflas kararı verilmis olanlar dahil), Fona

olan borçlarından dolayı bu Kanun hükümlerine göre cebri icra yoluyla varlıklarının

satısından elde edilen bedelin, bu Kanunun 134 üncü maddesinin sekizinci fıkrası

uyarınca yapılan garameten dağıtımı sonrasında Fon payına düsen kısmı, yukarıdaki

nedene dayanılarak Fon tarafından haklarında takibat baslatılmıs kisilerin ve bankanın

Devlete ve sosyal güvenlik kuruluslarına olan 6183 sayılı Kanun kapsamındaki

borçlarına ödenmek üzere bir hesapta toplanır. Bankanın ve bu madde kapsamındaki

kisilerin, Devlete ve sosyal güvenlik kuruluslarına olan 6183 sayılı Kanun

kapsamındaki borçlarının ödenmesinden sonra kalan tutar, Fon alacağına mahsup

edilir. Bu madde hükmü, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan satıslar

için de uygulanır.

 

18

GEÇ

GEÇ

ĐCĐ MADDE 25 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Fon tarafından

 

 

satıs ilânı verilmis, satısı gerçeklesmis ancak ihale bedelinin alacaklılara dağıtımı

sonuçlanmamıs satıslar ile 31/12/2006 tarihine kadar ilân edilecek satıslar kapsamında

yapılacak teslimlerde, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci

maddesinin (4) numaralı fıkrasının (m) bendi uyarınca istisna uygulanacak kısmın

hesaplanmasında, 5411 sayılı Kanunun bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki

hükümlerine göre Fona intikal etmesi gereken tutar esas alınır.

 

 

 

16

 

5754 sayılı Kanunun 64 üncü maddesi ile yürürlükten kaldırılmıstır.

17

 

 

5472 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile eklenmistir.

18

 

 

5472 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile eklenmistir.

 

 

97

 

19

GEÇ

GEÇ

ĐCĐ MADDE 26 – 6183 sayılı Kanunun 35 inci maddesi; Fon tarafından

 

 

devralınan sirketlerde Fon aleyhine, 6183 sayılı Kanunun mükerrer 35 inci maddesi;

Fonun veya Fon personelinin kayyım sıfatı ile atandığı sirketlerde Fon ve Fon

personeli aleyhine, bu Kanun ve mülga Bankalar kanunları kapsamında banka ve

 

s

 

irketlerde Bakan, Kurul veya Fon Kurulu tarafından görevlendirilen kisiler aleyhine

 

 

uygulanmaz.

Temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi Fona intikal eden ve/veya

bankacılık islemleri yapma ve mevduat kabul etme izin ve yetkileri iliskili Bakan,

Bakanlar Kurulu veya Kurul tarafından kaldırılarak tasfiyeleri Fon eliyle yürütülen

veya Fon tarafından tasfiye islemleri baslatılan bankalar hakkında baslatılan islemler

sonuçlanıncaya ve her türlü Fon alacakları tahsil edilinceye kadar, yönetim ve

denetimi Fon tarafından devralınan banka ve sirketlerin eski yöneticileri hakkında

6183 sayılı Kanunun 35 inci maddesi ile mükerrer 35 inci maddesinin

uygulanmasında, ilgili kanun ve mevzuat veya ana sözlesmeleri uyarınca temsile

yetkilendirilmis veya tüzel kisilerin yetkili organlarınca temsil yetkisi verilmis kisi

veya kisiler ile tüzel kisiliği olmayan tesekkülü idare edenlerden,

a) Fon bankalarının; yönetim ve denetimine sahip olduğu istiraklerinden, hâkim ortağı

olan tüzel kisilerden, gerçek ve tüzel kisi hâkim ortaklarının hâkim ortak olduğu

 

s

 

irketlerden, bu kisiler adına hareket eden veya onlar hesabına kendi adına para, mal

 

 

veya hak edinen sirketlerden olan Fon alacaklarında, banka kaynağının

kullanıldığı/kullandırıldığı tarihten itibaren borcun devam ettiği dönem boyunca,

b) Fon bankalarının kurumsal kredilerinden kaynaklanan Fon alacaklarında, kredinin

kat edildiği tarihten itibaren borcun devam ettiği dönem boyunca,

c) Fon gelirlerinden kaynaklanan alacaklarda, Fon alacağının ilgili kurulusa tebliğ

edildiği tarihten itibaren borcun devam ettiği dönem boyunca,

kanuni temsilci sıfatını haiz kisiler kanuni temsilci olarak addedilir.

 

20

GEÇ

GEÇ

ĐCĐ MADDE 27 – Bu Kanun ve mülga Bankalar kanunları hükümlerine göre,

 

 

Fonun mülkiyetine geçen veya Fon tarafından satısı yapılarak alıcı adına tescili

yapılan tasınmazlarda borçlu veya üçüncü sahıslar bulunmakta ise, bu kisilere, onbes

(15) gün içinde tasınmazın tahliye edilmesini ihtar eden tahliye emri tebliğ edilir.

Tasınmazın bu müddet içinde tahliye edilmemesi halinde, gerektiğinde kolluk kuvveti

yardımı da alınarak borçlu veya üçüncü sahıs tasınmazdan çıkarılarak tasınmazın

tahliyesi Fon tarafından gerçeklestirilir. Tahliyeye iliskin masraflar tasınmazın yeni

maliki tarafından karsılanır.

Fon tarafından bu Kanun ve mülga Bankalar Kanunları hükümlerine göre yapılan

veya yapılmıs olan satıslarda, satıs sartnamesi veya eklerinde belirtilen süre içinde

tahliye taahhütlerinin yerine getirilmemesi halinde de bu maddenin birinci fıkrası

hükümleri uygulanır. Bu takdirde 15 günlük süre tasınmazın tahliyesine iliskin olarak

satıs sartnamesi ve eklerinde belirtilen sürenin bitiminde baslar. Fonun, taahhüt ihlali

sebebiyle alıcıdan tazminat isteme hakkı saklıdır.”

 

 

19

 

5766 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi ile eklenmistir.

20

 

 

5766 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi ile eklenmistir.

 

 

98

 

Yürürlük

MADDE 170-

Bu Kanunun; 90 ve 91 inci maddeleri bu Kanunun yayımı tarihinden

 

 

itibaren iki ay içinde, 168 inci maddesinin (B), (C), (D) ve (E) fıkraları 1.1.2006

tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 171-

Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

(I) SAYILI CETVEL

KURUMU: BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU

SINIF UNVAN DERECE ADET

 

GĐH Baskan Yardımcısı 1 3

GĐH Baskanlık Müsaviri 1 5

GĐH Daire Baskanı 1 10

GĐH Kıdemli Bankalar Yeminli

Murakıbı

1 30

GĐH Kıdemli Bankacılık Basuzmanı 1 20

GĐH Bankalar Yeminli Basmurakıbı 1 9

GĐH Bankacılık Basuzmanı 1 4

GĐH Basuzman 1 8

GĐH Kurum Uzmanı 1 4

GĐH Müdür 1 2

AH Avukat 1 1

SH Doktor 1 1

GĐH Uzman 1 5

GĐH Sef 1 3

GĐH Dava Takip Memuru 1 1

GĐH Sekreter 1 1

GĐH BankalarYeminli Basmurakıbı 2 8

GĐH Bankacılık Basuzmanı 2 4

GĐH Basuzman 2 4

GĐH Kurum Uzmanı 2 8

GĐH Müdür 2 2

GĐH Uzman 2 2

GĐH Savunma Uzmanı 2 1

GĐH Sef 2 2

GĐH Memur 2 2

GĐH Sekreter 2 1

GĐH Soför 2 2

GĐH Bankalar Yeminli Basmurakıbı 3 13

GĐH Bankacılık Basuzmanı 3 12

GĐH Bankalar Yeminli Murakıbı 3 20

GĐH Bankacılık Uzmanı 3 10

GĐH Basuzman 3 4

GĐH Kurum Uzmanı 3 4

GĐH Uzman 3 5

99

GĐH Sef 3 1

GĐH Memur 3 2

GĐH Sekreter 3 3

GĐH Bankalar Yeminli Murakıbı 4 30

GĐH Bankacılık Uzmanı 4 10

GĐH Kurum Uzmanı 4 7

GĐH Avukat (Kurum Uzmanı) 4 1

AH Avukat 4 1

TH Mühendis 4 1

GĐH Uzman 4 3

GĐH Sef 4 3

GĐH Memur 4 7

GĐH Sekreter 4 2

GĐH Soför 4 4

YH Hizmetli 4 1

GĐH BankalarYeminli Murakıbı 5 30

GĐH Bankacılık Uzmanı 5 15

GĐH Bankacılık Uzman Yardımcısı 5 2

GĐH Kurum Uzmanı 5 4

GĐH Uzman 5 5

GĐH Sef 5 1

GĐH SantralMemuru 5 1

GĐH Memur 5 1

GĐH Sekreter 5 1

GĐH Soför 5 4

YH Dağıtıcı 5 1

GĐH Bankalar Yeminli Murakıbı 6 45

GĐH Bankacılık Uzmanı 6 40

GĐH Hukuk Uzmanı 6 10

GĐH Bilisim Uzmanı 6 15

GĐH Bankacılık Uzman Yardımcısı 6 5

GĐH Kurum Uzmanı 6 4

AH Avukat 6 1

TH Mimar 6 1

GĐH Mütercim-Tercüman 6 2

GĐH Sef 6 3

GĐH Kütüphaneci 6 1

GĐH Sekreter 6 2

TH Teknisyen 6 2

GĐH Soför 6 2

YH Dağıtıcı 6 1

GĐH BankalarYeminli Murakıbı 7 45

GĐH Bankacılık Uzmanı 7 30

GĐH Hukuk Uzmanı 7 10

GĐH Bilisim Uzmanı 7 15

GĐH Bankalar Yeminli Murakıp

Yardımcısı

7 10

GĐH Bankacılık Uzman Yardımcısı 7 5

100

GĐH Kurum Uzmanı 7 5

AH Avukat 7 1

GĐH Mütercim-Tercüman 7 4

SH Doktor 7 1

GĐH Sef 7 2

GĐH Kütüphaneci 7 1

GĐH Memur 7 1

GĐH Sekreter 7 10

TH Teknisyen 7 2

GĐH Soför 7 3

GĐH Bankalar Yeminli Murakıp

Yardımcısı

8 30

GĐH Bankacılık Uzman Yardımcısı 8 23

TH Mühendis 8 4

GĐH Memur 8 3

GĐH Sekreter 8 9

TH Teknisyen 8 3

GĐH Soför 8 1

GĐH BankalarYeminli Murakıp

Yardımcısı

9 45

GĐH Bankacılık Uzman Yardımcısı 9 20

GĐH Hukuk Uzman Yardımcısı 9 15

GĐH Bilisim Uzman Yardımcısı 9 30

AH Avukat 9 3

GĐH Mütercim-Tercüman 9 4

GĐH Dava Takip Memuru 9 2

GĐH Memur 9 5

GĐH Soför 9 2

GĐH Santral Memuru 10 1

SH Hemsire 10 1

GĐH Soför 10 1

GĐH Koruma ve Güvenlik Görevlisi 10 1

TH Teknisyen 12 3

SH Hemsire 12 1

YH Dağıtıcı 12 2

GĐH Koruma ve Güvenlik Görevlisi 12 4

GĐH Santral Memuru 13 2

GĐH Memur 13 2

YH Dağıtıcı 13 3

YH Hizmetli 13 4

 

 

GENEL TOPLAM 851

(II) SAYILI CETVEL

KURUMU: TASARRUF MEVDUATI S

Đ

GORTA FONU

SINIFI UNVANI DERECES

Đ

ADET

 

 

101

GĐH Baskan Yardımcısı 1 2

GĐH Daire Baskanı 1 10

GĐH Baskanlık Müsaviri 1 5

GĐH Müdür 1 2

GĐH Müdür 3 1

GĐH Müdür 4 1

GĐH Denetçi 1 2

GĐH Denetçi 2 2

GĐH Denetçi 3 1

GĐH Denetçi 4 1

GĐH Denetçi 5 1

GĐH Denetçi 6 3

GĐH Denetçi 7 5

GĐH Denetçi Yardımcısı 7 1

GĐH Denetçi Yardımcısı 8 4

GĐH Denetçi Yardımcısı 9 5

AH Avukat 1 3

AH Avukat 2 2

AH Avukat 3 3

AH Avukat 4 5

AH Avukat 5 17

AH Avukat 6 14

AH Avukat 7 30

AH Avukat 8 32

AH Avukat 9 24

GĐH Uzman 1 15

GĐH Uzman 2 15

GĐH Uzman 3 16

GĐH Uzman 4 30

GĐH Uzman 5 30

GĐH Uzman 6 40

GĐH Uzman 7 40

GĐH Uzman Yardımcısı 8 40

GĐH Uzman Yardımcısı 9 13

 

 

 

GENEL TOPLAM 415

(III) SAYILI CETVEL

KURUMU: TASARRUF MEVDUATI S

Đ

GORTA FONU

POZ

ĐSYON UNVANI ADEDĐ

Đ

 

 

darî Personel 120

Destek Personeli 35

TOPLAM 155

 

 

Bankacılık Kanununun Tam Metnini BURADA bulabilirsiniz.

Özel görev


Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Etiketler:
Eklenme Tarihi: 7 Mayıs 2009

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın